11.2. Execució del pressupost d'ingressos. Drets reconeguts 2014

 

%

Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos

29.305.465,50

23,97

Capítol IV. Transferències corrents

60.833.129,75

49,75

Capítol V. Ingressos patrimonials

4.272.978,49

3,49

Capítol VI. Alienació d'inversions reals

22.425,21

0,02

Capítol VII. Transferències de capital

26.190.597,73

21,42

Capítol VIII. Actius financers

99.274,85

0,08

Capítol IX. Passius financers

1.558.368,13

1,27

Total

122.282.239,66

100,00