Consell Social


El Consell Social de la UPF

ELS EIXOS BÀSICS D'ACTUACIÓ

El Consell Social és l'òrgan de govern de la Universitat que hi representa els interessos de la societat catalana i, al llarg d'aquest curs acadèmic, d'acord amb les funcions i les competències que té assignades per llei, ha desenvolupat els eixos bàsics d'actuació següents: 
  • El plantejament, l'acord i el seguiment del pressupost institucional, així com l'encàrrec de l'auditoria i l'aprovació dels comptes anuals.
  • La promoció de polítiques d'optimització dels recursos i d'avaluació de l'eficiència, l'adaptació de l'oferta docent a les necessitats socials i el seguiment de les pràctiques dels estudiants i de la inserció laboral dels graduats.
  • L'impuls a la innovació i la internacionalització de l'activitat universitària i a l'articulació d'estratègies i mecanismes que millorin la contribució de la formació superior, la recerca i la transferència de coneixement al desenvolupament social.

LA CONTRIBUCIÓ AL GOVERN I A LA GESTIÓ

En l'àmbit del sistema universitari català i estatal, el Consell Social participa de l'activitat dels diversos òrgans, com la Junta i la Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya, el Consell de Direcció de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l'Assemblea General, Associació Catalana d'Universitats Públiques i la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.

En l'àmbit del govern i la gestió institucionals, a més dels eixos bàsics d'actuació esmentats, cal tenir present que està constituït per representants del govern i la comunitat de la UPF, del govern i el Parlament de Catalunya, de l'Ajuntament de Barcelona i de les organitzacions sindicals i empresarials majoritàries i que participa del Consell de Govern de la Universitat, dels patronats de la Fundació UPF, l'Institut d'Educació Contínua i la Fundació Barcelona Media i de diverses comissions institucionals.

A més, en aquest curs acadèmic, ha participat dels grups de treball encarregats del disseny i l'elaboració del nou Pla Estratègic de la Universitat i ha col·laborat en diverses iniciatives del Vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció, conduents a la implementació del nou Pla de Responsabilitat Social de la UPF.

Així mateix, entre els mesos de maig i de setembre, va convocar i va resoldre la quarta edició dels Premis a la Iniciativa i la Innovació en l'Administració i els Serveis, que promouen el reconeixement i la difusió de les bones pràctiques, així com la proactivitat professional dels treballadors d'aquesta universitat. I, en el marc de l'activitat institucional ordinària, al llarg de tot el curs ha adoptat acords i ha fet el seguiment de moltes qüestions relatives a l'economia, el patrimoni i l'organització de la UPF.

LA COL·LABORACIÓ AMB LA PROMOCIÓ I LA PROJECCIÓ INSTITUCIONALS

Durant el primer trimestre acadèmic, el Consell Social va organitzar i va resoldre la primera convocatòria del Concurs de Projectes en Responsabilitat Social de la UPF, en col·laboració amb el Vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció, per impulsar i prestigiar el compromís social de la comunitat i contribuir al desenvolupament i la implantació de noves iniciatives en aquest àmbit.

També va col·laborar en la convocatòria i la resolució d'una nova edició dels Ajuts a Projectes d'Activitats Solidàries d'aquesta comunitat i en la realització de la primera diagnosi sobre l'evolució del Pla d'Igualtat de la UPF.

En el segon trimestre acadèmic, va organitzar i va convocar la tretzena sessió del Fòrum Social i Empresarial, un òrgan assessor en què participen les empreses i les entitats que més titulats ocupen o que col·laboren en la recerca de la Universitat i que, en aquesta ocasió, va tractar sobre l'evolució de les pràctiques dels estudiants i la celebració del 25è. aniversari de la Universitat.

En aquest mateix període, va col·laborar en la realització de la primera enquesta a la població catalana sobre el coneixement i la percepció social de la UPF.

Durant el tercer trimestre acadèmic, va organitzar la setena sessió del cicle Debats UPF Món, que proposen una reflexió col·lectiva i multidisciplinària sobre els grans canvis socials, polítics i econòmics del nostre temps, així com la generació de noves idees i nous lideratges en un marc de participació conjunta de la societat i la universitat. Aquesta sessió es va dedicar als moviments socials i a la participació ciutadana i va tenir com a protagonistes Muriel Casals, Ada Colau, Itziar Gonzàlez i Carles Ramió.

