Reconeixement de la recerca

Unitats i grups de recerca reconeguts per la UPF 

L'any 2014, el Consell de Govern va reconèixer 3 nous grups de recerca i 1 unitat de recerca, amb la qual cosa el mapa de recerca de la UPF queda constituït per 12 unitats i 112 grups de recerca, dels quals 44 estan integrats en unitats.

Centres específics de recerca (CER)

Els CER són estructures internes de la Universitat, sense personalitat jurídica pròpia, en les quals participen grups de recerca de la UPF i entitats externes que tenen com a finalitat assolir uns objectius de recerca que, per les seves característiques, guanyarien projecció i solidesa amb una estructura i imatge pròpies.

A l'empara d'aquesta normativa, des de l'any 2010 s'han reconegut 4 centres específics de recerca i no s'ha produït cap reconeixement el 2014.

Grups de recerca reconeguts per l'AGAUR

Els grups de recerca reconeguts per l'AGAUR són aquells que, segons una avaluació independent i anònima, tenen una especial significació per la seva dimensió i la competitivitat internacional de la seva activitat científica. En la convocatòria 2014 s'han reconegut 82 grups, dels quals 68 són consolidats i 14, emergents.

Centres d'innovació tecnològica (centres IT) TECNIO

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Economia i Coneixement i de l'agència ACC1Ó, ha definit el que considera els agents que formen part de la Xarxa Tecnològica de Catalunya i ha impulsat el consorci TECNIO, que és alhora la marca i el reforç de tota l'estratègia de foment de la transferència tecnològica i potenciació del mercat tecnològic català. La UPF compta en l'actualitat amb sis centres d'innovació tecnològica (centres IT) TECNIO.