Formació del PDI

El Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) ha programat durant el curs 2014-2015 accions formatives en docència universitària, adreçades als professors, amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament professional dels docents i la seva actualització en l'ús de les noves tecnologies i les llengües.

En aquest període, el programa de formació contínua ha ofert accions formatives instrumentals, d'innovació, d'habilitats docents i de millora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Així mateix, també s'han organitzat sessions informatives sobre temes d'interès per al PDI i sessions d'experiències UPF. Aquest format de sessió permet a un professor de la UPF difondre l'experiència d'una bona pràctica docent a la resta de professors de la Universitat.

Pel que fa a la formació en llengües, s'han planificat cursos en llengua anglesa i catalana, en el marc del desplegament del Pla d'Acció pel Multilingüisme.

També s'han ofert cursos a mida, a petició de determinats departaments, algun dels quals, també oberts a la resta de professors de la UPF.

En relació amb la formació sobre la plataforma Moodle (Aula Global), s'han planificat accions formatives d'iniciació a l'Aula Global, pensades per a aquells professors que encara no l'han utilitzada i mòduls més avançats per als professors que ja són actius en aquest àmbit. També s'ha planificat un curs sobre Turnitin, l'eina d'antiplagi incorporada a totes les aules globals.

Com a novetat en aquest tipus de formació Moodle, i a partir del pla pilot per a la versió de Moodle 2.5, s'han organitzat sessions formatives presencials i en línia per a aquest pla pilot.

Durant el curs 2014-2015, s'ha dut a terme una nova edició del Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU), amb l'objectiu de proporcionar formació bàsica en docència als professors novells, d'acord amb l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES). La millora contínua d'aquest programa ha animat a replantejar els itineraris formatius i a eliminar l'itinerari més llarg (300 hores), a causa de la preferència dels professors per itineraris més curts. Així doncs, es crea l'Itinerari A (170 hores) i l'Itinerari B (80 hores).

S'ha continuat millorant l'estructura del programa FIDU, sobretot a la part de sessions presencials, en què s'han introduït algunes modificacions en els continguts temàtics de les sessions (més adaptats a les necessitats detectades pels professors), i una part de les sessions presencials s'han convertit en format en línia, a través de la plataforma Moodle i tutoritzada per un formador.

Com a novetat, aquest any es demana la creació d'un portafoli electrònic com a instrument que permet la compilació de tots els treballs realitzats pels participants, a través de l'eina Blogger.

Un any més, s'han organitzat dos workshops sobre temes transversals per a la docència, durant el desembre del 2014, sobre "Cooking Languages", i un altre el mes de juny del 2015 sobre la metodologia PechaKucha.

Formació contínua

Aquest programa inclou els cursos de formació contínua per als professors de la UPF. Aquests cursos són, en bona part, conseqüència tant de les peticions dels professors, com de la detecció de les necessitats formatives. S'articula en diferents mòduls formatius segons la temàtica:

 • Mòdul Aula Global Moodle
 • Mòdul instrumental
 • Mòdul d'innovació docent
 • Mòdul d'habilitats docents
 • Mòdul de millora del procés d'ensenyament i aprenentatge
 • Experiències UPF
 • Sessions informatives sobre temàtiques complementàries a la docència
 • Formació en seguretat i salut del treball

En total, durant el curs acadèmic 2014-2015 s'han fet 60 accions formatives amb més de 700 professors inscrits inicialment i més de 460 professors participants als diferents cursos.

Com a novetat, s'han organitzat accions formatives en línia per tal d'oferir als professors de la UPF una modalitat formativa més flexible i autònoma, sense estar subjecta a horaris, en què s'ha combinat la docència en línia, tutoritzada per un expert en el tema, amb alguna sessió presencial, segons un calendari establert.

La dinàmica de curs ha estat: treball personal d'estudi + participació en fòrums + feedback del formador per resoldre dubtes i generar situacions de reflexió + realització d'activitats.

