La transferència de coneixement i de tecnologia en empreses i institucions

Durant l'any 2014, en l'entorn del Grup UPF s'han signat un total de 169 contractes i renovacions de contractes amb empreses i institucions, a l'empara de l'article 83 de la LOU, per un import global de 3,8 milions d'euros.