Consell de Govern


Composició

(Juliol del 2015)

PRESIDENT

Jaume Casals Pons, rector

VOCALS

Jaume Badia i Pujol, gerent

MEMBRES DEL CONSELL SOCIAL

Núria Basi Moré, Manel Milà Vidal i Carles Mundó Blanch

VICERECTORS

Mireia Trenchs Parera, vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica; Francesc Posas Garriga, vicerector de Política Científica; Àngel Lozano Solsona, vicerector de Recerca; Louise E. McNally Seifert, vicerectora de Professorat; Antoni Bosch Domènech, vicerector d'Economia i Projectes Estratègics; Josep Ferrer Riba, vicerector de Relacions Internacionals; Carles Ramió Matas, vicerector de Planificació i Avaluació Institucional, i Mònica Figueras Maz, vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció.

MEMBRES ELEGITS PER I ENTRE ELS DEGANS I DIRECTORS DE CENTRE, DEPARTAMENT I INSTITUT UNIVERSITARI

Degans i directors de centre

Josep Maria Castellà Lidon, degà de la Facultat d'Humanitats; Dolors Cañada Pujols, degana de la Facultat de Traducció i Interpretació; Walter Alfredo Garcia Fontes Badanian, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; Joaquín Gea Guiral, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida; Enric Peig Olivé, director de l'Escola Superior Politècnica; David Sancho Royo, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials; Carles Singla Casellas, degà de la Facultat de Comunicació, i Josep M. Vilajosana Rubio, degà de la Facultat de Dret.

Directors de departament

Alexandre Alsina Keith, director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge; Xavier Binefa Valls, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; José Fernández Cavia, director del Departament de Comunicació; Xavier Freixas Dargallo, director del Departament d'Economia i Empresa; Arcadi Navarro Cuartiellas, director del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Clara Riba Romeva, directora del Departament de Ciències Polítiques i Socials; José Alejandro Sáiz Arnáiz, director del Departament de Dret, i Emilio Suárez de la Torre, director del Departament d'Humanitats. 

Directors d'institut universitari de recerca

Maria Victoria Cirlot Valenzuela, directora de l'Institut Universitari de Cultura; Janet-Ann Decesaris Ward, directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada; M. Concepció Janué Miret, directora de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives.

MEMBRES ELEGITS PEL CLAUSTRE

Professors doctors amb vinculació permanent

José Francisco Aramburu Beltran, Josep Blat Gimeno, Nuria Boada Centeno, Consuelo Chacartegui Jávega, Xavier Cuadras Morató, Tomàs de Montagut i Estragués, Julia López López i Jordi Pérez Sánchez.

Professors lectors, professors visitants, personal investigador propi o vinculat i professors emèrits

Eusebio Colàs Neila i M. del Mar Carrió Llach.

Resta del professorat i del personal investigador en formació

Anna Ginés Fabrellas.

Estudiants de grau

Adrià Masip Borràs, Eloi Campos Fernández, Anna San Clemente Basté i David Trepat Segura.

Estudiants de màster universitari i doctorat

Marc Darriba Zaragoza.

Personal d'administració i serveis

Maria Cecília Jaques Querol i Xavier Martínez Granell.

Hi assisteixen com a convidats

Fina Alemany Costa, representant del Comitè d'Empresa (PDI); Manuel Cienfuegos Mateo, representant de la JPDI; Àngels Ingla Mas, cap del Gabinet del Rectorat; Ramon López Iglesias, representant de la Junta del Personal d'Administració i Serveis; Robert Rodríguez Torns, representant del Comitè d'Empresa (PAS), i el coordinador o coordinadora del Consell d'Estudiants de la UPF.

SECRETARI

Pelegrí Viader Canals, secretari general.

Secretària d'actes

Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta.

REUNIONS

S'han fet set reunions, els dies 8 de octubre del 2014, 12 de novembre del 2014, 10 de desembre del 2014, 4 de febrer del 2015, 11 de març del 2015, 6 de maig del 2015 i 1 de juliol del 2015. 

