La recerca i la transferència de coneixement a la UPF

El 2014 s'ha mantingut el finançament global obtingut pel conjunt d'investigadors de la UPF. Destaca la recuperació de finançament provinent de les administracions autònomica i estatal, que s'explica per la resolució de les convocatòries d'ajuts estatals que no es van convocar en anys anteriors degut a la reducció de recursos destinats a la recerca. En l'àmbit autonòmic destaca la contribució dels ajuts a grups de recerca -convocatòria no anual- i els resultats obtinguts en el programa ICREA Acadèmia. En l'àmbit europeu, el 2014 ha estat el primer any del programa Horizon 2020 (2013-2020), que pren el relleu del 7è. Programa Marc (2007-2013). Els fons europeus continuen sent la font principal de finançament de la recerca a la UPF i se situen per sobre d'un terç del finançament. Aquests resultats posicionen la UPF en el primer lloc entre les universitats espanyoles en captació de recursos europeus.

En xifres globals, el finançament aconseguit el 2014 pels investigadors de la UPF ha estat gairebé de 32,5 milions d'euros. D'aquesta quantitat, el 90% l'ha gestionat la UPF i el 10 % restant, les entitats del Grup UPF. A més, cal tenir en compte el finançament institucional d'activitats de recerca, que el 2014 ha representat 4,74 milions d'euros. El finançament total atorgat supera els 37 milions d'euros.

A continuació es detallen els resultats més notables en el camp de la recerca i la transferència de coneixement gestionats per la UPF.

Convocatòries competitives

Projectes R + D estatals

El 2014 es van conèixer els resultats de les convocatòries 2013 dels projectes R + D (excel·lència i reptes de la societat) del Pla Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència (2013-2016). Aquests ajuts són l'equivalent dels projectes de recerca no orientada de l'anterior Pla Nacional. Es van obtenir 40 projectes dels 56 projectes presentats, la qual cosa manté el percentatge d'èxit que es consolida al voltant del 70%, percentatge molt superior a la mitjana espanyola i que posiciona la UPF en el segon lloc en percentatge d'èxit. El finançament obtingut en aquestes dues convocatòries va ser de 3,36 milions d'euros.

Alhora, també s'ha de tenir present que els projectes es concedeixen normalment per períodes de tres anys i que, en aquest període, l'investigador principal (IP) no pot tornar a presentar propostes. Atenent aquest cicle de tres anys, es pot observar que s'ha estabilitzat tant el nombre de propostes presentades com de propostes aprovades. El finançament global i la mitjana per projecte al llarg del període 2010-2014 posa de manifest la conjuntura actual de finaçament de la recerca a l'Estat i, tot i que hi ha hagut un increment en el nombre de projectes finançats, l'import mitjà per projecte ha sofert una davallada important. Les taules 5.1 i 5.2 il·lustren aquests resultats.

El 2014 ha estat el primer any de la convocatòria de projectes de recerca dirigits per joves investigadors amb una trajectòria científica rellevant i sense experiència prèvia en projectes del Ministeri i sense vinculació contractual en el moment de la sol·licitud o, en cas d'existir, inferior a un any. Dels 15 projectes presentats, se n'han obtingut 2; però ambdós IP hi han renunciat en no poder-se aportar el cofinançament mínim (8.000 euros).

Tambés s'han de destacar els resultats de la UPF a les convocatòries següents del Pla Estatal:

  • Equipament d'infraestructures. Nova convocatòria del Ministeri d'Economia i Coneixement per finançar l'adquisició d'infraestructures i equipaments científics i tecnològics. L'any 2014 es van concedir 5 ajuts, per un import total de 571 milers d'euros.

  • Plan Nacional sobre Drogas. Es van obtenir 2 projectes per un import total de 178 milers d'euros.

  • Retos colaboración. Ajuts per a la col·laboració amb empreses. S'ha obtingut el finançament de 2 projectes per un import de 221 milers d'euros.

  • Acciones de dinamización Proyectos Europa Investigación. Aquesta convocatòria té com a objectiu finançar les despeses de preparació i de presentació de propostes d'ajuts europeus. El 2014 es van obtenir 3 ajuts (1 CEXS, 1 CPIS i 1 DTIC) per un import total de 74.000 euros.

