Qualitat i anÓlisi

Procés d'acreditació de titulacions

El CQUID dóna suport als comitès de cada centre per elaborar l'autoinforme i fa d'interlocutor entre la Universitat i l'Agència Avaluadora, AQU Catalunya, per establir el calendari i les visites externes, així com la gestió final de l'acreditació amb el Ministeri d'Educació. A més, també s'encarrega d'oferir cursos de formació a les secretaries dels centres i de planificar les reunions per al correcte desenvolupament dels autoinformes.

L'acreditació comporta una avaluació de cada titulació, de la qual el centre o el departament corresponent n'és el responsable. En cada àmbit de les titulacions de la Universitat els CIA són presidits per un dels màxims responsables acadèmics (degà o director), i en formen part diversos professors implicats en la coordinació i la docència de les titulacions; també hi ha la participació dels estudiants i el suport de les secretaries corresponents, així com de les unitats tècniques de la Universitat.

Convocatòria EMQEI (2014-2015). Projectes acadèmics estratègics de millora

La convocatòria de projectes acadèmics estratègics de millora de la qualitat, l'eficiència i la internacionalització (EMQEI) de l'AGAUR s'articula com un instrument per enfortir l'oferta d'estudis del sistema universitari de Catalunya, amb la voluntat d'afavorir la innovació en les estructures i el disseny dels estudis de grau i de màster, i l'establiment de sinergies entre titulacions, unitats acadèmiques i universitats.

En el primer termini dos projectes acadèmics estratègics de millora UPF van obtenir resolució positiva (AGAUR - EMQEI 2014). De les quatre propostes presentades per la UPF, dues han obtingut resolució positiva: d'una banda, la definició i l'impuls inicial del futur grau en Estudis Globals (Global Studies) i, de l'altra, la preparació, la impartició inicial i la primera avaluació del nou programa del Grau Obert, cadascun dotats amb un total de 20.000 €. En el segon termini han estat tres les sol·licituds presentades, en procés de valoració i pendent de resolució per part de l'AGAUR.

Curs d'Introducció a la Universitat (CIU) 

L'activitat relacionada amb el Curs d'Introducció a la Universitat de la UPF s'ha centrat en dos eixos bàsics al llarg del curs 2014-2015:

- Evolució de l'estudi d'impacte del Curs d'Introducció a la Universitat
- Desenvolupament i avaluació del Curs d'Introducció a la Universitat en el transcurs del període 2014-2015

Evolució de l'estudi d'impacte del Curs d'Introducció a la Universitat

El Curs d'Introducció a la Universitat té per objecte promoure, entre els alumnes de primer curs, l'assoliment d'habilitats i de competències que els facilitin el trànsit de secundària a la Universitat, així com el desenvolupament d'habilitats bàsiques per adquirir autonomia en el nou entorn d'ensenyament-aprenentatge dels graus. Cada titulació compta amb la coordinació docent d'un professor dels ensenyaments, que vetlla per la qualitat i en fa el seguiment.

Continuant amb l'estudi dels períodes 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013, s'ha procedit a avaluar la percepció i la satisfacció respecte al curs i la seva evolució en el temps en relació amb:

 • Competències assolides

 • Expectatives i valoració dels aprenentatges: procés i resultats

 • Recursos i eines de suport a l'aprenentatge: funcions del curs

 • Adaptació a la UPF

 • Temps de dedicació

Entre les accions de difusió, ha suposat el manteniment de l'Observatori d'Accions i Mesures d'Introducció i Trànsit a la Universitat. Aquest espai web és d'accés i consulta pública, i s'hi recullen les experiències desenvolupades en l'àmbit de l'adaptació i trànsit a la UPF i d'altres institucions.

Desenvolupament i avaluació del Curs d'Introducció en el transcurs del període 2014-2015

 • Revisió i actualització de recursos i de material didàctic de suport de cada un dels blocs orientats a desenvolupar competències contextuals, informacionals i informàtiques, en concret.

