Portal de la Transparència

La voluntat palesada per la UPF des de la seva creació de retre comptes a la societat dels resultats de la prestació del servei de l'ensenyament superior mitjançant l'estudi, la recerca i la docència s'ha vist reforçada amb la creació del Portal de la Transparència de la UPF.

Amb l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Universitat Pompeu Fabra ha creat el Portal de la Transparència de la UPF, eina de publicació i d'accés a la seva informació.

La informació pública d'interès general es difon de manera veraç i objectiva i s'organitza de forma estructurada i en format reutilitzable, i se'n garanteix la seva actualització permanent.

Entre els seus continguts destaca el relacionat amb la publicitat activa, aquella que la Universitat posa a disposició del ciutadà i de la comunitat universitària de manera proactiva; l'espai de contractació, específic sobre aquest tema; el registre de grups d'interès; l'apartat de participació i bon govern i l'apartat de normativa que regula la transparència.

En el març del Portal es recull igualment el dret del ciutadà d'accés a la informació pública i als documents, mitjançant la sol·licitud d'aquesta per formularis electrònics i en paper. Igualment, es pot accedir al formulari de queixes i suggeriments.

La UPF, en general, es marca com a objectiu la construcció d'una administració pública més transparent i oberta a partir de la qual els ciutadans i la comunitat universitària, en particular, puguin implicar-se activament en el seu desenvolupament i acció.