Innovació, millora i suport a la docència

Pla d'ajuts per al suport a la qualitat i la innovació docents. PlaQUID (curs 2014-2015)

Per acord del Consell de Govern de 12 de març del 2014 es va aprovar la convocatòria per concedir ajuts a iniciatives de caràcter experimental i de recerca sobre innovació i millora de la qualitat docents, que han estat desenvolupades durant el curs acadèmic 2014-2015 en el marc dels estudis de grau  i de màster universitari.

Línies estratègiques:

 • Desenvolupament competencial transversal
 • Entorns innovadors d'aprenentatge
 • Ús de tecnologia aplicada a la docència
 • Acompanyament en la vida universitària
 • Integració del coneixement teòric i pràctic: dimensió professional i investigadora
 • Millora curricular en el procés d'acreditació de les titulacions de grau i de postgrau

Línies transversals:

 • Internacionalització 
 • Responsabilitat social
 • Multilingüisme
 • Interdisciplinarietat

La Comissió de Selecció del PlaQUID va resoldre atorgar un total de 50 ajuts distribuïts entre les diferents modalitats de la convocatòria i els diferents estudis de la Universitat, de les 64 sol·licituds, el que equival al 78,12% de les propostes presentades.

Taula 4.26. CQUID. Demanda i atorgament del PlaQUID per modalitat (2014-2015)

Taula 4.27. CQUID. Sol·licituds del PlaQUID i import per modalitat (2014-2015)

Taula 4.28 CQUID. Sol·licituds i ajuts atorgats PlaQUID per unitat acadèmica d'entrada (2014-2015)

Durant el curs 2014-2015, per acord del Consell de Govern d'11 de març del 2015, s'ha obert novament el termini de presentació de sol·licituds d'ajuts PlaQUID per al curs 2015-2016. S'han presentat un total de 75 sol·licituds, entre les tres modalitats de la convocatòria. La convocatòria 2015-2016 ha continuat amb el plantejament renovat iniciat el curs passat, amb l'èmfasi posat en les línies estratègiques següents: desenvolupament competencial transversal, entorns innovadors d'aprenentatge, ús de tecnologia aplicada a la docència, acompanyament en la vida universitària, integració del coneixement teòric i pràctic: dimensió professional i investigadora, millora curricular en el procés d'acreditació de les titulacions de grau i de postgrau, i en les línies transversals següents: internacionalització, responsabilitat social, multilingüisme i interdisciplinarietat, i una nova modalitat, C, de suport i impuls transversal de la innovació docent de les unitats acadèmiques. La concessió d'ajuts d'aquesta convocatòria està en procés de valoració per la Comissió d'Avaluació i el Comitè d'Adjudicació.

Les modalitats d'enguany han estat:

A. Projectes d'innovació docent
B. Projectes d'assegurament de la qualitat educativa
C. Projectes de suport i impuls transversal de la innovació docent des de les unitats acadèmiques

Convocatòries i ajuts externs de suport a la innovació i a la millora de la qualitat docent (2014-2015)

Pel que fa a les convocatòries externes durant el curs 2014-2015, cap organisme oficial ha anunciat activitat ni ha obert ajuts orientats a la innovació docent i la millora de la qualitat educativa del sistema universitari, ni a l'àmbit estatal ni a l'autonòmic, amb l'excepció de l'Agència per a la Gestió d'Ajuts Universitaris, que va obrir la convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes per a la creació o la millora dels cursos en línia oberts i massius oferts per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya per al curs 2014-2015 (MOOC), i que va dotar la UPF amb 47.832 euros per a l'elaboració de 6 nous MOOC, entre aquests un de llenguatge de signes en català i un altre sobre medicina, cinema i literatura.

S'ha treballat en la presentació d'una sol·licitud a la convocatòria de l'Ajuntament de Barcelona, a la modalitat sobre adolescència, per treballar competències per a centres de secundària amb població en risc d'exclusió en dos centres del Raval.