Programes autonòmics 

ICREA Acadèmia 

L'any 2014 es va resoldre la sisena edició del programa ICREA Acadèmia, que reconeix l'excel·lència investigadora i la capacitat de lideratge, amb l'objectiu de motivar i de retenir el talent procedent dels professors d'universitats catalanes. El premi es distribueix proporcionalment al llarg de cinc anys i persegueix reduir la càrrega lectiva per potenciar la dedicació a la recerca. Dels 30 investigadors distingits, 6 van ser de la UPF. 

Suport als grups de recerca

El 2014 s'han conegut els resultats de la convocatòria per al reconeixement de grups de recerca de Catalunya SGR 2014-2016 per part de la Generalitat de Catalunya. Els 82 grups presentats van obtenir el reconeixement. D'aquests, 48, un 59% del total dels grups reconeguts, han obtingut finançament i en 3 departaments aquest percentatge se situa per sobre del 80%. El finançament total ha estat d'1,5 milions d'euros.

Projectes europeus

El 2014 es van conèixer els últims resultats del 7 PM de la Unió Europea (2007-2013). En conjunt, el balanç global dels resultats obtinguts a la UPF en el conjunt del programa és molt positiu. El finançament total obtingut ha estat superior als 75 milions d'euros i representa un 1,57 per mil del finançament total del 7 PM. Això posiciona la UPF com la primera universitat catalana i la segona universitat espanyola en captació de fons europeus del 7 PM, amb un percentatge del 10% de retorns individuals versus el retorn global obtingut per les universitats espanyoles. 

Pel que fa a la participació en convocatòries del programa Idees del Consell Europeu de la Recerca (European Research Council-ERC), que va néixer amb el 7 PM amb l'objectiu d'estimular l'excel·lència científica a Europa, s'han de destacar els resultats obtinguts al programa Idees, que ha esdevingut un indicador indiscutible del nivell d'excel·lència de la institució i s'inclou com un element més que s'ha de tenir en compte en els rànquings i la valoració global. La UPF ha obtingut en tot el programa un total de 19 ajudes individuals, xifra que representa més de 34 milions d'euros i que posiciona la UPF com la primera universitat espanyola per resultats obtinguts en el programa. Aquestes 19 ajudes corresponen a 7 starting grants, 10 advanced grants i 2 consolidator grants. Per al conjunt de les entitats del Grup UPF (CREI, CREAL, CRG i IMIM) els resultats han estat 24 ajuts (14 starting grants, 8 advanced grants i 2 consolidator grants).

Dins del Programa Marc per a la Competitivitat i la Innovació (CIP - Competition and Innovation Programme), que fomenta la implantació i l'ús de les TIC i el desenvolupament de la societat de la informació, s'han aprovat durant la vigència del programa (2007-2013) un total de 7 projectes per un import d'1,3 milions d'euros.

L'any 2014 es va iniciar el programa Horizon 2020, que és l'instrument de la Unió Europea per finançar projectes de recerca i innovació per al període 2014-2020. El programa Horizon 2020 té un pressupost global d'uns 80.000 milions d'euros i s'articula al voltant de tres objectius principals: respondre als reptes socials, promoure el lideratge industrial a Europa i reforçar l'excel·lència de la seva base científica. La participació al programa és oberta a investigadors, empreses, centres tecnològics i empreses. Els projectes europeus es caracteritzen per un règim competitiu amb un alt nivell d'exigència.

Els resultats a la UPF dels ajuts de l'Horizon 2020 convocats el 2014 i resolts fins a juny del 2015 són excel·lents. S'han aconseguit un total de 30 projectes, amb un finançament global de 13,5 milions d'euros.

Convé destacar de nou l'èxit de la UPF en la convocatòria d'ajuts del Consell Europeu de Recerca. S'han obingut 7 ajudes que representen uns 5,5 milions d'euros; entre aquestes destaquen 3 consolidator grants, 2 del Departament d'Economia i Empresa i 1 del Departament d'Humanitats, a més d'una starting grant del Departament d'Economia i Empresa.