Al llarg d'aquest curs acadèmic també ha contribuït a la disposició d'un equipament oficial per als equips esportius de la Universitat, a la participació d'estudiants en el concurs internacional de finances realitzat a Riga per l'Stockholm School of Economics i, un any més, a l'organització i la realització dels actes acadèmics de graduació de la nova promoció de graduats, postgraduats i doctors de la UPF.

LA COL·LABORACIÓ AMB LA PROGRAMACIÓ I LA DOCÈNCIA

En aquest curs acadèmic, el Consell Social ha autoritzat, d'acord amb les seves funcions, les noves ofertes, les modificacions o les supressions d'estudis i ha participat en els debats i els plantejaments relatius a la modificació normativa de la durada dels graus.

Així mateix, ha avaluat i ha proposat la resolució de les peticions dels estudiants relatives a la continuïtat, la permanència, la progressió o l'estudi a temps parcial, per garantir un progrés òptim i l'aprofitament dels ensenyaments públics superiors.

També ha col·laborat amb AQU Catalunya en la realització de la cinquena edició de l'Estudi d'Inserció Laboral de la població titulada de les universitats catalanes, els resultats del qual es van publicar el mes de juliol del 2014.

Durant el mes de setembre va resoldre la novena edició dels Premis a la Innovació i a la Qualitat Docent, que incentiven l'excel·lència de la funció docent i que reconeixen l'exercici d'una activitat rellevant i innovadora. I, el mes de maig, va presentar els guanyadors d'aquests premis, en les modalitats de trajectòria i innovació, a la Distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat, que reconeix les trajectòries i les pràctiques docents més rellevants i innovadores del sistema universitari català.

El mes d'octubre, va resoldre la setena edició del premi UPF Emprèn, que compta amb el patrocini de la Fundació Banc Sabadell i que s'adreça a joves estudiants i titulats per incentivar la cultura emprenedora i reforçar els vincles entre la innovació universitària i el teixit social.

El mes de novembre, va participar en la setena edició d'UPFeina, fira organitzada pel Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF, que compta amb la col·laboració i la participació d'algunes entitats membres del Fòrum Social Empresarial i que pretén donar a conèixer les oportunitats professionals i el mercat laboral als estudiants.  

Al llarg d'aquest curs també ha col·laborat amb els programes de mentories dels graus en Humanitats i Traducció i Interpretació, que tenen com a objectiu l'acompanyament i la millora de les competències dels estudiants de nou accés, amb la participació d'estudiants de cursos superiors dels mateixos estudis.

LA COL·LABORACIÓ EN LA POLÍTICA CIENTÍFICA I DE PROFESSORAT I LA TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT

Durant aquest curs acadèmic, el Consell Social ha col·laborat en la dinamització de la transferència de coneixement i tecnològica a la UPF, contribuint a oferir més recursos per millorar la protecció dels resultats, l'assessorament legal, la valorització, la difusió de la recerca, el registre de patents i altres aspectes del procés de transferència.

A més, a principis de curs, va organitzar i va resoldre la vuitena edició dels Premis a la Transferència de Coneixement, que tenen com a objectius reconèixer i incentivar l'excel·lència en la transferència de coneixement i/o tecnologia de la funció investigadora.

El mes de novembre, va col·laborar en la creació i la constitució de la nova càtedra Pompeu Fabra, que impulsa un conjunt d'iniciatives destinades a visibilitzar el compromís de la UPF amb els valors que encarnava la insigne figura de Pompeu Fabra, en relació amb el país, la ciència, la llengua i la cultura catalanes.  

Així mateix, al llarg del curs, en el marc de les seves funcions, ha acordat sobre els complements addicionals als professors per mèrits en docència, recerca i gestió i ha col·laborat en diverses iniciatives de professors i investigadors o grups de recerca, com ara el simposi internacional 25 Anys de la Caiguda del Mur: una Oportunitat per a Europa?, organitzat pel Cercle d'Economia i l'Institut Universitari d'Historia Jaume Vicens i Vives; el Seminari Internacional per a Doctorands Europeus en Penologia, organitzat per la Facultat de Dret; el congrés Sport and Global Governance, organitzat per un professor de Dret; la 1st International Conference on Academic Comunication Journals, organitzada pel Departament i la Facultat de Comunicació, i les VI Jornades Haas, organitzades per l'Institut Universitari de Cultura.

