Memòria UPF

Planificació i avaluació


Planificació 

Pla Estratègic 2015-2025: obrint futur

Des del desembre del 2013 s'està treballant en el Pla Estratègic 2015-2025, que serà l'instrument de planificació i de gestió global de la Universitat Pompeu Fabra per als pròxims deu anys. El procés d'elaboració del Pla, que s'ha concebut com a participatiu, permetrà concretar i formular la visió estratègica institucional, i serà, a més, una oportunitat per pensar i definir entre tots els membres de la comunitat universitària la UPF que volem per al futur.

En una fase inicial, la direcció del Pla, el prof. Jacint Jordana conjuntament amb l'equip de suport, va dur a terme tasques de documentació sobre planificació estratègica universitària per tal de definir la metodologia del nou pla. Durant aquest període es va constituir també un òrgan assessor, el Grup de Reflexió del Pla Estratègic, integrat per persones que ocupen càrrecs de diferents nivells i àmbits a la Universitat, tant acadèmics com de gestió. Els resultats d'aquest treball inicial estan disponibles a la web del Pla Estratègic. Dins d'aquest portal, a més, es poden consultar totes les informacions relatives al procés d'elaboració del Pla, como ara calendari i explicació de les diferents fases, agenda de les activitats previstes, documents de treball, enllaços d'interès, etc., a més de tot un seguit de mecanismes i canals de participació, tant presencials com virtuals, habilitats perquè tota la comunitat pugui dir-hi la seva pel que fa a l'elaboració. 

El tret de sortida a aquest procés participatiu es va donar el novembre del 2014, anunciant a la comunitat universitària l'elaboració del nou Pla 2015-2025: obrint futur. Durant l'acte de presentació es van donar a conèixer els set àmbits estratègics que preveurà el Pla (cinc d'específics: Docència i aprenentatge; Recerca, Innovació i creació; Societat, ciutat i transformació; Comunitat universitària: identitat i participació i finançament; Govern i gestió; i dos transversals: Internacionalització i Compromís).

També es va presentar la web del Pla Estratègic, els diferents mecanismes de participació previstos i el calendari que s'haurà de seguir. 

En aquest marc, el mes de gener es van crear els cinc grups de treball per als àmbits estratègics específics i que, per tal d'incorporar una perspectiva plural, van ser constituïts per persones de tots els col·lectius de la comunitat universitària. Amb quatre o cinc sessions per grup, l' objectiu ha estat contribuir a la diagnosi i a la formulació de propostes i d'objectius per al futur de la UPF. A més, des del mes d'abril s'han organitzat quatre taules rodones que ha permès reflexionar, de la mà d'experts, sobre temes estratègics per al present i per al futur de l'educació superior. Així mateix, s'han celebrat diversos focus group per conèixer l'opinió dels diferents col·lectius. Finalment, durant el mes de juny, s'han fet dos fòrums oberts a tota la comunitat universitària. Tots aquests canals s'han complementat amb el ventall de possibilitats de participació en línia disponibles a la web del Pla Estratègic.

La presentació pública del Pla està prevista per a la tardor del 2015, coincidint amb la celebració del 25è. aniversari de la Universitat Pompeu Fabra. En definitiva, el nou Pla Estratègic 2015-2025: obrint futur ha de permetre definir els objectius i concretar les mesures i les accions que es volen implementar en concordança amb la missió, la visió i els valors que han d'inspirar i guiar la Universitat. D'aquesta manera es marcarà el rumb que caldrà seguir d'ara endavant per consolidar la Universitat Pompeu Fabra com una universitat de referència en l'àmbit nacional i, sobretot, en l'àmbit internacional.

Avaluació

Sistema intern de garantia de la qualitat (6Q), seguiment i acreditació de les titulacions

El 6Q_SIGQt.UPF

Les noves titulacions de l'EEES requereixen l'existència de sistemes interns de garantia de la qualitat, que a la UPF ja s'havien previst en el 6Q-SIGQ, que exposava sis dimensions clau en el desplegament i el funcionament de les titulacions: accés i matrícula; rendiment; satisfacció dels grups d'interès; pràctiques externes, mobilitat i inserció laboral; innovació i millora docents; i, persones i gestió.

