Professorat


Política de professorat

Aquest curs s'han convocat les primeres places del programa Serra Húnter. Després de dos anys sense poder convocar cap concurs per a places permanents, el curs 2014-2015 s'han incorporat a la UPF set professors agregats Serra Húnter i dos catedràtics contractats. La seva incorporació ha permès mantenir el nombre de professors permanents. El 2013 s'havia arribat a un màxim de 324 professors permanents, mentre que a inicis del 2014 aquest nombre va quedar reduït a 318 i el 2015, a 317.

El curs 2013-2014, el Consell de Govern va acordar el procediment per a la selecció de professors associats, a partir de la proposta elaborada a la Comissió Mixta entre els representants dels professors, la Junta de Personal Docent i Investigador i el Comitè d'Empresa del PDI laboral, i el Vicerectorat de Professorat. Seguint les previsions de l'acord, aquest curs s'han convocat els primers concursos de professors associats per a un total de 24 places. Per a les places no previstes i que s'han contractat per via d'urgència, els contractats han d'acreditar la seva activitat professional i només poden ser contractats per un curs acadèmic. Queda pendent per al 2016 l'acreditació de l'activitat professional dels associats que estaven contractats en el curs d'aprovació de l'acord. Amb aquestes actuacions, es va regularitzant la figura del professor associat.

Així mateix, s'ha continuat treballant en la definició de les categories de professors temporals a temps complet. D'una banda, s'han fet els primers contractes d'interinitat com a professor agregat en aquells casos en què es creu necessari convocar una plaça d'aquesta categoria i que en cal la incorporació immediata. D'altra banda, s'ha previst la necessitat de reforçar polítiques de captació i de retenció de talent per mantenir i continuar creixent en  termes de qualitat, tant de la docència com de la recerca. En aquest sentit, s'ha vist la conveniència d'estendre a tota la universitat la figura de professor tenure track ja utilitzada en alguns departaments. Aquesta nova categoria permetrà diferenciar els contractats temporals en vies de permanència dels que tenen un contracte postdoctoral. S'ha elaborat un primer esborrany sobre aquesta figura, en el qual es continuarà treballant durant el proper curs. A més, s'ha treballat per millorar la planificació de les contractacions de professorat en vies de permanència i permanent a set anys vista.

Finalment, aquest curs s'ha seguit el desenvolupament del Pla d'Actuacions associat al segell HR4R de l'EU (Recursos Humans per a Investigadors). Aquest pla comporta, entre altres millores, canvis en els processos de publicitat de les places ofertes, en els processos d'acollida del professorat i en la formació complementària que se li oferirà. 

 

Estadístiques