Principals acords

Economia i patrimoni

Acord de 28 d'octubre del 2014 pel qual s'aproven els estats anuals i el compte general auditats de l'exercici 2013.

Acords de 20 de novembre del 2014 pels quals s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2015-2017) per a la contractació de la renovació de la llicència d'ús de productes Microsoft.

Acord de 20 de novembre del 2014 pel qual s'aprova la modificació de la despesa pluriennal (2015-2017), aprovada el 10 de juliol del 2014, per a la contractació del servei de manteniment dels equips d'instrumentació científica de la UPF, amb noves anualitats (2015-2018).

Acord de 20 de novembre del 2014 pel qual s'aprova la modificació de la despesa pluriennal (2015-2017), aprovada el 10 de juliol del 2014, per a la contractació del servei de manteniment preventiu (operacions planificades de revisió, neteja, ajust, etc.), el manteniment correctiu (avaries) i l'atenció a les avaries 24 hores, dels equips d'alimentació ininterrompuda de la UPF, amb noves anualitats (2015-2018).

Acord de 20 de novembre del 2014 pel qual s'aprova la modificació de la despesa pluriennal (2014-2016), aprovada el 10 de juliol del 2014, per a la contractació del servei de petits treballs de trasllat de mobiliari i suport auxiliar de manteniment dels edificis de la UPF, amb noves anualitats (2015-2017).

Acord de 20 de novembre del 2014 pel qual s'aprova la modificació de la despesa pluriennal (2014-2016), aprovada el 10 de juliol del 2014, per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la UPF, amb noves anualitats (2015-2017).

Acord de 20 de novembre del 2014 pel qual s'aprova la modificació de la despesa pluriennal (2014-2016), aprovada el 10 de juliol del 2014, per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la UPF, amb noves anualitats (2014-2015).

Acord de 16 de desembre del 2014 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa pluriennal (2015-2016) per a la contractació dels serveis professionals d'assessorament, consell i assistència en matèria fiscal.

Acord de 18 de desembre del 2014 pel qual s'aprova el pressupost de la Universitat per a l'exercici 2015, condicionant la seva execució a l'evolució dels ingressos i de les despeses i que inclou el pressupost del Consell Social.

Acord de 26 de març del 2015 pel qual s'aprova la desafectació i l'autorització per a la donació d'una parcel·la de la finca del Dipòsit de les Aigües, per tal que sigui ratificada pel govern de la Generalitat de Catalunya.

Acord de 26 de març del 2015 pel qual s'aprova contribuir al funcionament de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2015.

Acord de 21 de maig del 2015 pel qual s'acorda la desafectació de fons bibliogràfic divers.

Acord de 21 de maig del 2015 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2018), per a la contractació del servei de neteja per al conjunt d'edificis dels diferents campus de la UPF.

Acord de 21 de maig del 2015 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2015-2018), corresponent a la contractació del servei de monitorització remota de 24 x 7 dels sistemes d'informació de la Universitat.

Acord de 21 de maig del 2015 pel qual s'aprova la modificació de la despesa pluriennal (2011-2015), aprovada el 31 de maig i el 26 d'octubre del 2011, per a la contractació dels serveis de diferents agents internacionals per fer les tasques detallades al Description of Work, aprovat per la Comissió Europea, en el marc del projecte de recerca núm. 267583 titulat "CompMusic-Computational models for the discovery of the world's music", dirigit pel Dr. Xavier Serra, amb noves anualitats (2014-2015).

Acord de 21 de maig del 2015 pel qual s'aprova autoritzar la contractació d'una pòlissa de tresoreria per un import màxim de 15.000.000 € amb venciment a un any, als efectes que sigui presentada al Departament d'Economia i Coneixement per tal que sigui autoritzada pel govern de la Generalitat.

Acord de 21 de maig del 2015 pel qual s'aprova l'autorització de l'assumpció d'una garantia subsidiària en favor de la Generalitat de Catalunya, per al cas que quedi acreditat que l'Estat hagi executat totalment o parcialment la garantia que la Generalitat assumirà en el retorn del deute resultant de la moratòria sol·licitada, el mes de febrer, pel Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona davant el Ministeri d'Economia i Competitivitat.

Acord de 16 de juliol pel qual s'aprova la constitució de l'empresa UPF Ventures SLU i la subscripció per part de la Universitat de tot el capital social.

Acord de 16 de juliol pel qual s'aprova la desafectació d'equipament científic.

