11.3. Pressupost de despeses 2014

 

%

Capítol I. Despeses de personal

60.950.200,00

51,30

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

27.346.673,31

23,01

Capítol III. Despeses financeres

730.000,00

0,61

Capítol IV. Transferències corrents

5.947.299,82

5,00

Capítol VI. Inversions reals

22.279.538,00

18,75

Capítol VII. Transferències de capital

30,00

0,00

Capítol VIII. Actius financers

60.810,00

0,05

Capítol IX. Passius financers

1.523.054,06

1,28

Total

118.837.605,19

100,00