Multilingüisme


Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM)

La UPF vol consolidar la filosofia amb què, des de sempre, s'ha identificat i continuar sent capdavantera en la implementació de polítiques de promoció del multilingüisme. En aquest sentit, estem treballant en l'elaboració d'una segona fase del Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM), en consonància amb el Pla Estratègic 2015-2025, pel que fa a les línies d'actuació relacionades amb la política lingüística de la Universitat.

Des de la preservació i promoció de la llengua i identitat catalanes, l'any 2014 s'ha creat la càtedra Pompeu Fabra, dirigida per la professora M. Teresa Cabré, amb un doble objectiu. D'una banda, ser en ella mateixa una mostra explícita del compromís de la Universitat amb la llengua i la cultura catalanes, promovent activitats d'extensió socials de temes que concerneixen la catalanitat. De l'altra, servir de vitrina de les activitats i la recerca que es fan a la UPF en la promoció de l'ús i la qualitat de la llengua i la difusió de la cultura catalana.

Política lingüística en l'àmbit administratiu i acadèmic

Estudiants

El fullet Les llengües en els estudis de grau i la postal Acredita el teu nivell de llengua estrangera s'han repartit als estudiants de primer curs de tots els graus (un total de 21), per tal de donar a conèixer la política lingüística universitària. En el Curs d'Introducció Universitària (CIU) també hi ha una sessió dedicada al PAM i a la política lingüística de la Universitat. Durant el mes de novembre, s'ha fet una intensa campanya de recollida de dades lingüístiques entre els estudiants de primer curs, amb l'objectiu de disposar d'una radiografia de nivells prou acurada que permeti implementar mesures i actuacions concretes per millorar les competències lingüístiques dels estudiants. Cal remarcar que dels estudiants matriculats, un 56% ja té el nivell B2 o superior, un 26% té entre un nivell B1 i B2 i un 18% té un nivell inferior a B1. Del 56% d'estudiants que ja té un nivell B2 o superior, un 16% ja està acreditat. 

Amb la voluntat de disposar de dades homogènies i comparables, la campanya s'ha fet extensiva a tot el Grup UPF i, per tant, també als centres adscrits. En aquest cas, els resultats han estat els següents: un 21,3% ja té el nivell B2 o superior, un 18,2% té entre un nivell B1 i B2 i un 21,7% té un nivell inferior a B1 (un 38,7% fa referència a estudiants sense dades). Des del primer moment, la Universitat ha fet esforços per prioritzar el requisit d'acreditació lingüística i ha dut a terme actuacions diverses: campanyes de difusió, recollida de dades, sessions informatives, cursos d'introducció a la universitat, edició de material promocional...

A partir del curs acadèmic 2014-2015, i arran de la nova Llei 2/2014, de 27 de gener, sobre els coneixements d'una tercera llengua, els alumnes que inicien els estudis de grau hauran d'acreditar un nivell B2 de llengua estrangera per obtenir el títol. L'acreditació, que es podrà fer en qualsevol moment del grau i en qualsevol de les quatres llengües establertes a les proves d'accés a la universitat, es podrà formalitzar superant una prova comuna de tot el sistema universitari de Catalunya, o per mitjà d'algun certificat acreditatiu de coneixement d'idioma que tingui reconeguda l'equivalència amb el Marc Europeu Comú de Referència (MECR).

Com a primera fase d'aquest procés d'acreditació, la UPF ofereix una prova de diagnòstic lingüístic (PDL), per assegurar que els seus estudiants, amb caràcter general, estan en condicions de tenir un nivell de coneixements de la llengua anglesa equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) (avançat) en iniciar el tercer curs dels seus estudis. Aquest és el nivell exigit per poder cursar els continguts acadèmics en llengua anglesa, previstos per al tercer i quart curs; per poder accedir, amb èxit, a la mobilitat i a les pràctiques internacionals, i per finalment superar el requisit d'acreditació. D'acord amb aquest nou requisit d'acreditació, la UPF ha modificat la Normativa acadèmica en crèdits i n'ha actualitzat els annexos corresponents.