Acord de 16 de juliol pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal (2016-2017), per a la contractació de l'especialitat de medicina del treball i, en especial, de les actuacions necessàries per a la vigilància i la promoció de la salut del personal adscrit als diferents centres de la Universitat.

Preus i tarifes

Acords de 23 d'octubre i 20 de novembre del 2014 i de 17 de febrer, de 19 de març, de 21 de maig i de 14 de juliol del 2015 pels quals s'aproven els preus de matrícula d'estudis propis de la UPF, per als cursos acadèmics 2014-2015 i 2015-2016.

Acord de 23 d'octubre del 2014 pel qual s'aprova la modificació de les tarifes per als usos dels espais de la UPF.

Acord de 23 d'octubre del 2014 i del 17 de febrer del 2015 pels quals s'aproven l'actualització i les tarifes dels serveis científico-tècnics conjunts UPF-CRG (Proteòmica i Citometri de Flux) per al 2014 i 2015, respectivament.

Acord de 20 de novembre del 2014 pel qual s'aproven les gratificacions per col·laborar en activitats de captació de futurs estudiants.

Acord de 17 de febrer del 2015 pel qual s'aproven les tarifes del Servei de Carreres Professionals de la UPF per a l'exercici 2015.

Acord de 19 de març del 2015 pel qual s'aproven les tarifes del Servei d'Idiomes de la Fundació UPF (Idiomes UPF) per al curs 2015-2016.

Acord de 19 de març del 2015 pel qual s'aproven les tarifes dels cursos de l'Aula d'Estiu i dels cursos del Campus Júnior de la UPF per a l'exercici 2015.

Acord de 21 de maig del 2015 pel qual s'aprova la modificació de les tarifes del Servei de Genòmica per al 2015.

Acord de 14 de juliol pel qual s'aprova l'assignació del coeficient d'estructura docent B als crèdits de matrícula que han d'abonar els estudiants del programa de Grau Obert, fins que siguin admesos al grau de destinació.

Acord de 14 de juliol pel qual s'aproven els preus dels ensenyaments de grau per a estudiants no ciutadans de la Unió Europea i no residents, per al curs 2015-2016.

Acord de 14 de juliol pel qual s'aproven les bonificacions del 2% i del 17% sobre el preu de 65,87 € per als estudiants de nacionalitat espanyola o de nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Suïssa i Liechtenstein o bé per a estudiants amb residència de llarga durada a Espanya, per al curs acadèmic 2015-2016.

Acord de 14 de juliol pel qual s'aproven les tarifes del Servei de Carreres Professionals de la Fundació UPF, els ajuts a l'estudi dels estudiants en pràctiques i les presentacions corporatives per al curs 2015-2016.

Programació i gestió

Acords de 28 d'octubre i de 27 de novembre del 2014 i de 26 de març i de 21 de maig del 2015 pels quals s'aprova la programació de les titulacions oficials de grau i de màster universitari de la UPF, per als cursos acadèmics 2014-2015 i 2015-2016.

Acord de 21 de maig del 2015 pel qual s'aprova el canvi de nom del centre docent d'ensenyament superior IDEC Escola d'Estudis Superiors, que passa a denominar-se UPF Barcelona School of Management.

Acords de 16 de juliol pels quals s'aproven la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i dels Estatuts del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI).

Acord de 16 de juliol pel qual s'aprova la supressió dels instituts universitaris de recerca propis de la UPF.

Comunitat universitària

Acords de 2 d'octubre i de 13 de novembre del 2014 i de 12 de febrer, de 7 de maig i de 22 de juliol del 2015 de resolució de les sol·licituds de permanència, de progressió i d'estudi a temps parcial dels estudiants.

Acords de 20 de novembre del 2014 i de 17 de febrer del 2015 pels quals s'aproven les assignacions de complements addicionals per mèrits de recerca, de docència o de gestió del professorat de la UPF.

Acord de 17 de febrer del 2015 pel qual s'aprova emetre un informe favorable sobre l'acord de la Comissió Negociadora del Personal d'Administració i Serveis Laborals de les Universitats Públiques Catalanes de 10 d'octubre del 2014, que aprova l'aplicació transitòria del canvi de meritació de les pagues extraordinàries del PAS laboral recollit al VIè Conveni Col·lectiu.

Acord de 17 de febrer del 2015 pel qual s'aprova una modificació de la RLT i la despesa que comporta.

