3.19 Desenvoupament. Despeses relacionades amb la impartició del curs, Competències informacionals i informàtiques (CI2) 2014

Concepte

Import (euros)

Formació curs CI2

13.035,00

Formació treball final de grau

  6.795,00