Tot i així, a la UPF hi ha hagut activitat en aquest sentit:

 • Participació del CQUID en projectes interuniversitaris d'innovació i millora de la qualitat docent
 • Altres sol·licituds a organismes no oficials: Centre Promotor per a l'Aprenentatge Servei
 • Ajuts Erasmus per a la mobilitat docent
 • Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD)

Participació del CQUID en projectes interuniversitaris d'innovació i millora de la qualitat docent

Difusió dels resultats del projecte finançat per la xarxa REDU a la convocatòria 2012, "Propuesta de un marco de referencia competencial del profesorado universitario y adecuación de los planes de formación basado en competencias docentes". El projecte es duu a terme entre les vuit universitats públiques catalanes i d'altres d'arreu de l'Estat (Alacant, Burgos, Illes Balears, Salamanca, Sevilla, Vic i Saragossa).

Altres sol·licituds a organismes no oficials

Un projecte UPF d'Aprenentatge Servei, en l'àmbit de les finances ètiques, va ser escollit per la Fundació Jaume Bofill, a través del Centre Promotor per a l'Aprenentatge Servei (ApS). La proposta presentada per la UPF, "ApS per a emprendre amb microfinances: innovació social des de la Universitat", és  la primera experiència d'aprenentatge servei que rep un ajut d'aquesta entitat per a la realització de projectes d'aprenentatge servei, en el marc de la convocatòria 2014-2015, orientada a donar suport a projectes d'ApS en l'àmbit de les finances ètiques.

El projecte "Competències d'introducció a la universitat a secundària: evitant l'exclusió social" és impulsat per membres del personal d'administració i serveis (PAS) i del personal docent i investigador (PDI) de la Universitat Pompeu Fabra, que té com a objectiu ajudar a construir referents universitaris a estudiants de batxillerat que ho necessiten. El projecte pretén seleccionar estudiants de grau de la UPF com a voluntaris per facilitar referents propers i estratègies universitàries a alumnes de primer de batxillerat de l'IES Milà i Fontanals, situat al barri del Raval de Barcelona, que no tenen massa oportunitats de tractar qüestions pròpies de l'àmbit universitari.

Aquest projecte va guanyar la primera edició del premi organitzat pel Consell Social i el Vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció. El guardó, amb la voluntat d'impulsar i de prestigiar el compromís social de la comunitat UPF, es va lliurar durant l'acte inaugural del curs 2014-2015, que va tenir lloc el passat 30 de setembre. Els seus autors són els membres del PAS Carme Hernández i Pau Solà (Centre per la Qualitat i la Innovació Docent, CQUID); Montserrat Espinós i Carme Cantos (Biblioteca), Gemma García (Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària), i els professors Joan Miralles (Departament d'Economia i Empresa) i Ricard Zapata Barrero (Departament de Ciències Polítiques i Socials).

Ajuts Erasmus+ per a la mobilitat docent

Pel que fa al curs 2014-2015, la convocatòria es va orientar als nous requeriments d'Erasmus+ i obrir pas a estades per a la docència i la formació en institucions d'educació superior, tot atenent els nous criteris de la Unió Europea. El curs 2014-2015 la UPF ha convocat 10 beques Erasmus per fomentar la mobilitat docent amb estades en universitats de l'entorn de la UE. Aquest curs s'han obert 4 terminis per a la convocatòria. A més de la difusió general, s'ha organitzat una sessió específica en el marc del FIDU per impulsar la presentació de sol·licituds entre el professorat novell de la UPF.

Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD)

El Grup Interuniversitari de Formació Docent (GIFD) està constituït pels ICE, IDES, CQUID i e-Learn de les universitats públiques catalanes: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili i Universitat Oberta de Catalunya. El GIFD va començar a gestar-se l'octubre del 2009, fruit d'una proposta de col·laboració en el si de la universitat pública catalana, orientada al treball conjunt per identificar les competències docents dels professors universitaris, atès el nou context que l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) ens plantejava i els reptes que establia per a la formació docent.

