3.7. Personal d'administració i serveis per relació laboral i sexe. 2014-2015

Relació laboralSexeTotal Persones
Homes Dones
Eventual 5 5 10
Funcionari de carrera 73 259 332
Funcionari interí 23 47 70
Laboral fix 73 46 119
Laboral eventual 19 18 37
Funcionari interí no estructural 11 54 65
Laboral eventual no estructural 15 20 35
Total 219

449

668