Suport a projectes de recerca

Campus de la Ciutadella

S'ha iniciat el disseny d'una aplicació per a una gestió delegada dels usuaris de les infraestructures tecnològiques de recerca.

S'ha completat la migració de l'espai en disc dels projectes de recerca hostatjats a una nova cabina de discos amb més prestacions.

S'ha migrat l'adreçament IP de tots els projectes a les noves adreces proveïdes pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

S'han actualitzat els servidors web de recerca, i ara els nous servidors disposen d'un nivell de seguretat més alt. Aquesta millora també s'ha dut a terme als servidors Windows de la xarxa de suport tecnològic als projectes de recerca. També s'ha procedit a l'actualització dels sistemes de còpia de seguretat i de disc en xarxa (NFS).

S'han posat en marxa panells d'informació per al control centralitzat dels logs dels servidors mitjançant les aplicacions Grafana i Logstash.

S'està treballant en la racionalització de les dades mostrades per l'aplicació de monitorització de servidors Nagios, per tal de millorar el control de paràmetres crítics dels servidors de la xarxa de recerca.

També s'ha de destacar s'han fet accions d'assessorament, suport i solució d'incidències pròpies del suport tecnològic als projectes de recerca.


Campus del Poblenou

S'ofereixen els següents serveis als investigadors, principalment al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC):
 • Autenticació DTIC-LDAP+AD: servei d'autenticació centralitzat per a tots els serveis administrats des del suport a la recerca de la Unitat Informàtica del campus del Poblenou (SRUICCP) i alguns servidors propis del grup. Sincronització automàtica dels canvis entre entorn AD i entorn LDAP. Capacitat d'autenticar els serveis contra qualsevol dels dos sistemes.
 • Repositoris TRAC/SVN: repositoris de versions de codi amb una capa web TRAC que amplia les funcionalitats d'un projecte SVN, amb oferta de noves eines col·laboratives.
 • SAMBA personal i compartit: espai de disc complementari al de la resta de la comunitat universitària sense quotes per usuari, projecte o grup.
 • Wikis: suport a diferents tipus de wikis (moinwikis, mediawikis, twikis, etc.).
 • Servidors virtuals delegats: qualsevol grup de recerca del DTIC pot demanar servidors virtuals per als seus projectes. Gran quantitat de plantilles. Possibilitat de crear servidors a mida.
 • Assessorament tècnic: consultoria tècnica als grups de recerca a l'hora de dissenyar un projecte, definir requeriments, demanar pressupostos, etc.
 • Sistema de backup: per a servidors físics i virtuals. Tant per a servidors administrats pel Servei d'Informàtica com per a servidors amb administració delegada.
 • Sistema de monitorització: es va configurar un sistema de monitorització i d'alertes compost per diferents eines complementàries.
 • Nagios: alertes sobre l'estat dels serveis i dels servidors.
 • Cacti: evolució temporal de l'estat dels serveis i obtenció d'indicadors d'ús dels serveis (per a la futura presa de decisions per part dels diferents responsables implicats).
 • Syslog: es va implementar el sistema i només falta afegir-hi les fonts de recollida d'informació.
 • Google Analytics: enviament automàtic d'informes mensuals amb molts indicadors d'ús i d'accés a diferents webs de grup, projecte, congrés.
 • Informes per a la presa de decisions: lliurament semestral al director del DTIC d'un informe complet amb tots els indicadors d'ús per servei, grup de recerca i departament, generat automàticament a partir de la informació obtinguda dels diferents sistemes de monitorització.
Durant aquest curs acadèmic s'ha implementat un nou entorn de virtualització basat en una xarxa de comunicacions a 10 Gbps i s'ha migrat l'adreçament IP a les noves adreces proveïdes pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). 

Addicionalment, durant aquest curs acadèmic s'ha consolidat el supercomputador SNOW com un element bàsic en la recerca del DTIC, i ha arribat a acumular més de 700.000 hores de processament.


Campus del Mar

S'ha instal·lat el nou clúster de biologia evolutiva i s'ha posat en marxa una ampliació al CPD del campus de la Ciutadella.

Al PRBB s'ha incorporat un nou clúster de computació per al Bioinformatics Research Group i s'ha instal·lat el maquinari del grup Dynamical Systems Biology Lab.