Introducció

El Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) té la missió d'impulsar la millora i la renovació del model docent dels ensenyaments de la UPF, promovent-ne la qualitat, la millora dels processos educatius i la innovació docent. És el principal instrument tècnic i conceptual de les polítiques impulsades per la UPF en l'àmbit de la docència i l'ordenació acadèmica. 

Durant el curs 2014-2015 el CQUID ha desenvolupat les seves funcions en els àmbits següents:

Formació del PDI

 • Formació contínua
 • Formació en llengües
 • Formació específica
 • Formació a mida
 • Formació en seguretat i salut laboral
 • Formació inicial per a la docència
 • Workshop sobre temes transversals per a la docència
 • Jornades
 • Participació en la formació dels centres adscrits
 • Processos d'acreditació
 • Eines per a la gestió

Innovació, millora i suport a la docència

 • Suport a projectes d'innovació docent
 • Difusió, intercanvi i extensió d'experiències de millora i innovació docent
 • Jornades i congressos

Qualitat i anàlisi

 • Assegurament de la qualitat docent
 • Assessorament i suport a la docència
 • Estudis i anàlisi vinculats a la millora de la qualitat de la docència

Multilingüisme

 • Pla d'Acció pel Multilingüisme (PAM)