Entre les accions que el GIFD ha fet durant aquest temps, a més de les esmentades en l'apartat de convocatòries externes (projectes interuniversitaris), hi ha les següents:

 • Accions de difusió del projecte REDU-2012, "Propuesta de un marco de referencia competencial del profesorado universitario y adecuación de los planes de formación basado en competencias docentes", que forma part de la convocatòria REDU 2012 de projectes en xarxa per a la investigació/innovació.
 • Desenvolupament de la sessió organitzada per la REDU "Planes de formación basados en competencias docentes y propuestas de evaluación y acreditación", organitzat per la Red Estatal de Docencia Universitaria en Barcelona, el 24 de abril del 2015, amb la presentació dels resultats de l'estudi i del projecte IMPACTE de la UPF. 
 • Participació a la taula rodona "Competències del professor d'universitat", en el marc de la Jornada d'Innovació Docent i Millora de la Docència celebrada a la Universitat de Lleida el 29 de gener del 2015.

Difusió de projectes d'innovació docent UPF

Aquest curs s'ha obert un nou canal a l'E-repositori de la UPF -Projectes d'innovació docent i millora de la qualitat educativa (CQUID)-, un espai orientat a la difusió dels resultats, les memòries, les evidències,les comunicacions i les bones pràctiques docents derivats dels projectes d'innovació docent i millora de la qualitat educativa que el professorat de la UPF ha dut a terme en el marc de les convocatòries del PlaQUID.

​El vídeo Projectes d'aprenentatge servei i responsabilitat social integrada a la docència de la UPF dut a terme a la Universitat per promoure aquest tipus d'iniciatives entre el nostre professorat. A través d'aquest vídeo es mostren algunes d'aquestes iniciatives, sigui a partir de la innovació docent i emprant la metodologia de l'aprenentatge servei (ApS) i la integració de la responsabilitat social a la docència, tot vinculant els aprenentatges dels estudiants amb perspectiva de servei a l'entorn, conjuntament amb entitats i adreçat a usuaris majoritàriament en risc d'exclusió.

Jornada de Bones Pràctiques Docents UPF: experiències d'innovació docent UPF

En el marc de la Jornada de Bones Pràctiques Docents UPF: Innovació Docent i Qualitat Educativa, celebrada el 28 de maig del 2015, es va tenir l'oportunitat de difondre i de conèixer Experiències d'Innovació Docent a la UPF de convocatòries anteriors del PlaQUID. La conferència inaugural va anar a càrrec de l'experta en TIC i docència, Dra. Mercè Gisbert i Cervera (URV), amb el títol "TIC i ensenyament a la universitat: innovació i canvi?". La jornada va comptar amb 29 inscrits i 25 assistents.

Red Universitaria de Aprendizaje Servicio

La UPF participa amb dos membres a la Red Universitaria de Aprendizaje Servicio, i se'n preveu la difusió entre el professorat de la UPF.

Enguany, la UPF ha presentat al VI Congrés Nacional i Internacional "Aprendizaje Servicio Universitario", celebrat a Granada del 28 al 30 de maig, la comunicació oral "Aprendizaje Servicio para emprender con microfinanzas: diseño de un modelo interdisciplinar de análisis de impacto de proyectos ApS en la Universidad Pompeu Fabra". El projecte és la primera iniciativa d'ApS de la UPF reconeguda i finançada en el marc de la convocatòria d'ajuts de suport a projectes seleccionat en la VIII convocatòria de suport a iniciatives del Centre Promotor per a l'Aprenentage Servei - Fundació Jaume Bofill d'aquest 2015, amb el suport d'Oikocrèdit i orientada específicament a iniciatives relacionades amb les finances ètiques. La iniciativa s'ha dut a terme amb la Fundació Servei Solidari, organització sense ànim de lucre.

