11.4. Execució del pressupost de despeses. Obligacions reconegudes 2014

 

%

Capítol I. Despeses de personal

58.815.383,59

49,54

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

23.657.805,47

19,92

Capítol III. Despeses financeres

1.053.533,18

0,89

Capítol IV. Transferències corrents

6.391.120,04

5,38

Capítol VI. Inversions reals

26.586.539,68

22,39

Capítol VII. Transferències de capital

36.112,70

0,03

Capítol VIII. Actius financers

109.090,00

0,09

Capítol IX. Passius financers

2.088.289,03

1,76

Total

118.737.873,69

100,00