En els projectes en col·laboració, destaca el nombre de projectes coordinats a la UPF. En el subprograma Leadership in enabling and industrial technologies s'han aconseguit 4 projectes, dels quals 3 són coordinats (1 del Departament de Comunicació i 2 del DTIC). També cal destacar que s'ha aconseguit un ajut en el programa EURATOM, liderat per un professor del Departament d'Humanitats, i un projecte del programa Science with and for Society, coordinat per una investigadora del CEXS.

També s'han obtingut 11 accions Marie Curie, 1 coordinada a la UPF.

Aquests resultats obtinguts durant el primer any del programa Horizon 2020 situen la UPF com la primera universitat espanyola en nombre de projectes i en la tercera entitat per darrere del CSIC i de la Fundació Tecnalia, segons que es desprèn dels resultats fets públics el mes de juny del 2015 per la Sra. Carmen Vela, secretària d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació. En el conjunt de l'Estat s'han obtingut 943 projectes, dels quals 101 són liderats. Pel que fa a recursos captats en el conjunt de l'Estat, Espanya, amb 553 milions d'euros, se situa en el cinquè lloc en l'àmbit europeu, per darrere d'Alemanya, el Regne Unit, França i Holanda. 

La taula 5.3 il·lustra l'evolució dels projectes europeus atenent l'any de concessió.

Transferència de coneixement i emprenedoria

El procés de valoració de resultats o tecnologies té per objecte facilitar i promoure la transferència efectiva dels resultats i capacitats d'investigació generats des de l'entorn universitari cap a l'entorn socioeconòmic. Aquest procés, que pot arribar a ser complex, comprèn les fases d'identificació de resultats, protecció, avaluació de resultats, desenvolupament tecnològic i experimental, comercialització i promoció, valoració econòmica i formalització de la transferència de tecnologia.

Identificació i protecció de resultats i tecnologies

Durant l'any 2014 han estat identificades i/o comunicades un total de 14 noves tecnologies o coneixements, 6 en l'àmbit de les TIC, 6 en l'àmbit de BIO i 2 en l'àmbit de les CS.

Pel que fa a la protecció de resultats de recerca, cal destacar que, al llarg del 2014, es van presentar 2 sol·licituds de prioritat nacional que corresponen a una sol·licitud de patent europea del DCEXS i una sol·licitud espanyola del DTIC.

Pel que fa les sol·licituds de PCT o altres extensions internacionals, l'any 2014 s'han presentat 4 sol·licituds de PCT i/o extensió del DTIC i del DCEXS.

Finalment, cal destacar que s'han registrat 4 nous softwares, 3 del DTIC i 1 del Departament de Comunicació.

La taula 5.4 mostra l'evolució de la protecció de resultats i software.

Valorització de resultats i tecnologies

Al llarg del 2014 la UPF ha continuat participant en les línies de finançament públic destinades a subvencionar o a promocionar la valorització i la transferència de coneixement. Pel que fa als resultats obtinguts, es pot destacar l'import global obtingut en diverses convocatòries destinades a donar suport a la valorització o comercialització de tecnologies, en què es van obtenir 397 mil euros. En concret, es posa l'èmfasi en les convocatòries de l'administració autonòmica (ACC1Ó, DGU i DGR).

Convocatòria TECCIT 2014 -conveni de subvenció de suport als grups TECNIO de la UPF i VALUNI 2014 de suport a les activitats de valorització i transferència de resultats.

Concurs VALORTEC de creació d'EBT i valorització de tecnologies patentades. La UPF va presentar una proposta, que va passar a la fase final de formació i d'opció a premi.

Convocatòria TECNIOSpring 2014, en què es va concedir un dels sis projectes presentats.

Cal destacar la participació de la UPF en el programa Equips d'Innovació (EDI), un programa pilot de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació que té per objectiu principal aconseguir un canvi cultural dins dels entorns acadèmics en referència a la transferència i la comercialització dels resultats científics. Es tracta de generar una cultura de comercialització de resultats científics, tot estimulant el talent humà en l'exercici de la transferència de coneixement i la col·laboració público-privada en aquest àmbit. La UPF va ser seleccionada com l'única universitat per participar en la prova pilot. De les 13 candidatures que va presentar la UPF 6 van ser seleccionades i van rebre finançament (4 de l'àmbit de les TIC i 2 de l'àmbit de BIO).

