11.1. Pressupost d'ingressos 2014

 

%

Capítol III. Taxes, preus públics i altres ingressos

29.022.410,00

24,42

Capítol IV. Transferències corrents

64.024.015,19

53,88

Capítol V. Ingressos patrimonials

4.210.005,00

3,54

Capítol VI. Alienació d'inversions reals

20,00

0,00

Capítol VII. Transferències de capital

21.580.100,00

18,16

Capítol VIII. Actius financers

30,00

0,00

Capítol IX. Passius financers

1.025,00

0,00

Total

118.837.605,19

100,00