Acord de 26 de març del 2015 pel qual s'aprova la convocatòria 2015 del Concurs de Projectes a la Responsabilitat Social Universitària i dels premis del Consell Social a la Qualitat en la Docència, adreçat al personal docent i investigador; a la Transferència de Coneixement, adreçat al personal docent i investigador, i a la Iniciativa i Innovació en l'Administració i els Serveis, adreçat al personal d'administració i serveis.

Acord de 26 de març del 2015 pel qual s'aprova elevar al secretari d'Universitats i Recerca la proposta de la UPF per a la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària.

Altres acords

Acords de 28 d'octubre, 27 de novembre i 18 de desembre del 2014, de 26 de març i de 16 de juliol del 2015 pels quals s'aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social i de representants d'aquest Consell a altres òrgans.

Acord de 28 d'octubre del 2014 pel qual s'emet un informe favorable sobre la creació de la càtedra Pompeu Fabra.

Acord de 26 de març del 2015 pel qual s'aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en el Consorci de l'Observatori del Paisatge.

Acord de 21 de maig del 2015 pel qual s'aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en l'Associació Bioinformatics Barcelona (BIB) i l'aportació en concepte de quota anual de 2.000 €.

Acord de 21 de maig del 2015 pel qual s'aprova la ratificació dels nous Estatuts del consorci Institut Català d'Avaluacions Públiques (Ivàlua).

Composició

Ple

Núria Basi Moré, presidenta
Jaume Casals Pons, rector
Jaume Badia Pujol
Alba Crespo Rubio (fins al 2 de juliol del 2014)
Salvador Garcia Ruiz (des del 3 de novembre del 2014)
Xesús B. González López (des del 26 de novembre del 2014)
Pere Guillamon Montoya
Cecília Jaques Querol
Alfons Labrador Tames (fins al 26 de novembre del 2014)
Adrià Masip Borràs (des del 2 de juliol del 2014)
Manel Milà Vidal
Àngel Miret Serra
Carles Mundó Blanch
Carmen Mur Gómez
Milagros Pérez Oliva
Miquel Rubirola Torrent (des del 27 de novembre del 2014)
Joaquim Soriano Soler (fins al 15 d'agost del 2014)
Josep Tarradas Faja
Mireia Trenchs Parera
Pelegrí Viader Canals
Daniel Vidal Canellas (fins al 3 de novembre del 2014)
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2014-2015 el Ple s'ha reunit 6 vegades.

Comissió Acadèmica

Carles Mundó Blanch, president (des del 28 d'octubre del 2014)
Alba Crespo Rubio (fins al 17 de juliol del 2014)
Salvador Garcia Ruiz (des del 27 de novembre del 2014)
Pere Guillamon Montoya
Adrià Masip Borrás (des del 17 de juliol del 2014)
Louise McNally Seifert
Carmen Mur Gómez     
Teresa Monllau Jaques
Milagros Pérez Oliva     
Miquel Rubirola Torrent (des del 18 de desembre del 2014)
Pere Torra Pla
Mireia Trenchs Parera
Daniel Vidal Canellas (fins al 28 d'octubre del 2014)
Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2014-2015 la Comissió Acadèmica s'ha reunit 5 vegades.

Comissió Econòmica

Josep Tarradas Faja, president
Jaume Badia Pujol
Antoni Bosch Domènech
Carles Castells Oliveres
Xesús B. González López (des del 27 de novembre del 2014)
Cecília Jaques Querol    
Alfons Labrador Tames (fins al 27 de novembre del 2014)
Àngel Lozano Solsona
Manel Milà Vidal
Àngel Miret Serra
Carles Mundó Blanch
Francesc Posas Garriga
Carles Ramió Matas
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2014-2015 la Comissió Econòmica s'ha reunit 7 vegades.

Comissió de Promoció

Manel Milà Vidal, president
Salvador Alsius Clavera
Josep Ferrer Riba
Mònica Figueras Maz
Cecilia Jaques Querol    
Domingo Jaumandreu Ros
Josep Jofre Santamaria
Conxa Oliu Creus
Josep M. Piqueras Folch
Àlex Saiz Arnaiz
Ferran Sanz Carreras
Daniel Serra de la Figuera
Daniel Vidal Canellas (des del 28 d'octubre del 2014)
Margarida Gual i Perelló, secretària