Per últim, cal remarcar que, fruit de l'estreta relació de la UPF amb la Fundación Botín en diverses activitats vinculades a la transferència de tecnologia en l'àmbit de les ciències de la salut, a principis del 2014 es va signar l'acord de col·laboració (prorrogat el 2015), amb l'objectiu de compartir experiències i definir un model d'oficina de transferència tecnològica funcional i eficaç dins l'àmbit d'una universitat pública, mitjançant la identificació i l'establiment de processos i indicadors d'impacte socioeconòmic de les activitats de transferència.

Comercialització

La transferència de tecnologia i coneixement des de les universitats i centres de recerca cap al teixit socioeconòmic es fa generalment a través de tres vies: 1) contractes universitat-empresa; 2) llicències de títols de propietat industrial (patents, models d'utilitat) o de coneixement (know-how) a tercers interessats en la seva explotació; 3) creació d'empreses de base tecnològica o spin-off.

Contractes universitat-empresa

El 2014 s'han signat 162 contractes amb empreses i institucions per un import de 2.957 milers d'euros. En la taula 5.5.a es pot veure la distribució segons els diferents conceptes.

Per potenciar la col·laboració amb el teixit empresarial es fan actuacions més comercials com és visitar empreses, o contactar-hi, potencialment col·laboradores o interessades per la recerca que fan els grups de la UPF. Entre les empreses visitades el 2014 destaquen Bionure, Advancell, Aromics, Salvat, Amgen, Amadix, Lacer, Roche Diagnostics, Vall d'Hebron, Cidars Sinai, Hipra, ACTEC, Intelligent Pharma, Ferrer, HealthEquity, Virbac, IDIBELL, Ventura Medical Technologies, Spherium, ViewPoint, Pharmascience, Angiodynamics, Minoryx, CirceCrystal, Janssen, Sanofi, Lead Molecular Design, Laboratoris Dr. Esteve, Galgo Medical, Crisalix Labs, AlmaIT Systems, Samsung, Habidatum, Venture Scout, nVision, etc.

Llicències de tecnologia i altres contractes de transferència

L'any 2014 s'han signat 8 contractes de llicència de tecnologia i coneixement (inclosos royalties), per un import total de 94,5 milers d'euros. S'ha continuat impulsant l'assessorament i la gestió d'altres contractes de transferència, amb el resultat de 50 contractes vinculats a tecnologies (MTA, acords de cotitularitat, acords de confidencialitat, etc.).

Creació d'empreses

Al llarg del 2014 s'han iniciat diversos projectes de creació d'empreses, en què destaca Eodyne Systems, S.L., spin off creada el novembre del 2014 com a via de comercialització de la tecnologia RGS desenvolupada pel grup de recerca SPECS. L'empresa té per objecte promocionar i distribuir  solucions de rehabilitació amb una forta base científica. L'RGS és una eina de realitat virtual nova i altament innovadora per rehabilitar els dèficits motors, cognitius, lingüístics i afectius després d'una lesió o malaltia cerebral, com per exemple un accident cerebrovascular. L'RGS dóna suport als pacients i als proveïdors de salut en la realització d'atenció autonòma, eficaç i assequible.

Per altra banda, s'han incubat i s'està fent un assessorament i un seguiment de quatre nous projectes empresarials innovadors sorgits d'antics alumnes de la UPF: Respondon, Smartgovs, Wahsrocks i Lince Works.

Respondon. Empresa liderada per alumnes i graduats de la UPF. Es tracta d'un sistema que permet a les empreses establir un diàleg directe i permanent amb els seus clients, mentre que a aquests els permet comunicar-se amb totes les seves empreses favorites mitjançant una aplicació mòbil. Les empreses usuàries tenen accés a un únic panel de gestió des del qual poden enviar qüestionaris, analitzar resultats, rebre missatges i atorgar premis, bescanviables directament des del mòbil dels clients. Pel que fa als clients, des de l'aplicació, poden afegir totes les empreses que vulguin, respondre les seves preguntes o enviar-los missatges.