Les accions formatives organitzades, estructurades per mòduls, han estat les següents:

Mòdul Aula Global - Moodle (4 cursos)

 • Aprofita el Moodle! Crea contingut i marca un recorregut per als estudiants amb les activitats condicionades i lliçó 
 • Iniciació a l'Aula Global
 • Qualificacions a l'Aula Global
 • Turnitin a l'Aula Global: programa de detecció de plagi

Mòdul instrumental (12 cursos)

 • Crear formularis amb Google Form (2 edicions)
 • PowerPoint avançat: hipervincles, transicions i multimèdia
 • Videoconferències amb Google Hangouts (2 edicions)
 • Com treballar amb Google Drive? (2 edicions)
 • Crear qüestionaris a través de Google Form
 • Excel d'iniciació a les fórmules
 • Base de dades amb Microsoft Access
 • Ús i funcionament del certificat digital
 • Videoconferències amb Google Hangouts

Mòdul d'innovació (7 cursos)

 • Aproximación a la Flipped classroom como estrategia de innovación docente 
 • Visual thinking: dibujar para plasmar y comunicar ideas
 • Xarxes socials, xarxes visuals: Instagram, Pinterest i Tumblr
 • Infografia: aprèn a representar la informació gràficament
 • Taller pràctic: cooperació entre professors i disseny d'activitats d'aprenentatge amb TIC
 • Ús dels dispositius mòbils a l'aula
 • Presentar els continguts a l'aula, més enllà del PowerPoint, amb eines 2.0

Mòdul d'habilitats docents (4 cursos)

 • El debat competitiu a l'aula: els fonaments de la persuasió 
 • Tècnica de veu per al personal docent
 • Gestió de l'estrès i expressió corporal 
 • Introducció al coaching com a eina docent

Mòdul de millora del procés d'ensenyament i aprenentatge (24 cursos)

 • What to do when they dont't all speak English: strategies for academic success
 • Qui, on i com em citen? (2 edicions)
 • Mendeley: gestor de referències bibliogràfiques (5 edicions)
 • Eines per avaluar les publicacions per a les convocatòries de l'AQU, ANECA, etc.: factor d'impacte, índex h, etc. (4 edicions)
 • Com tenir el teu CV al dia: eines i suport (6 edicions)
 • Aprenentatge Servei (ApS): com innovar a la docència integrant el compromís social?
 • Publicar en accés obert: drets d'autor, Creative Commons i les polítiques europees i estatals (H2020, Plan Estatal...)
 • Millora l'impacte com a investigador: taller per crear el teu registre ORCID, Google Scholar, Author Research ID i Scopus ID (2 edicions)
 • La reflexivitat a l'aula: una experiència docent
 • Fostering Creativity in Engineering and Science Education by Problem Based Learning (PBL) 
Sessions d'experiències UPF (2 cursos)
 • Perspectiva de gènere aplicada a les assignatures de metodologia/estadística
 • Vídeos docents de laboratori: una nova eina de suport en els graus en Biologia i en Medicina

Format en línia (3 cursos)

 • Eines 2.0 per a la gestió i la docència universitàries
 • Flipped Classroom: invierte el orden tradicional de la clase
 • Ús de les xarxes socials en contextos educatius
Jornada (1)
 • Jornada de Bones Pràctiques Docents UPF: innovació docent i qualitat educativa

Taula 4.22. Formació contínua dels professors per trimestre. Curs 2014-2015

Formació en llengües

Pel que fa a la formació en llengües, s'han ofert cursos en llengua anglesa i llengua catalana per al personal docent i investigador (PDI), amb l'objectiu de promoure l'ús de les terceres llengües per tal d'impulsar i d'incentivar el multilingüisme en la docència i facilitar als professors la millora en les seves competències lingüístiques, en particular en anglès i en català.

S'han programat 24 accions formatives, 11 sobre llengua catalana i 14 sobre llengua anglesa.

Taula 4.23. Formació en llengües per als professors per trimestre. Curs 2014-2015

Formació específica

S'ofereix també formació específica en aplicació de les normatives i els plans d'actuacions institucionals aprovats per òrgans de govern de la Universitat.

Pla pilot per al canvi de versió de les aules globals:

Des que el curs 2008-2009 es va posar en marxa la plataforma Moodle per a les aules globals de la UPF, aquesta ha anat evolucionant incorporant noves funcions i millores, fins a arribar a la versió estable 2.5 que hem incorporat, en format de pla pilot, durant el curs 2014-2015. En el pla pilot hi han participat tots els professors que imparteixen docència a l'Escola Superior Politècnica i un grup de professors voluntaris d'altres titulacions, com a pas previ per a la posterior generalització d'una nova versió, el curs acadèmic 2015-2016, a totes les aules globals de la Universitat.

