Síndic de Greuges de la UPF

Aquesta memòria correspon bàsicament al període que va del 6 de maig del 2014 al 6 de febrer del 2015, nou mesos; no compleix, doncs, l'any natural amb motiu de l'avançament del Claustre. Però està reglamentat que hi hagi un informe anual al Claustre, el qual es va presentar el dia 12 de març del 2015, i el dia 26 de març del 2015 es va informar al Ple del Consell Social. Aquest informe, que està penjat a la web del Síndic, conté les resolucions, els temes i les orientacions donades a les queixes rebudes dins d'aquest període.

Destaquem en aquesta memòria que en cada informe anual hi ha queixes de persones que en algun moment pensen que els seus drets no han estat respectats. Això no vol dir que tothom que arriba al Síndic pensi que hi ha hagut una vulneració de drets; feliçment, no és així. Però sempre hi ha persones que es troben en una situació que creuen que és injusta. I donar a conèixer aquestes situacions que es generen en l'activitat universitària és l'objectiu de l'informe del Síndic.

Siguin o no siguin injustes les situacions humanes que arriben al Síndic, les queixes i les consultes rebudes es poden interpretar com un recordatori, un examen de consciència col·lectiu de la Universitat. En alguns aspectes, la vida universitària sempre es pot millorar; es poden resoldre problemes de manera més inclusiva; es pot fer esmena d'assumptes que han passat desapercebuts, etc. És a dir, que hi ha temes, conductes i moments que s'han de considerar o tornar a considerar. Malgrat aquest caire ingrat, una feina positiva de la figura del síndic és la d'esperonar. La nostra universitat és un campus d'excel·lència, i l'informe del Síndic és un recordatori per ser-ho encara més.

Les tasques del Síndic de Greuges

Durant aquest període, s'han atès 110 persones i s'han portat a terme un total de 93 intervencions, que correspondrien a un tant per cent superior al de l'anterior període, el 2013-2014. Dins del còmput total d'entrades s'han pogut contestar, investigar i tancar 88 sol·licituds, i 5 queixes estan en procés, pendents de resolució. S'ha obert una queixa d'ofici, hi ha una queixa rebutjada i dues de retirades (una d'individual i una altra de col·lectiva). S'han pogut resoldre favorablement un 63% de les queixes presentades. La majoria de consultes s'han pogut contestar i resoldre al 100% amb molta més rapidesa que les queixes. En alguns dels casos, tot i no acceptar-les com una queixa i, per tant, no obrir-ne l'expedient corresponent, s'han complicat i ha calgut fer un seguit de gestions més pròpies d'una queixa per poder solucionar els conflictes que presentaven.

Sobre les persones reclamants, destaquem el següent: el 80% dels casos són queixes o consultes dels estudiants de grau (74); el 12%, d'estudiants de postgrau (12); el 4%, del PDI (4), i el 3%, del PAS (3). Respecte al període anterior, augmenta en un 7% el nombre d'estudiants de grau que presenten queixes; en canvi, disminueix en un 12%, el dels estudiants de postgrau; baixa un 2% el del PDI, mentre que el del PAS augmenta en un 2%. Pel que fa al sexe, s'han adreçat al Síndic un 51% de dones i un 42% d'homes. Aquest any, doncs, s'ha invertit el percentatge respecte al període anterior, en què van presentar més queixes els homes. Destaquem que els temes en què hi ha més volum de queixes són els relacionats amb la docència i amb l'economia, que empaten amb un 20,43% cadascun i, seguidament, entra com el tercer tema de conflicte la matrícula, amb un 19,35%.

La paraula clau de moltes queixes seria l'aïllament en el qual es troben molts dels que s'acullen al Síndic de Greuges. Només hi ha hagut una queixa col·lectiva; gairebé totes són individuals i moltes mostren indicis de solitud.

Rellevància d'alguns expedients

Durant aquests nou mesos, l'activitat del Síndic de Greuges ha estat semblant a la d'altres anys; però això no vol dir que hi hagi repeticions. Cada període es caracteritza per alguna nota que destaca entre els temes que arriben a l'oficina, la qual reflecteix un aspecte rellevant de la vida de la UPF.

Són representatives les queixes sobre les beques. Cada any, el procés que comporten és més llarg i més difícil. S'ha de consultar primerament amb l'AGAUR la possibilitat d'obtenir una beca; se sol·licita quan s'obre la convocatòria ministerial, que sempre coincideix amb el període de matriculació; es resolen al llarg del curs, al gener o al febrer; després, els diners han d'arribar de Madrid, i es poden cobrar al juliol, una vegada l'estudiant està matriculat del curs següent. Això fa que la UPF no rebi tampoc els diners de les matrícules i que els estudiants hagin d'avançar, en alguns casos, els diners, el que representa greus dificultats per a alguns estudiants amb beca. Són aquestes darreres les que arriben al Síndic.