Smartgovs. Empresa creada el 2014 i creada per estudiants de màster i de doctorat de la UPF que es dedica a la creació, la implantació i l'explotació de portals de dades obertes (Open Data) per a organismes públics. El seu objectiu és situar-se com a empresa líder del sector gràcies a la seva tecnologia cloud que els permet reduir temps i costos.

Washrocks. Liderada per antics alumnes del MBA de la UPF, es tracta d'una start-up tecnològica creada el 2014 i focalitzada en l'entorn mobile, que ha desenvolupat una app de serveis de tintoreria i bugaderia a domicili.

Linceworks. Creada el gener del 2014 per tres estudiants d'Enginyeria en Informàtica i del màster en Videojocs de la UPF. L'empresa de videojocs està formada per vuit persones i actualment estan desenvolupant el joc "Twin souls, the path of shadows", nascut a partir d'un treball de fi de màster i que té previst veure la llum l'any 2016.

La taula següent exemplifica l'evolució de creació d'empreses en el període 2010-2014.

Pel que fa a la creació d'empreses de base tecnològica, el 2014 s'han atès 29 nous emprenedors amb vinculació diversa amb la UPF (investigadors, professors, alumnes i antics alumnes). Les iniciatives comprenen diferents àmbits de negoci, encara que majoritàriament pertanyen a l'àmbit de les TIC. D'aquestes idees o projectes s'ha fet una tria basada en la innovació i el potencial de creixement del projecte i s'han acompanyat de manera activa sis projectes, tres dels quals iniciats el 2013, i que el 2014 han experimentat un desenvolupament important: ZeClinics, Schoolapio i Logim Solutions.

Foment de l'emprenedoria

El foment de l'esperit emprenedor a la universitat és crucial perquè a mig termini s'aconsegueixi un increment del nombre d'emprenedors de base tecnològica en l'àmbit investigador.

Entre les activitats de formació i de sensibilització desenvolupades el 2014 destaquen:

Sessions informatives als diferents campus. En total, s'han fet 8 presentacions, amb més de 685 alumnes.

Cicle de conferències Tardes d'Emprenedoria UPF Business Shuttle. La UPF, a través de la Unitat d'Innovació UPF Business Shuttle i en col·laboració amb antics alumnes de la Barcelona School of Management i l'IDEC, desenvolupen aquesta activitat des del 2012. Les conferències tenen per objectiu fomentar l'esperit emprenedor dins la comunitat UPF, aportant experiències i continguts d'alt interès per als emprenedors. El 2014 s'han pronunciat 8 conferències, amb 620 assistents.

Elevator Pitch. Sessions de formació als emprenedors UPF de cara a les presentacions a inversors i a premis i concursos.

Programa Iniciativa Emprendedora (juny-juliol del 2014). Organitzat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport a través de l'EOI. Aquest programa pretén mostrar als alumnes universitaris la creació d'una empresa com una alternativa d'ocupació i dotar de les eines necessàries per estudiar la viabilitat d'una idea de negoci. Es van seleccionar 20 estudiants, que van rebre 70 hores de classe.

Programa Akademia. La Fundació de la Innovació Bankinter va presentar a la UPF la V Edició del Curs Akademia (curs 2014-2015), en el marc de col·laboració firmat entre les dues entitats. Es van seleccionar 30 alumnes de la UPF. Akademia té per objectiu despertar i fomentar una actitud innovadora i emprenedora entre els participants, orientant-los perquè esdevinguin els veritables protagonistes del seu futur. 

II Fòrum d'Inversió UPF. Durant l'acte es van presentar, davant les principals xarxes d'inversors i reconeguts business de l'ecosistema emprenedor de Barcelona, set projectes vinculats a la UPF dels àmbits de les TIC i la BIOTIC: Eschoolapio, SmartGovs, Ascidea, ECrowd, ZeClinics, Zank i qGenomics.

Finalment, cal destacar que s'han signat tres nous convenis de col·laboració amb l'objectiu d'afavorir l'esperit emprenedor i la creació d'empreses entre la comunitat universitària de la UPF amb l'Associació E-commerce & Tech Barcelona; VAE (Voluntaris en Assessoria Empresarial); MicroBank La Caixa, i Uniemprendre.

