Ďrgans de govern i representaciˇ

Eleccions d'òrgans unipersonals

Degans i directors

Durant el primer trimestre del curs van tenir lloc les eleccions als càrrecs de degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida (Joaquin Gea Guiral); degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials (David Sancho Royo); degà de la Facultat de Comunicació (Carles Singla Casellas), i director de l'Escola Superior Politècnica (Enric Peig Olive).

També en aquest primer trimestre es van fer eleccions als càrrecs de director del Departament de Comunicació (Jose Fernandez Cavia) i de director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge (Alexandre Alsina Keith).

El tercer trimestre es van tenir lloc les eleccions per a escollir el degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials (Walter Alfredo Garcia Fontes Badanian).

Eleccions d'òrgans col·legiats

Juntes de centre

Al llarg del primer trimestre es van fer les eleccions per escollir els representants del personal docent i investigador, estudiants i personal d'administració i serveis de les juntes dels centres següents: Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, Facultat de Ciències Polítiques i Socials, Facultat de Comunicació, Facultat d'Humanitats,  Facultat de Traducció i Interpretació i Escola Superior Politècnica.

Consells de departament

En el primer trimestre es van celebrar eleccions parcials per escollir els representants dels departaments següents: Departament de Ciències Polítiques i Socials, Departament de Comunicació i Departament d'Humanitats.

Consell de Govern

Durant el segon trimestre del curs es van efectuar eleccions per a escollir els representants del col·legi electoral de la resta del professorat i el personal investigador en formació claustrals al Consell de Govern.

Reforma parcial dels Estatuts de la UPF

El rector va plantejar la iniciativa de modificació del nombre de claustrals, proposant la seva reducció, als efectes de constituir el Claustre en un òrgan on els claustrals tinguin una major implicació.

El Claustre del mes de març va elegir la ponència que va fer una proposta de reducció del nombre de claustrals, dins la forquilla proposada pel rector (entre 100 i 150 membres). En la sessió del Claustre del 8 de juny del 2015 es va acordar la modificació de l'article 43.2 dels Estatuts de la UPF establint un màxim de 121 membres claustrals, elegits per i entre els diversos col·lectius de la comunitat universitària de la manera que s'estableixi reglamentàriament, als que cal sumar els degans i directors i els membres nats.

Claustre

Modificació del Reglament del Claustre

El Claustre en sessió de 8 de juny del 2015 va aprovar la modificació del Reglament del Claustre, als efectes que les sessions del Claustre siguin de més interès i afavorir l'assistència, s'han introduit en el reglament els criteris d'admissió o no de nous punts de l'ordre de dia,

Seguiment de les mocions aprovades en el Claustre

Als efectes que tan els claustrals com la resta de la comunitat universitària conegui el grau d'execució de les mocions que són aprovades en el Claustre s'elabora un informe de seguiment disponible al Campus Global.

Comissió de Debats

La Comissió de Debats creada amb la finalitat de proposar i organitzar debats sobre assumptes que afecten a la comunitat universitària s'ha reunit tres vegades al llarg del curs 2014-2015.

Durant els mesos de novembre, desembre i gener va encetar un debat sobre el funcionament del Claustre a la UPF. Sota el títol "El Claustre a debat: Digues la teva!" es va poder participar fent aportacions i comentaris.

A partir del mes de febrer i arran de l'aprovació del Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, la Comissió de Debats va organitzar el debat 2.0 "Graus de 3 o 4 anys digues la teva!

Comissions

Al llarg del curs s'han creat les comissions següents:

Comissió de l'any Llull

La comissió es crea amb l'objectiu de coordinar, gestionar i desenvolupar les iniciatives que la UPF dugui a terme com a contribució al setè aniversari de la mort de Ramon Llull, al mateix temps que promoure'n de pròpies amb un fort component interdisciplinar atesa la transversalitat de l'obra de Llull i el seu paper central en el pensament medieval, modern i contemporani

Comissió Assessora del 25è. Aniversari de la UPF

La comissió es crea amb les funcions de validar, en representació de la comunitat universitària i de la societat, el programa d'actes i d'activitats previst i fer aportacions i suggeriments amb l'objectiu que la celebració sigui el màxim de participativa i plural possible i, al mateix temps, vetllarà pel seu correcte desenvolupament.