 • Recollida d'indicadors del període 2013-2014 per a la millora: dades quantitatives (enquesta) entre els alumnes de primer curs.
Enguany, com a novetat s'ha introduït el bloc "Salut i seguretat en les activitats d'aprenentatge". Els estudiants poden seguir aquest procés autoformatiu a través de l'Aula Global, des d'on accedeix al material del curs. L'objecte és millorar el desenvolupament de competències contextuals dels alumnes en aspectes relacionats amb la salut.

Pla d'anàlisi d'impacte de l'oferta formativa del CQUID

El projecte IMPACTE: pla d'anàlisi d'impacte de l'oferta formativa i accions d'innovació del CQUID. Entre els objectius d'aquest curs acadèmic, estava inclòs continuar amb l'anàlisi d'impacte de les accions i oferta que la UPF posa a disposició dels professors i el contrast amb els resultats amb el primer període objecte d'estudi, el que ha permès identificar l'efecte, l'efectivitat i l'eficiència d'aquestes accions per millorar-les. La pràctica reflexiva s'aplica a l'anàlisi de dades, garantia de les evidències de qualitat educativa institucional (formació, innovació, assessorament pedagògic, bones pràctiques i multilingüisme).

Els primers resultats es van presentar al simposi X FECIES, i amb les dades del 2012-2013 es va presentar la comunicació oral "Proyecto impacto: práctica reflexiva e indicadores para evaluar un modelo integrador de mejora de la docencia". Ja avançat amb més dades, es va presentar al Congrés CIDUI 2014, que es va celebrar el mes de juliol del 2014. Així mateix, al seminari de la REDU "Planes de formación basados en competencias docentes y propuestas de evaluación y acreditación", presentat al taller "Formación, transferencia e impacto Proyecto 'UPF- IMPACTE'" el  24 d'abril del 2015 i a la Jornada d'Innovació i Millora de la Docència, organitzada per la Universitat de Lleida, el 29 de gener del 2015.

Responsabilitat social i millora de la qualitat docent

Participació a la Comissió Tècnica de Responsabilitat Social; integració dels objectius estratègics per agrupar aspectes sobre responsabilitat social a la docència, a través dels programes i de les accions específiques de millora de la qualitat docent a partir del disseny i l'oferta formativa docent; participació en la creació de campanyes de sensibilització sobre igualat de gènere i en les accions d'impuls de la perspectiva de gènere a la docència, a través de campanyes de sensibilització i de reflexió per a la comunitat UPF i el disseny i l'impuls de projectes orientats a garantir la igualtat d'oportunitats, també a través de la presència al Grup de Treball per a la Igualtat Econòmica dels Estudiants.

Col·laboració entre les USQUID i el CQUID

El 18 de juny del 2014, el CQUID, amb la col·laboració de La factoria i Informàtica/e-learning, va organitzar una jornada de treball amb les unitats de suport a la qualitat i la innovació docent dels centres (USQUID). En la primera part de la sessió, es va presentar a les USQUID el pla pilot del canvi de versió de les aules globals a Moodle 2.5. En la segona part, es van recollir les propostes de millora, les idees i els comentaris dels assistents al voltant d'activitats relacionades amb l'ús de l'Aula Global, per desenvolupar el curs 2014-2015. Aquesta sessió va ser el punt de partida per al treball compartit en el desenvolupament de les potencialitats de Moodle en les aules globals per millorar l'acció docent.

Durant el curs 2014-2015, concretament hem treballat en la proposta "Desenvolupament de potencialitats d'avaluació a l'Aula Global". A partir d'un estudi previ relacionat amb les activitats que es descriuen als plans docents i les que es desenvolupen a través de l'Aula Global i recollint les propostes realitzades per les USQUID, vam acordar treballar en aquest projecte conjunt per millorar les activitats d'avaluació mitjançant les aules globals. Durant el segon trimestre, en un grup de treball dinamitzat pel CQUID, s'han anat concretant i començant a desenvolupar les propostes de les USQUID. Es tracta de desenvolupar experiències innovadores d'ús de l'Aula Global per millorar l'avaluació a la UPF.

