Estudiants


Accions relatives als estudiants

Representació dels estudiants

Consell d'Estudiants (CEUPF)

Enguany, ja s'ha posat en funcionament el Secretariat Tècnic i la Coordinadora General del CEUPF. S'han designat representants per al CEUCAT i CEUNE i també per a les diferents vacants d'estudiants a les comissions de la UPF. El CEUPF ha creat les seves xarxes socials, ha actualitzat la seva web, està atenent les demandes dels estudiants a través del correu electrònic i presencialment als seus despatxos en els campus i comença a organitzar algunes activitats, com jornades temàtiques o la participació en l'organització de la Festa Major. També s'han creat les primeres comissions, com la del 25è. aniversari o la de la Mesa de Negociació. El Secretariat Tècnic del CEUPF fa reunions periòdiques mensuals amb l'equip del delegat per a les relacions amb els estudiants. Es treballa també per tal que el CEUPF sigui més conegut entre tot el col·lectiu d'estudiants, mitjançant l'elaboració d'un vídeo informatiu i reclams visuals com pancartes i rollups.

Eleccions a delegats

Les eleccions d'enguany han destacat per ser la primera vegada que s'ha utilitzat el sistema de vot electrònic. D'aquesta manera, la UPF s'ha convertit en la primera universitat catalana a fer servir aquest mètode per escollir els representats de cada curs. El percentatge d'estudiants que han participat en les eleccions a delegats de curs 2014-2015 s'ha situat en un 53%, xifra que suposa un augment del 15% respecte al total del curs anterior.

Es van convocar 117 eleccions. En 58 grups hi va haver proclamació directa de candidats, en 13 es van celebrar eleccions amb vot electrònic i en 46 no es van presentar candidats.

Programa UPF d'ajuts a l'estudi (situacions sobrevingudes i complement de la beca Equitat)

Ajuts finançats amb aportacions voluntàries dels estudiants de la UPF, d'empreses i d'entitat privades i la Universitat. Estan adreçats als estudiants dels centres propis de la UPF, matriculats en ensenyaments oficials de grau, que es trobin davant de dificultats econòmiques importants per poder fer front al pagament de la matrícula. Els ajuts cobreixen l'import sencer de la matrícula o la part no coberta per les beques Equitat. També cobreix les despeses per gestió d'impagament.

- 31 sol·licituds presentades:

  • 22 concedides
  • 9 denegades

Beques

Beques Equitat: acreditació del tram de renda familiar per minorar els preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2014-2015

Aquestes beques, convocades per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), tenen l'objectiu d'afavorir al màxim l'accés dels estudiants als estudis universitaris, i cobreixen un percentatge de l'import dels crèdits matriculats per primer cop, segons el tram de renda acreditat.

Les beques d'equitat s'estructuren en 6 trams, segons el nivell de renda familiar, els quals van des del tram més baix, 0 i 1, amb un nivell de renda més baix, fins al tram 6, aplicat als estudiants amb el nivell de renda familiar més alt, i per als quals les beques Equitat no cobreix cap import (excepte per als estudiants d'enginyeries).

- 2.027 sol·licituds presentades:

  • 1.347 concedides
  • 680 denegades

Ajuts a la mobilitat per als estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia

La convocatòria d'ajuts a la mobilitat per als estudiants del grau en Filosofia, Política i Economia té com a objectiu facilitar la mobilitat dels estudiants d'aquest grau que han de cursar l'any acadèmic fora de la comunitat on es troba la seva universitat, prestant especial atenció als estudiants amb menys ingressos econòmics.

Aquests ajuts es financen amb els fons provinents del conveni signat entre l'Aliança 4Universitats i l'Obra Social "la Caixa", dotat amb 600.000 euros per als quatre anys d'implantació del grau, i compta amb dues modalitats d'ajuts: una modalitat general amb ajuts de fins a 2.000 euros i una modalitat addicional (fins a 3.000 euros per als estudiants de primer curs i de fins a 4.000 euros per als estudiants de segon curs).

- 42 sol·licituds presentades:

  • 42 concedides de modalitat general
  • 18 concedides de modalitat addicional

El grau en Filosofia, Política i Economia és una titulació conjunta entre la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autònoma de Madrid i la Universitat Carlos III de Madrid.

Estadístiques