3.8. Personal d'administració i serveis per edat i sexe. 2014-2015

Franja d'edat Sexe Total persones
Homes Dones
Menys de 30 anys 3 11 14
Entre 30 i 39 anys 69 95 164
Entre 40 i 49 anys 90 209 299
Entre 50 i 59 anys 48 114 162
Més de 59 anys 9 20 29
Total 219 449 668