La prova de diagnòstic lingüístic (PDL), que la Universitat ha ofert a tots els estudiants de primer de grau abans de començar els estudis, determina el nivell d'anglès en relació amb el nivell B2 del MECR. Durant el curs 2014-2015, hi ha hagut 324 estudiants inscrits i 203 estudiants, finalment, presentats a la PDL. Del total d'estudiants presentats, un 21,7% ja té el nivell de coneixements d'anglès exigible; un 22,2% necessita menys de dos anys de formació per poder acreditar un nivell avançat d'anglès i un 56,2% necessita dos anys o més de formació. Arran dels resultats de la PDL, la UPF ha participat en una prova pilot, juntament amb la UB, la URV i la UdL, per tal d'establir una correlació entre el resultat d'una prova de diagnosi i la nota de les PAAU. Aquest estudi hauria de permetre poder fer servir la nota de les PAAU dels estudiants de primer com a diagnosi de nivell de tercera llengua. La Direcció General d'Universitats està acabant d'avaluar l'informe per confirmar-ne l'aplicació a partir del curs 2015-2016.

Taula 4.29. Resultats de participació i de nivells de la prova de diagnòstic lingüístic. Curs 2014-2015

Atès que la PDL és simplement una diagnosi de nivell, la certificació es pot fer efectiva en qualsevol moment del grau, preferiblement a final del segon curs, per mitjà de la prova PCCL, entre d'altres.

La prova certificadora de competència lingüística (PCCL) és una prova que certifica que l'estudiant ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent al nivell B2 del MECR. Aquest curs acadèmic s'han fet sis convocatòries d'examen: els dies 4 de setembre i 7 de novembre del 2014 i els dies 6 de març, 8 de maig, 11 de juny i 29 de juny del 2015. A les convocatòries d'aquest curs acadèmic, s'hi han presentat 387 estudiants (resten pendents les convocatòries de juny). Es tracta d'una actuació, emmarcada en el Pla d'Acció pel Multilingüisme, amb la qual es pretén assegurar el coneixement d'una tercera llengua, preferentment l'anglès, en el context de les competències generals de cada titulació. El nivell d'anglès apareixerà al Suplement Europeu al Títol en finalitzar el grau i, d'aquesta manera, quedarà acreditada, a l'expedient acadèmic, la competència lingüística en aquest idioma.

Professorat

D'acord amb el Decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l'acreditació del coneixement lingüístic dels professors de les universitats del sistema universitari de Catalunya, desenvolupat a la UPF per acord del Consell de Govern de 19 d'octubre del 2011, amb l'objectiu de regular l'acreditació del coneixement suficient del català per part del professorat universitari, la UPF ha dissenyat un complet programa de suport a la docència en català i ha implementat un extens sistema d'acreditació per a tot el PDI que necessiti formar-se i acreditar el nivell suficient del català. El programa vetlla per assegurar la comprensió de la llengua catalana per part dels docents que s'acaben d'incorporar i que ho necessitin, promoure la formació contínua i  especialitzada del PDI en llengua catalana, facilitar l'acreditació de la competència lingüística adequada per a l'exercici de la docència, i oferir, de manera transversal, eines de suport i seguiment pel que fa a la generació de materials docents i la interacció a l'aula.

En el marc del PAM i amb la intenció de millorar la fluïdesa oral i la capacitat d'expressió escrita en llengua anglesa i catalana per al PDI -tant a les classes com en presentacions i congressos internacionals-, la Universitat ha ofert un total de 23 accions formatives en llengües (9 sobre llengua catalana i 14 sobre anglesa). El curs 2014-2015, tres professors han acreditat, via examen oficial, el nivell de suficiència en llengua catalana (resta pendent la convocatòria de juny, que és quan més professors s'hi presenten). Per altra banda, vuit professors han acreditat el nivell de suficiència, via avaluació docent (resta pendent la convocatòria del tercer trimestre).

Política institucional per a la difusió i la projecció del català i el multilingüisme

Convocatòria INTERLINGUA

Al llarg del 2014, la UPF ha dut a terme, amb el suport de l'Oficina de Política Lingüística de la Secretaria d'Universitats i Recerca i la col·laboració de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), diversos projectes i actuacions de normalització lingüística, entre els quals destaquen: organització de cursos conduents al nivell de suficiència per al PDI i de les corresponents convocatòries de proves per a l'acreditació; organització d'activitats i elaboració de recursos per incrementar la docència i la recerca en català en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES); cursos i activitats orientats a potenciar l'acollida i l'intercanvi lingüístics i culturals dels estudiants internacionals i locals, i manteniment i actualització dels espais d'autoaprenentatge de llengua catalana i de terceres llengües adreçats a tota la comunitat. En aquesta ocasió, l'import atorgat ha estat de 26.000 € aproximadament. Ja ha sortit publicada la convocatòria INTERLINGUA 2015 per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari.