El novembre del 2014 la Comissió de Qualitat va aprovar el 6Q-SIGQt.UPF, que és la versió revisada i actualitzada del 6Q-SIGQ. Amb aquesta revisió es van formalitzar els canvis fets en el 6Q-SIGQ aquests últims anys, i es van actualitzar els processos ja existents incorporant les millores suggerides i comunicades pels centres i els departaments a través dels informes de seguiment anuals, i també es van introduir nous processos (entre ells l'acreditació). Aquesta revisió i actualització del SIGQ era necessària de cara als processos d'acreditació de títols iniciats aquella mateixa tardor.

El 6Q-SIGQt.UPF a poc a poc es va interioritzant en l'organització i el funcionament de la universitat, gràcies a la seva vinculació a un dels altres requeriments de l'EEES, el que exigeix un seguiment anual dels títols oficials, i sobretot com a part molt important del seu procés d'acreditació.

Durant el curs 2014-2015 s'han acreditat o s'ha iniciat el procés d'acreditació de pràcticament totes les titulacions de grau i de màster de la Universitat. Els centres que ja han finalitzat el procés d'acreditació han assolit l'acreditació tant del centre com de les titulacions que han estat avaluades.

Avaluació de la docència

La Universitat disposa de l'AVALDO, el model propi d'avaluació de la docència per part dels estudiants, que es fa des de la intranet de la Universitat i també, a partir d'enguany, des del mòbil mitjançant l'app AVALDO. A petició d'algunes facultats s'ha desenvolupat aquesta aplicació amb l'objectiu de facilitar l'avaluació de la docència i així incrementar la participació dels estudiants.

Les enquestes d'avaluació docent i també els suggeriments dels estudiants aporten una valuosa informació als professors i als responsables acadèmics en termes de satisfacció dels estudiants amb la seva docència. També és una informació necessària en els processos d'acreditació i avaluatius del professorat vinculat a l'atorgament de complements econòmics, com a requisit obligatori.

L'avaluació docent s'integra amb altres polítiques de la Universitat, com les activitats que desenvolupa el CQUID, que facilita als professors suport per a la millora docent, tant amb cursos com amb assessorament individualitzat.

D'aquesta manera, la UPF s'assegura proporcionar al professorat els elements adequats de formació, informació i reflexió crítica per a la millora permanent de la pràctica docent. Facilita a la institució el retiment de comptes, tant individualment com col·lectivament (departament, centre, universitat) i proporciona als estudiants una manera efectiva d'expressar el grau de satisfacció amb la docència rebuda.

Tenen accés als resultats tots els professors, els degans i directors de centre, els directors de departament i els vicerectorats responsables. Igualment, tots els membres de la comunitat universitària -professors, estudiants i PAS- tenen accés a la consulta pública dels resultats de totes les assignatures. 

El Manual d'avaluació docent del professorat

L'octubre del 2014 la Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i les Activitats Individuals (CEMAI), de l'AQU, va acreditar el Manual d'avaluació docent del professorat de la UPF.

Sistemes de gestió de la informació

El Datawarehouse és un sistema de gestió de la informació que facilita la captura de les dades dels sistemes on han estat registrades, el filtrat en funció de les necessitats i l'establiment de les relacions entre els diferents conjunts de dades. Així, aquest sistema permet el control de la gestió de les dades i l'establiment de protocols de tramesa dels informes cap als òrgans de govern de la Universitat, a diferents nivells, i cap a agents externs (Generalitat, ministeri, etc.) amb els quals hi ha compromisos de transparència i intercanvi d'informació.

El Datawarehouse es va posar en marxa operativa el curs 2011-2012, i aquest curs, un cop validat el seu funcionament i potencialitats, se li vol donar l'impuls definitiu perquè esdevingui una eina bàsica en la presa de decisions.

El sistema d'informació per a la direcció

S'ha redissenyat el sistema d'informació per a la direcció (SID), adaptant-lo organitzativament a les modificacions introduïdes al 6Q_SIGQt.UPF, que consisteix bàsicament en una reordenació de la informació (de les Q).

Però el SID, a part de recollir la informació bàsica per al seguiment dels títols, és també un punt de documentació, un observatori de la vida universitària; per això també s'hi han incorporat estudis, enquestes, rànquings..., d'interès per als responsables acadèmics, així com enllaços a d'altres fonts d'informació, tant pròpies de la Universitat -La UPF en xifres- com externes -UNEIX, WINNDAT.