Programa Max Weber (Institut Universitari Europeu: EUI-UPF)

Per sisè any consecutiu, i durant  una setmana, entre l'11 i el 15 de maig del 2015, la UPF ha acollit vuit doctors i doctores del Programa Max Weber del European University Institute (EUI) de Florència. L'objectiu d'aquest programa és, d'una banda, possibilitar la pràctica docent d'aquests investigadors postdoctorals en un àmbit internacional i, d'altra, intercanviar impressions i experiències entre acadèmics de la seva especialitat de recerca i en el seu àmbit docent. L'acollida d'enguany s'ha fet amb l'activa col·laboració dels departaments de Ciències Polítiques i Socials, Humanitats, Economia i Empresa.

Simposi CIDUI 2015

Sota el títol "Avaluació i canvis institucionals: cap a on anem?", el dia 8 de maig del 2015 es va dur a terme el VIII Simposi CIDUI a la UPC. Aquest acte va comptar amb la presència del rector de la UPC i president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques de Catalunya, Dr. Enric Fossas.

El Simposi CIDUI d'enguany va tractar en la primera part qüestions d'avaluació relatives als canvis institucionals, amb la conferència "Institutional change and quality assurance", a càrrec de Robin Middlehurst, i en la segona part es va dur a terme la taula rodona "El feedback en l'avaluació: un indicador de la qualitat de l'aprenentatge", amb la intervenció de les professores Ana M. Delgado (UOC), Elena Cano (UB) i Beatriz Amante (UPC).

La UPF participa, juntament amb la resta d'universitats catalanes, en l'organització del congrés (que se celebra cada dos anys) i del Simposi CIDUI (bianual els anys en què no es fa el congrés), formant part dels comitès Executiu, Organitzatiu i Científic.

Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U)

La UPF és sòcia i compta amb una vocalia a la Junta d'aquesta xarxa que conforma un espai comú per a la difusió i l'intercanvi de polítiques, experiències, metodologies i eines utilitzades per diferents universitats per avaluar i millorar la qualitat docent i l'aprenentatge universitari.

Els dies 7 i 8 de novembre es van dur a terme les jornades "¿Qué dicen los estudiantes?, una reflexión sobre la experiencia universitaria que ofrecen los campus españoles" a la Universitat de Saragossa. Els objectius més rellevants de les jornades van ser: a) traçar un diagnòstic de la universitat espanyola des del punt de vista dels estudiants i les seves vivències universitàries, b) identificar els aspectes positius i negatius de l'experiència que ofereixen els campus, i c) difondre els plantejaments i línies d'acció, en aquest camp, d'algunes de les millors institucions universitàries europees.

La RED-U també edita la Revista de docència universitària, una publicació científica, digital, adreçada al públic interessat en l'educació superior en general i la docència universitària en particular i considerada com la primera publicació en educació superior en el context hispanoparlant i que compta periòdicament amb articles dels professors de la UPF.

Aula Global. Desenvolupament de la plataforma Moodle. Canvi de versió

Durant el curs 2014-2015 s'ha dut a terme el pla pilot de canvi de versió de Moodle 1.9 a 2.5, dissenyat conjuntament amb la Factoria i e-Learning. El pla ha comptat amb la participació dels professors de l'ESUP i de professors voluntaris d'altres titulacions, en un nombre que supera els 250, i les corresponents aules globals generades en la versió pilot. L'objectiu ha estat estabilitzar la plataforma en un nivell més alt de prestacions, millorar les possibilitats d'aprenentatge i docència i assegurar la implantació generalitzada a totes les aules globals el proper curs 2015-2016.

L'anàlisi de la informació recollida cada trimestre del professorat que participa en el pla  ens permet la incorporació progressiva d'accions de millora respecte a incidències detectades i que el canvi de versió generalitzat el proper curs 2015-16 directament a la versió 2.7  es realitzi amb garanties d'èxit.