Principals acords

CENTRES DOCENTS ADSCRITS

Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2015 pel qual s'aprova la modificació de la denominació del centre docent d'ensenyament superior adscrit a la Universitat Pompeu Fabra "IDEC Escola d'Estudis Superiors".

DISTINCIONS

Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014 pel qual s'aprova la creació de la càtedra Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Francisco Javier Ruiz Collantes, degà de la Facultat de Comunicació (2011-2014).

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Antonio Luna García, director del Departament d'Humanitats (2010-2014).

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Miguel Rodrigo Alsina, director del Departament de Comunicació (2008-2014).

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la professora Maria Estela Ocampo Siquier, directora de l'Institut Universitari de Cultura (2008-2014).

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la concessió de la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la professora Mercè Lorente Casafont, directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (2006-2013).

DOCÈNCIA

Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014 pel qual s'acorda modificar la taula d'assignació de punts als càrrecs previstos en l'article 5.1.c) de l'acord d'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió per al personal docent i investigador aprovat per acord del Consell de Govern de 2 de maig del 2007.

Acord del Consell de Govern d'11 de març del 2015 pel qual s'aprova el Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docents, PlaQUID 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2015 pel qual es modifica l'assignació de punts per al complement addicional de mèrits de gestió al personal docent i investigador.

ECONOMIA I FINANCES

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l'exercici 2015.

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aproven les bases per a l'execució del pressupost 2015 de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 4 de febrer del 2015 pel qual es modifica la Normativa per la qual es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats.

ENSENYAMENTS

Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014 pel qual s'aprova la proposta de modificació de la programació de noves titulacions oficials de màster universitari del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014 pel qual s'aprova la proposta de modificació de la programació de titulacions oficials de grau i de màster universitari per al curs 2014-2015.

Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Economia de la Salut i del Medicament/Master in Health Economics and Pharmacoeconomics, que impartirà IDEC Escola d'Estudis Superiors, a partir del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Estudis Internacionals sobre Mitjans, Poder i Diversitat/International Studies on Media, Power and Difference M.A., que impartirà la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Màrqueting Directe i Digital/MSc Direct and Digital Marketing, que impartirà IDEC Escola d'Estudis Superiors, a partir del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Indústria Farmacèutica i Biotecnològica, que impartirà la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Seguretat Alimentària, que impartiran la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, a partir del curs 2014-2015.

Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Recerca Clínica, que impartiran la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, a partir del curs 2014-2015.

Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014 pel qual s'aprova la modificació de la memòria del màster universitari en Gestió Estratègica de la Comunicació i les Relacions Públiques/Strategic Communication and Public Relations, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Stirling (Regne Unit).

Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014 pel qual s'acorda modificar el calendari acadèmic del curs 2014-2015 i establir com a dia festiu l'1 de juny, en lloc del 25 de maig.

Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014 pel qual s'aprova el calendari acadèmic de la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014 pel qual s'aprova el Pla de Foment per als màsters universitaris 2015.

Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014 pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters universitaris de la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del grau en Disseny i Producció de Videojocs, que impartirà l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus, a partir del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari Master's in International Development/Màster universitari en Desenvolupament Internacional, que s'impartirà a l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), a partir del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Sistemes Intel·ligents Interactius/M.Sc. in Intelligent Interactive Systems, que impartirà la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014 pel qual s'aprova el títol superior en Aplicacions Interactives i Videojocs com a títol propi, no oficial, de la Universitat Pompeu Fabra, que impartirà el curs 2014-2015 l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus, en procés d'adscripció a la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del grau en Fisioteràpia, que impartirà l'Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus, centre adscrit a la UPF, a partir del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Govern i Gestió Pública en Amèrica Llatina, que impartirà IDEC Escola d'Estudis Superiors, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra, a partir del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la proposta de modificació de la programació de titulacions oficials de graus i màsters universitaris per al curs 2014-2015.