Amb l'objectiu de donar a conèixer les novetats i les millores de la versió 2.5 respecte a l'actual versió 1.9 i facilitar el traspàs dels materials de les aules de cursos anteriors, hem dissenyat dues modalitats de formació:

a) Presencial: Novetats Moodle 2.5 i adaptació de la teva Aula Global (2 edicions). Octubre del 2014

b) En línia: Autoadapta la teva Aula Global a Moodle 2.5: Suport en Línia. Autoformació amb l'ajuda de guies, tutorials i suport en línia

Formació a mida

Les accions a mida cobreixen demandes d'un determinat centre o departament i poden ser d'interès per a altres centres. Poden ser adaptades posteriorment pel CQUID i incloses, si escau, en alguna de les modalitats de formació contínua per oferir-les a tots els professors de la Universitat.

Les accions formatives a mida que s'han dut a terme aquest curs acadèmic 2014-2015 han estat 4 cursos, amb un total de 53 inscrits i 50 assistents:

 • Rúbriques d'avaluació (Departament de Comunicació)
 • Violència de gènere: dimensió social i prevenció des de l'acció docent a la universitat
 • Perspectiva de gènere aplicada a la docència en el grau en Ciències Polítiques (Departament de Ciències Polítiques)
 • Mendeley: gestor de referències bibliogràfiques

Taula 4.24. Formació a mida del pofessorat 2014-2015

Formació en l'àmbit de la seguretat i la salut en el lloc de treball 

Aquesta programació ha estat organitzada per l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, el Servei de Desenvolupament i el CQUID.

En aquest programa formatiu s'inclouen 15 accions formatives, algunes de les quals estan incloses en la campanya de la Setmana Saludable.

El nombre total d'assistents ha estat de 19 professors.

La programació inclou els cursos següents:

 • Aspectes Bàsics de Seguretat Biològica (no presencial, 4 edicions)
 • Conceptes Bàsics sobre Seguretat i Salut en el Treball (no presencial)
 • Protocols d'Actuació en Cas d'Emergència (5 edicions)
 • Prevenció del Risc Derivat de la Utilització de Pantalles de Visualització de Dades (no presencial)
 • Aspectes Generals de Seguretat i Salut en els Laboratoris de Biologia Molecular (no presencial)
 • Taller Escola d'Esquena
 • Protecció Col·lectiva: Ús de Campanes o Vitrines de Gasos

Formació de taller-workshop sobre temes transversals per a la docència

S'ha consolidat el format workshop, en la seva desena i onzena edicions, com una oportunitat per treballar temes d'actualitat permanent que volen donar valor a la mateixa docència, a través d'un format taller.

Els tallers organitzats durant aquest curs acadèmic 2014-2015 han estat els següents:

Cooking Language. A Successfull Teaching Recipe (desembre del 2014). Què hi ha en comú entre un taller de cuina en anglès i una classe en l'entorn universitari? En el X Workshop sobre temes transversals per a la docència es va dur a terme una sessió de cuina, a càrrec de la professional Sol Peñafiel. Un taller pràctic i vivencial, amb l'anglès com a llengua vehicular, treballant en grup per elaborar receptes d'arreu del món. S'hi van inscriure un total de 23 professors.

PechaKucha: Metodologia per Comunicar a l'Aula. Elogi de la Brevetat (juny del 2015). A càrrec d'Óscar Guayabero, en un format de comunicació en el qual s'exposa una presentació de manera senzilla i informal mitjançant 20 diapositives mostrades durant 20 segons cadascuna (format 20 x 20). El taller permet mostrar aquesta metodologia d'exposició i com aplicar-la en les classes. S'hi van inscriure un total de 32 professors.

Formxa UPF

Durant el curs 2014-2015, s'ha consolidat el Pla d'Acció per a l'Optimització i la Captació de Recursos Orientats a la Millora de la Qualitat i la Innovació Docent amb l'oferta de les accions formatives per a docents UPF entre els centres adscrits i els centres amb conveni amb la UPF. O en el seu cas, el disseny i l'execució d'accións in situ i/o a mida de cada entitat. D'altra banda, també ha estat una oportunitat per oferir la participació del personal dels centres esmentats a les jornades i les sessions transversals d'interès general per al model docent de la UPF. La participació a les activitats formatives es certifica des del CQUID, amb els criteris i els requeriments d'acreditació de les accions formatives de la UPF.