Projecte VEU (materials docents multimèdia)

El CQUID continua impulsant el projecte VEU, presidit per la vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica i en el qual participen professors de diferents estudis i personal d'administració i serveis de diferents àmbits de la Universitat -Servei de Relacions Internacionals, Servei d'Informàtica, CRAI i CQUID-. La voluntat és valorar el relleu i el volum que estan prenent les propostes acadèmiques que inclouen material audiovisual. En les dues reunions convocades, es va distingir entre l'escenari intern -ús docent de material audiovisual a les assignatures dels graus i dels postgraus de la UPF- i l'escenari extern, en el qual es van preveure tant propostes de disposar de material en obert com l'anàlisi dels cursos en línia oberts i massius (MOOC). Com a resultat, es va elaborar un informe en el qual s'assenyalaven les oportunitats de treballar en aquests dos escenaris, a partir de tres àmbits: el de gestió, el pedagògic i el tecnològic (quines tecnologies i per què quant a l'elaboració de materials i a la seva publicació).

En el marc del projecte destaquen les accions següents:

 • Constitució del Comitè per a la Infraestructura i Recursos de Suport al Projecte VEU
 • Els cursos en línia oberts i massius (MOOC)

Amb la necessitat d'operativitzar les propostes del projecte VEU, quant a identificar els recursos i els circuits de la Universitat per dinamitzar l'ús de material audiovisual en els ensenyaments i atendre així la demanda creixent que hi ha per part dels professors, es va configurar el Comitè que planteja els escenaris més viables per atendre tant l'elaboració de propostes com l'allotjament final de tot el material creat amb la marca UPF. El plantejament és que els professors tinguin una única finestra d'entrada de propostes, per mitjà del CQUID. Un cop dissenyat el producte audiovisual de suport a la docència i definit l'ús al qual va destinat -segons sigui intern o extern- es treballen les propostes amb les persones implicades en el projecte.

Durant aquest curs acadèmic s'han desenvolupat més de 15 projectes VEU presentats a la primera convocatòria. Aquests han estat de diverses tipologies: vídeos, webs, MOOC, Aula Global, entre d'altres.

El juny de 2015, s'impulsa la segona convocatòria del projecte VEU, que pretén donar resposta a la necessitat dels professors per implementar les TIC a la seva docència o millorar els recursos en els processos d'ensenyament i aprenentatge.

Projecte Interdepartamental de Competències Docents Digitals (Departament d'Ensenyament)

Per desenvolupar la seva tasca, professors i mestres han d'utilitzar les TIC, no només instrumentalment, sinó també com a recurs metodològic. És a dir, a les competències transversals, de caire instrumental en TIC, cal afegir-hi les competències metodològiques en l'ús de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement (TAC), conformant, així, les competències digitals docents. Per dur a terme aquesta tasca, a proposta de la consellera d'Ensenyament, el Govern va acordar, amb data 25 de novembre del 2014, crear el Projecte Interdepartamental de Competència Digital Docent - PICDD (acord GOV/157/2014, DOGC núm. 6759 de 27-11-2014), en el qual participa un representant de cadascuna de les universitats catalanes. La durada del PICDD és fins al 30 de juny del 2015 i té com a objectius identificar les competències digitals per al professorat no universitari i establir el marc i el disseny dels mitjans per adquirir i acreditar aquestes competències del professorat.

Durant aquest curs, la UPF ha participat en el projecte a través del CQUID, present en el grup de treball general i en l'equip de treball per a la definició de les competències docents digitals. 

