3.24. Estudiants de grau i postgrau per tipus de titulació. 2014-2015

ENSENYAMENTS INTEGRATSEstudiants%
Total estudis de 1r. i 2n. cicle i grau 9.783 81,6
Total estudis de postgrau (màster i doctorat) 2.206
18,4
Total ensenyaments integrats  11.989 100,0
UNIVERSITAT (integrats i adscrits)  Estudiants  %
Total estudis de 1r. i 2n. cicle i grau 13.778 78,0
Total estudis de postgrau (màster i doctorat) 3.890
22,0
Total Universitat  17.668 100,0