La UPF gestiona, des del juny del 2011, una planta del viver de Barcelona Activa Almogàvers Business Factory, anomenada Espais d'Incubació UPF Business Shuttle, amb una superfície total de 290 m2, que es tradueix en 10 mòduls o despatxos. Les 9 empreses presents ocupen un total de 45 treballadors i 8 becaris i van facturar un total de 333.165 euros l'any 2014. També cal destacar que el 2014 van mobilitzar capital per un import global d'1.329.000 euros d'inversors privats i d'ajuts i instruments financers públics. 

Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2014

El Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2014 va estar dotat amb 700.000 euros, que es van destinar a finançar activitats de recerca de les estructures internes de la Universitat, amb un criteri de distribució que té en consideració els resultats obtinguts en convocatòries competitives de recerca i el finançament no competitiu provinent de contractes o subvencions.

Propostes institucionals

Amb la finalitat de poder continuar impulsant l'excel·lència en l'àmbit de la recerca, s'ha dut a terme una destacada activitat de cerca de finançament extern per promoure actuacions estratègiques o impulsar-ne de noves.

Incorporació de nous investigadors. Programa UPFellows

La UPF va posar en marxa el programa UPFellows (2013-2018) per reclutar talent internacional jove i per als tres àmbits de coneixement de la Universitat. El programa busca incrementar la captació de talent i la mobilitat transnacional, en un marc altament competitiu d'investigadors amb nivells d'excel·lència contrastats internacionalment, amb potencialitat per esdevenir líders en l'àmbit mundial en el seu corresponent camp d'investigació i que clarament destaquin per la seva carrera científica i la qualitat dels treballs de recerca i de les publicacions.

El procés implica publicar tres convocatòries obertes i una oferta total de 24 places, repartides en les tres àrees de coneixement de la UPF.

A la primera convocatòria (juny del 2013) es van cobrir 10 de les 12 places ofertes. La segona convocatòria es va obrir el 14 de març del 2014 i es van oferir 14 places. Es van seleccionar 11 candidats, dels quals es van incorporar 10. El febrer del 2015 s'ha obert una tercera convocatòria amb 6 places vacants i es va resoldre a finals de maig amb la selecció final de 6 candidats, la incorporació dels quals serà progressiva.

El 20 d'abril del 2015 va tenir lloc a la UPF el Mid-Term Review Meeting del programa UPFellows, durant el qual un representant de la Comissió Europea va auditar l'estat d'execució del programa. Durant el procés també es va entrevistar (sense la presència de representants de la Universitat) amb els candidats incorporats per conèixer el seu grau de satisfacció. El resultat final del procés de revisió va ser molt satisfactori i es va superar molt positivament.

Programa María de Maeztu

El Departament de Ciències Experimentals i de la Salut ha estat reconegut com una de les sis unitats de recerca de l'estat espanyol que ha obtingut la nova distinció María de Maeztu, atorgada per la Secretaria d'Estat de R + D + i, en el marc del Programa de Centres d'Excel·lència. Les unitats María de Maeztu compten amb un finançament de 500.000 euros anuals durant quatre anys. La distinció María de Maeztu reconeix l'excel·lència en estructures organitzatives de recerca més petites que els centres, ubicades sobretot en universitats, i complementa les distincions Severo Ochoa destinades als centres de recerca. Aquests centres destaquen per la notorietat i l'impacte internacional de les contribucions científiques que fan, per la capacitat innovadora i per la relació intensa amb el sector empresarial. Són centres de referència mundial, amb capacitat per atreure talent internacional.  

Europa Redes y Gestores

El Servei de Recerca va elaborar i va obtenir un ajut del programa Europa Redes y Gestores del Ministeri d'Economia i Competitivitat per impulsar un Pla Estratègic que incentivés la participació i el lideratge de projectes en programes europeus. L'ajut que s'executarà per un període de 3 anys a partir de l'1 d'octubre del 2014 compta amb un finançament de 162 mil euros.

En el marc d'aquest programa s'ha dissenyat i s'ha llançat un programa formatiu conjunt amb els campus d'excel·lència internacional Iberus (Universitat de Saragossa, Universitat de La Rioja, Universitat Pública de Navarra, Universitat de Lleida), Icària (Universitat Pompeu Fabra) i Catalunya Sud (Universitat Rovira i Virgili).