Distribució dels ajuts de recerca per departaments i organismes vinculats a la UPF

En les taules següents es presenten les dades del 2014 per origen i destinació del finançament agrupades per l'entitat gestora. Es tenen en compte aquells ajuts de recerca, l'investigador principal dels quals és PDI doctor a temps complet a la UPF, i que estan gestionats per una entitat del Grup UPF. Igualment, es presenten les dades agregades dels ajuts gestionats per la UPF.

Els resultats dels ajuts gestionats per la UPF es presenten també amb la distribució segons el departament al qual pertany l'investigador principal.