Comitè d'Impuls i Implantació de manera coordinada dels àmbits de la transparència, la gestió de dades (data warehouse) i l'administració electrònica

El comitè s'ha creat amb l'objectiu de garantir una acció transversal, ràpida i eficaç dels tres àmbits implicats en el marc del principi institucional de la UPF de transparència i retiment de comptes, així com el de contribució  al reforçament de la confiança que la societat diposita en la Universitat.

Estructura acadèmica

Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA)

El Consell de Govern de la UPF va aprovar el mes de desembre la creació de les Unitats de Coordinació Acadèmica (UCA) per tal de coordinar els centres i els departaments en aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta i sense perjudici de les seves respectives funcions d'acord amb els Estatuts de la UPF.  L'objectiu és crear una estructura organitzada més àgilment i amb una major fluïdesa institucional, que ajudi a aconseguir la màxima eficàcia.

Les UCA es corresponen als vuit grans àmbits acadèmics i científics de la Universitat: Ciències de la salut i de la vida; Ciències polítiques i socials; Dret; Economia i empresa; Humanitats; Comunicació; Enginyeries i tecnologies de la informació i les comunicacions i Traducció i ciències del llenguatge.

El passat mes d'abril el rector va nomenar els responsables de set d'elles.

Supressió d'instituts universitaris de recerca propis

El Consell de Govern, amb l'informe favorable del Consell Social, ha acordat la supressió dels instituts universitaris de recerca propis de la UPF: Institut Universitari de Recerca d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV); Institut Universitari de Recerca de Lingüística Aplicada (IULA), i Institut Universitari de Cultura (IUC) amb la voluntat que els investigadors i els grups de recerca adscrits a aquests instituts es reconverteixin en Centres Específics de Recerca (CER).

Aquesta decisió s'emmarca en el procés de reorganització de l'estructura acadèmica en vuit grans àmbits que integren la docència i la recerca.

Centres integrats

Durant el curs acadèmic s'ha ratificat el reglament de l'Escola Superior Politècnica.

Centres docents d'ensenyament superior adscrits

Durant aquest curs acadèmic s'ha adscrit a la UPF l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus, de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, fins ara adscrita a la UPC amb el nom Escola Universitària Politècnica de Mataró.

També s'ha procedit a canviar la denominació de l'Escola Universitària del Maresme i l'Escola Superior de Ciències de la Salut que han passat a dir-se Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus i Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, respectivament.

S'han iniciat els tràmits per modificar la denominació del centre docent d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra IDEC Escola d'Estudis Superiors per Barcelona School of Management.

Càrrecs acadèmics

S'han nomenat els càrrecs següents de suport al Rectorat:

Delegada del rector per a temes de Recerca
Cristina Pujadas Corbi

Delegat del rector pels estudiants
Marcel Mauri de los Rios

Coordinadora del programa d'Activitats Acadèmiques Especials (Coordinació de Grau Obert, Suport al Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica)
Ana Delgado Hervas

Direcció del Pla Estratègic de la UPF
Jacint Jordana Casajuana 

Altres nomenaments

Suport a les relacions amb els estudiants
Eulàlia Solé Tomàs

Coordinació del "Projecte pel foment de la innovació en nous formats audiovisuals a les indústries creatives i culturals"
Jordi Balló Fantova

Pel que fa als centres docents d'ensenyament superior adscrits s'han nomenat els delegats següents:

Delegat de la UPF als centres d'ensenyament superior adscrits (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme)
Josep Eladi Baños Diez

Delegat de la UPF a l'Escola Superior d'Infermeria del Mar (ESIM)
Jordi Perez Sanchez

Delegat de la UPF a l'Escola de Disseny Elisava
Francesc Xavier Ruiz Collantes


Síndic de greuges

El  Dr. Josep Maria Casasús i Guri va ser escollit síndic de greuges de la Universitat Pompeu Fabra en sessió del Claustre de 15 de març del 2015, en substitució de la Dra. M. Paz Battaner Arias, que durant el curs 2014-2015 va finalitzar el seu mandat.