Assistència i participació del CQUID en activitats sobre docència universitària 

El CQUID ha estat present en les jornades i congressos següents:

- 5th International Workshop on Higher Education. Organitza: Universitat de Vic, 10-12 de juny del 2015

- Gestió del Coneixement i l'Aprenentatge al Llarg de la Vida a l'Era de les Dades Massives (Big Data). 11 de juny del 2015

- Conferència "Should Digital Technologies change the way we teach?". Organitza: UPF, 4 de juny del 2015

- Innovació com a Eina Contra l'Exclusió. Organitza: Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la UPF. 4 de juny del 2015

- TEDxUPFMataró. 2 de juny del 2015. Organitza: Tecnocampus - Mataró

- VI Congrés Nacional i Internacional Aprendizaje Servicio Universitario. Granada, 28 i 29 de maig del 2015

- Jornada de Bones Pràctiques Docents UPF: Innovació Docent i Qualitat Educativa. Organitza: UPF. 28 de maig del 2015

- Seminari: La Formació Universitària Dual. Organitza: ACUP. 20 de maig del 2015

- IntlUni 6th All Partner Meeting. Organitza: Universitat d'Aarhus, 20-22 de maig del 2015. Ljubljana

- 4a. Pick Up Idees. Gamificació de la Docència. 15 de maig del 2015. Organitza: Universitat de Girona

- II Jornada EDO (UAB)/EAPC/CEJFE). Models de Formació a Debat. 14 de maig del 2015. Organitza: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

- Simposi: Avaluació i Canvis Institucionals: Cap a on Anem?. 8 de maig del 2015. Organitza: CIDUI. UPC

- Pecha Kucha Barcelona, 8 de maig del 2015

- Seminari: Planes de Formación Basados en Competencias Docentes y Propuestas de Evaluación y Acreditación. Organitza: REDU. UB, 24 d'abril del 2015

- Third Fiesole Group Symposium: "Training (future) university researchers and teachers for multilingual, international universities". Organitza: UPF. 12 i 13 de març del 2015

- Mobile World Congress. 5 de març del 2015. Barcelona

- ITWorldEdu, 25 i 26 febrer del 2015. Barcelona

- "Internet als propers anys: de la internet oberta a la internet tancada. Ciutadania contra negoci?". 17 de febrer del 2015. Centre Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Barcelona

- Jornada d'Innovació Docent i Millora de la Docència 2015: treball per projectes. Lleida, 29 de gener del 2015

- TEDxBarcelonaED. 22 de gener del 2015. Barcelona

- XVI Foro de Almagro: "La acreditación nacional e internacional de los estudios oficiales". Organitza: Universitat de Castella-la Manxa. 20 i 21 de novembre del 2015

- Congrés EDUTEC 2014: El Hoy y el Mañana de las TIC. Organitza: Universitat de Còrdova. 12, 13 i 14 de novembre del 2014

- Jornada "L'aula Moodle: aprendre i ensenyar a la UB". Organitza: ICE-Universitat de Barcelona. 14 de novembre del 2014

- Fòrum Vives: Jornada sobre Avaluació i Acreditació Lingüístiques. Organitza: Xarxa Vives d'Universitats. 13 de novembre del 2014

- Jornada Red-u: "¿Qué dicen los estudiantes?". Organitza: xarxa RED-U. 7 i 8 de novembre del 2014. Saragossa

- IntlUni Workshop & 5th All Partner Meeting. Organitza: Universitat d'Aarhus. 4-7 de novembre del 2014

- Expocampus 2014. "Últimas tendencias y futuros retos del e-Learning y de la lectura digital". Homenatge a Eduardo Punset. 31 d'octubre del 2014. Madrid

- Curs Estadística Bàsica (PDI+PAS)-UNI2014207. Organitza: ICE-Universitat de Barcelona. Barcelona 22, 26, 29 de setembre i 1, 3 d'octubre del 2014

- Jornada "La reflexivitat en el procés educatiu: l'ús del diari com a eina professional", a càrrec del Dr. Contreras. Organitza: Universitat de Barcelona, 10 de setembre del 2014

- Jornada "Flipp the class". Organitza: Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra. Mataró, 4 de setembre del 2014.

- "Taller de iniciación en el uso de la plataforma Mahara (e-portfolios)". Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 14 de juliol del 2014

- VIII Congrés CIDUI 2014. "Models flexibles de formació: una resposta a les necessitats actuals". Tarragona, 8-10 de juliol del 2014