Aquest projecte multidisciplinari s'ha concretat en una comunicació del congrés Univest, a Girona, el 9 i 10 de juliol del 2015. 

Pla d'acció per optimitzar i captar recursos orientats a la millora de la qualitat i la innovació docent

El CQUID continua amb "Sinergies", una optimització sostenible dels recursos orientats a la millora de la qualitat educativa i la innovació docent a la UPF, que identifica el conjunt d'accions que integren el Pla d'Acció que el curs 2011-2012 es va posar en marxa en línia per identificar, analitzar, implementar i avaluar línies d'activitat susceptibles d'enfortir les relacions amb l'entorn i aprofitar els recursos per garantir el suport a la innovació i la qualitat docent a la UPF i al seu entorn de referència, tot ampliant ara el concepte a la noció de Xarxa UPF.

La progressiva disminució, gairebé nul·la, d'oferta de convocatòria pública en l'àmbit de l'educació superior adreçada a la innovació i la qualitat educativa ha propiciat obrir i crear noves línies d'activitat, a fi d'impulsar l'esperit innovador i la qualitat de la docència en l'entorn UPF.

La primera fase del pla es va dur a terme en el transcurs del període 2011-2012, amb el disseny del marc de referència, i un desenvolupament previ en el qual s'han assolit uns bons resultats, el que permet continuar en línia en el termini temporal 2014-2015 en relació amb les línies d'activitat següents:

 • Consolidació de participació en l'oferta formativa docent de la UPF de personal de la Xarxa UPF, així com el desenvolupament de línies d'activitat in situ i a mida de les seves necessitats.

 • Evolució en la relació amb altres institucions, des de la consolidació amb la xarxa d'universitats del sistema universitari de Catalunya, a través del GIFd, fins a l'ampliació al conjunt de les universitats de l'estat espanyol, orientada a rendibilitzar esforços pel que fa a les línies de desenvolupament competencial docent a la Universitat.

 • Continuïtat de l'activitat d'assessorament pedagògic extern, consultoria pedagògica, que ha donat lloc a continuar amb les accions amb l'Escola d'Infermeria del Mar i la Fundació Escola d'Osteopatia de Barcelona i enguany amb Elisava, amb accions in situ i a mida.

 • L'aprofitament d'esforços personals i de recursos amb la Biblioteca per generar fonts informacionals sobre docència i aprenentatge, desenvolupar i gestionar els ajuts de mobilitat docent Erasmus+ per a professors de la UPF, amb la concreció d'un procediment comú de difusió i de gestió amb el Servei de Relacions Internacionals.

 • La participació en convocatòries externes per al reconeixement d'iniciatives i dotació d'ajuts per a projectes.  

Programa d'assessorament

La UPF, en el marc de la docència, es distingeix per una fórmula singular en el suport expert. El CQUID està involucrat tant en l'assessorament individualitzat als professors júnior i sénior com en l'assessorament a grups d'investigació o responsables acadèmics en el desenvolupament de projectes institucionals.

El programa d'assessorament preveu una primera fase de contacte i estudi i una o més sessions posteriors i el seguiment presencial i en línia. Els temes tractats habitualment són els següents:

 • Planificació didàctica de les assignatures: pla docent de l'assignatura
 • Metodologies docents
 • Sistemes d'avaluació
 • Planificació de titulacions: nous plans d'estudis de grau i de màster universitari
 • Seguiment de les titulacions de grau i de màster universitari
 • Pla d'acció tutorial
 • Formació específica
 • Disseny, desenvolupament i tancament de projectes d'innovació i millora de la qualitat educativa
 • Sol·licituds i seguiment d'ajuts, interns i externs, per a la realització de projectes d'innovació i millora de la docència
 • Suport tècnic en la recollida d'indicadors per a la millora docent
 • Posada en marxa de nous projectes institucionals: projecte VEU
 • Consultoria pedagògica externa: metodologies actives aplicades a l'ensenyament universitari, disseny d'un marc formatiu per al desenvolupament de competències docents transversals