Durant aquest curs acadèmic, 68 persones de la Xarxa UPF han participat en 15 de les accions formatives proposades de l'oferta formativa docent de la UPF.

D'una altra banda, i pel que fa a les accions de formació a mida in situ durant el curs 2014-2015, s'han organitzat 3 activitats, amb una participació total de 27 docents.

Les accions formatives dissenyades a mida han estat:

 • Herramientas para Dinamizar y Gestionar Grupos en Clase (Elisava)
 • Qué Queremos Comunicar y Qué Comunicamos Realmente en la Docencia Universitaria (Elisava)
 • Taller d'aprofundiment: Dissenyar Activitat Docent Basada en Metodologia d'ABP Enfocada a la Formació en Osteopatia - Fundació Osteopatia de Barcelona

Autoformació

L'espai en línia a la intranet i la web del CQUID amb cursos, enllaços i recursos per facilitar l'autoformació dels professors s'actualitza periòdicament amb noves aportacions.

Apartats:

 • Habilitats digitals
 • Cursos de llengua
 • Procés d'ensenyament-aprenentatge
 • Metodologies
 • Plataformes per als cursos en línia, oberts i massius (MOOC)

Formació inicial en docència universitària

Un any més, s'ha dut a terme el Programa de Formació Inicial en Docència Universitària (FIDU), amb l'objectiu de donar formació bàsica als professors novells, a fi que puguin seguir el seu desenvolupament professional com a docents universitaris. Aquest programa ha comptat amb 14 inscrits inicials, però l'han seguit amb regularitat 12 professors. Els itineraris formatius treballats aquest curs han estat:

 • Itinerari A: professors novells que acabin d'entrar a la UPF. 6 crèdits ECTS
 • Itinerari B: professors que portin menys de quatre anys impartint docència. 3 crèdits ECTS

Les activitats desenvolupades en aquesta formació han estat:

 • Un curs presencial amb activitats dirigides, monogràfics sobre conceptes bàsics de docència universitària amb activitats relacionades.
 • Activitats d'aprenentatge autònom: elaboració d'un projecte individual amb el suport de tutors pedagògics.
 • Filmació de la docència i posterior feedback.
 • Elaboració d'un portafoli electrònic final de reflexió del programa FIDU.
Com a novetat, durant aquest curs acadèmic hem incorporat una part de les sessions presencials al format en línia, a través de la plataforma Moodle i tutoritzada per un formador. El mòdul en línia inclou continguts en diferents formats (vídeo, PDF...) i utilitzant eines TIC, activitats d'aprenentatge i qüestionaris d'avaluació dels continguts. D'aquesta manera hem reduït la presencialitat i hem augmentat els continguts oferts.

A més, hem demanat a cada  professor participant que elaborés un portafoli electrònic (a través de Blogger), com a instrument que permet la compilació de tots els treballs realitzats pels participants durant el programa formatiu. D'aquesta manera aconseguim una col·lecció d'evidències de l'aprenentatge i la millora competencials docents.

Taula 4.25. CQUID. Participants per departament en la formació inicial de la docència universitària 2014-2015

Avaluació de les activitats formatives dels professors

Com és habitual, s'ha fet un seguiment i una avaluació dels cursos de formació dels professors. Aquest seguiment consisteix a passar una enquesta que responen els participants en finalitzar cadascun dels cursos. L'enquesta permet avaluar aspectes com l'organització, la satisfacció dels participants, l'estil del docent o la utilitat per al professor, així com quins aspectes treballats aplicaran a l'aula.

En el curs anterior,  el 80,76% dels professors que havia participat en algun dels cursos organitzats pel CQUID va fer una valoració global dels cursos "bona" o "excel·lent".

Els resultats s'envien al formador per tal de millorar o de modificar parts del contingut o de la metodologia, en cas de noves edicions.

També hem incorporat una enquesta de valoració que contesta el formador per tal d'obtenir feedback de l'acció formativa que ha impartit i poder millorar-la en properes edicions.