Xarxa Vives d'Universitats

La UPF és membre de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives. Aquest any, han tingut lloc dues comissions de llengua, el 12 de novembre del 2014 i l'11 de juny del 2015, i s'han programat dues sessions en el marc de les jornades universitàries del Fòrum Vives. La primera, el 13 de novembre del 2014, amb el títol Jornada sobre Acreditació i Avaluació Lingüística. La segona, la XIX Trobada de Serveis Lingüístics Universitaris, l'11 i el 12 de juny del 2015.

Oficina de Política Lingüística de la Secretaria d'Universitats i Recerca

L'Oficina convoca habitualment reunions en què es tracten temes relacionats amb la llengua catalana, el multilingüisme i la política lingüística universitària, tant en l'àmbit autonòmic, com en el nacional i l'internacional.

Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC)

La UPF és membre del PLE de la CIFALC, i durant els anys 2015 i 2016 també és membre de la Comissió Permanent i la Comissió Mixta de Seguiment de la CIFALC. En el si d'aquesta comissió, s'ha dut a terme l'estudi per establir la correlació entre la nota de les PAAU i el resultat de la prova de nivell, amb l'objectiu que serveixi com a indicador de la diagnosi lingüística dels estudiants.

Actes i jornades

La UPF participa i organitza de manera activa i decidida actes i jornades de caràcter multilingüe. Entre aquestes, convé destacar el simposi Third Fiesole International Group Symposium, que s'ha dut a terme els dies 12 i 13 de març del 2015, amb el títol "Training (future) university researchers and teachers for multilingual, international universities". El tema central del simposi ha versat sobre el multilingüisme en l'educació superior i en la formació d'investigadors (post)doctorals com a futurs professors. L'acte ha inclòs conferències plenàries i sessions en grup, i ha comptat amb la participació d'experts internacionals i de diversos membres de la comunitat universitària. El primer dia, les intervencions s'han centrat en la formació d'instructors universitaris, i el segon dia, el tema principal ha estat el multilingüisme en l'educació superior.

Destaquem l'assistència a la presentació de l'informe "Acreditació de la llengua anglesa a les universitats espanyoles", encarregat pel British Council i fet públic el 21 d'abril del 2015 a l'ambaixada del Regne Unit a Madrid, i el "5th International Workshop on Higher Education", organitzat per la Universitat de Vic i Central de Catalunya, del 9 al 12 de juny del 2015.

European Language Council

La UPF és membre fundador d'aquesta associació des de l'any 1997 (http://web.fu-berlin.de/elc/en/) i, com a tal, participa en els projectes de llengües subvencionats per la Comissió Europea. Actualment, la UPF forma part de la direcció de l'últim projecte sol·licitat: "IntlUni: els reptes de l'espai d'aprenentatge multilingüe i multicultural", que es troba en la seva fase final.

Premi de Foment del Multilingüisme

El premi s'adreça a estudiants de qualsevol ensenyament de grau de la UPF que poden beneficiar-se d'un curs de llengua gratuït. Cal haver fet la prova certificadora de competència lingüística (PCCL), en anglès, de la UPF en el moment de la convocatòria del PFM, i haver obtingut en aquesta prova un nivell B2 o superior del MECR. L'any 2014 s'han atorgat 15 premis.

Durant el curs 2014-2015 i d'acord amb les directrius institucionals, s'ha actualitzat l'estructura de la web "El portal de les llengües" (www.upf.edu/llengues). A més, també n'ha continuat gestionant l'actualització i la revisió en les seves tres versions: català, castellà i anglès.

Oferta formativa en llengües

S'han programat les accions formatives en llengües per al curs 2014-2015, en el marc del Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM), amb la intenció de millorar la fluïdesa oral i la capacitat d'expressió escrita en llengua anglesa i llengua catalana del personal docent i investigador (PDI), tant a les classes com en presentacions i congressos internacionals.

Durant aquest curs acadèmic s'han programat un total de 23 accions formatives i se n'han acabat oferint finalment 18, distribuïdes de la manera següent: 5 cursos sobre llengua catalana i 13 sobre llengua anglesa. 

Taula 4.30. PAM. Oferta formativa per trimestres. Curs 2014-2015 

Els cursos institucionals de llengua catalana i espanyola que ofereix Idiomes UPF també han estat subvencionats pel CQUID. Es tracta de cursos trimestrals, de 45 hores, per a alumnes d'intercanvi -de grau i de postgrau- i PDI.