També generen queixes les taxes que s'han de pagar quan hi ha canvis d'estudis que comparteixen assignatures. Hi ha graus a la UPF que comparteixen assignatures, però aquestes es consideren específiques de cada pla d'estudis. Els estudiants no poden entendre que s'hagi de pagar una taxa per assignatura quan són les mateixes, quan han estat impartides pels mateixos professors en els mateixos grups i en el mateix horari; en diferents estudis, però. És aquesta exigència una interpretació restrictiva del Decret de preus públics, que no es fa només a la UPF sinó que està estesa a totes les universitats.

Són també destacables les queixes que generen les pràctiques, siguin o no reconegudes acadèmicament. Els convenis, els canvis en les empreses impossibles de preveure per la UPF, el caire internacional d'algunes, etc., compliquen la realització, el reconeixement en crèdits i el temps que se'ls ha de dedicar.

Les queixes i les consultes del PDI i del PAS sempre tenen un caire molt individual i, pel fet de ser poques, no se'n poden treure generalitats.

Relacions amb institucions semblants

S'han mantingut diverses reunions amb els síndics i els defensors d'altres universitats i s'hi ha participat: els dies 3 i 4 de juliol del 2014, el Síndic de Greuges de la UPF va organitzar a la seu del Rectorat la trobada anual de defensors de les universitats de parla catalana, que compta amb el suport de la Xarxa Vives d'Universitats; els dies 22, 23 i 24 d'octubre del 2014, va assistir a la trobada anual de la XVII Conferència Estatal de Defensors Universitaris (CEDU) a la Universitat d'Extremadura, al campus de Badajoz; el dia 21 de novembre del 2014, va assistir a una jornada de treball entre els síndics de les universitats catalanes, que va organitzar la síndica de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona; i, finalment, els dies 5 i 6 de febrer del 2015, van tenir lloc dues reunions de la Comissió Executiva de la CEDU, novament a la seu del Rectorat de la UPF.

Els temes universitaris tractats en aquestes reunions són alguns dels que generen o poden resoldre queixes: els codis ètics, la normativa contra el plagi i la falta d'ètica professional, les assignatures amb resultats de superació anòmals, el frau en les avaluacions, els problemes amb les demandes d'anul·lació de matrícula, les polítiques d'igualtat. S'hi van exposar els canvis produïts en les activitats del Defensor del Poble espanyol des de la seva creació i els temes pròpiament universitaris que arriben a la seva oficina, o s'hi van escoltar defensors universitaris de l'àmbit iberoamericà i la seva visió de la tasca que fan. De tot queda constància en l'apartat corresponent de l'informe.

Amb aquesta presència i participació en xarxes i associacions universitàries i en fòrums on es tracten assumptes comuns a la figura dels defensors i síndics de les universitats, el Síndic de Greuges de la UPF vol manifestar el compromís obert i solidari amb el caràcter universal que guarda i caracteritza el mot universitat: obertura a tota mena de coneixements i a l'espai exterior sense cap límit, com és l'univers.

Finalització del mandat de la síndica, Dra. Paz Battaner

La síndica Paz Battaner va presentar l'informe 2014-2015 el dia 12 de març del 2015 al Claustre, on també va ser escollit el nou síndic, i el dia 26 de març del 2015 va presentar l'informe al Ple del Consell Social. La síndica es va acomidar del Claustre i del Ple del Consell Social després de complir els set anys de mandat que preveuen els Estatuts de la UPF.

Presa de possessió del síndic, Dr. Josep Maria Casasús i Guri

El Dr. Josep Maria Casasús i Guri, va ser escollit síndic al Claustre del dia 12 de març del 2015, i va prendre possessió com a nou síndic de Greuges de la UPF el dia 5 de maig del 2015, en un acte acompanyat de la síndica sortint, que va tenir lloc a l'avantsala de la Sala de Reflexió del campus de la Ciutadella. El Dr. Josep Maria Casasús ja s'ha presentat a tots els síndics de la Xarxa Vives d'Universitats, i als defensors estatals de la Conferència Estatal de Defensors Universitaris (CEDU), així com també ha mantingut una entrevista amb el síndic de Greuges de Catalunya i dos dels seus assessors. Des de la seva presa de possessió, el nou síndic ha atès consultes, ha tramitat queixes i ha pres dues resolucions.

Taula 3.30. Quadre de queixes i de consultes ateses 2014-2015