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la proposta de modificació de la programació de titulacions oficials de graus i màsters universitaris per al curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del grau en Estudis Globals/Global Studies, que impartirà la UPF a partir del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Comunicacions Mòbils/Wireless Communications, que impartirà la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Politècnica de Catalunya, a partir del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en European and Global Law, que impartirà la UPF a partir del curs 2016-2017.

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Anàlisi Econòmica Especialitzada, que impartirà la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona, a partir del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 4 de febrer del 2015 pel qual s'aprova el programa d'estudis simultanis del grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica i del grau en Enginyeria Mecànica, que impartirà l'Escola Superior Politècnica Tecnocampus el curs 2015-2016, en procés d'adscripció a la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 4 de febrer del 2015 pel qual s'aprova la proposta de modificació de la programació de titulacions oficials de màsters universitaris per al curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 4 de febrer del 2015 pel qual s'aprova la impartició, a partir del curs el curs 2015-2016, del programa de doble titulació doble grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Dret de la Facultat de Dret.

Acord del Consell de Govern de 4 de febrer del 2015 pel qual s'aproven les bases del programa de beques a la mobilitat internacional: "Passaport al món" per al curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern d'11 de març del 2015 pel qual s'aprova la modificació de la memòria del màster universitari en Tecnologies del So i de la Música/Sound and Music Computing.

Acord del Consell de Govern d'11 de març del 2015 pel qual s'aprova la proposta de modificació de la programació de titulacions oficials de màsters universitaris per al curs 2014-2015 i 2015-2016.

Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2015 pel qual es modifica el calendari acadèmic del curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual s'aproven les places d'ensenyament de grau de la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual s'aproven les places d'ensenyament de màsters universitaris de la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual s'aprova la proposta de programació de titulacions oficials per al curs 2016-2017.

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual s'aprova la modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2015-2016.

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual s'aprova la modificació de la programació de titulacions oficials per al curs 2014-2015.

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual s'aprova el programa de doble titulació de grau en Fisioteràpia/grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport que imparteix l'Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus.

Acord d'1 de juliol del 2015 pel qual s'aprova el programa per a la concessió d'ajuts econòmics a l'estudi per al curs 2015-2016.

RESPONSABILITAT SOCIAL

Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014 pel qual s'aprova el document sobre "Política de sostenibilitat ètica de la Universitat Pompeu Fabra".

Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2015 pel qual s'aprova el Codi de la UPF sobre conductes violentes, discriminatòries o d'assetjament.

Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2015 pel qual s'aprova el Protocol per a la prevenció, la detecció i l'actuació contra la violència masclista que afecti estudiants de la UPF.

ESTRUCTURA ACADÈMICA

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual es creen les unitats de coordinació acadèmica (UCA) per a la coordinació dels centres i els departaments en aquelles funcions que requereixen una estratègia conjunta i sense perjudici de les seves respectives funcions d'acord amb els Estatuts de la UPF.

Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2015 pel qual s'aprova el reconeixement dels centres d'estudis.

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual s'aprova la supressió dels instituts universitaris de recerca propis següents: Institut Universitari de Recerca d'Història Jaume Vicens i Vives (IUHJVV); Institut Universitari de Recerca de Lingüística Aplicada (IULA) i Institut Universitari de Cultura (IUC) per a la seva reconversió en centres específics de recerca (CER).

NORMATIVA

Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014 pel qual es ratifica el Reglament de l'Escola Superior Politècnica.

Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014 pel qual s'aprova la Normativa del programa d'estudis de Grau Obert de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 4 de febrer del 2015 pel qual s'acorda modificar l'apartat c) de l'article 3 de la Normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats, aprovada per acord del Consell de Govern de 3 de març del 2010 i modificada per acord del Consell de Govern de 2 de març del 2011.

Acord del Consell de Govern d'11 de març del 2015 pel qual es modifica la normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau.

Acord del Consell de Govern d'11 de març del 2015 pel qual es modifica la Normativa reguladora de les figures de recerca aprovada per acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 1996, modificada per acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2004.

Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2015 pel qual es modifica la Normativa de reconeixement acadèmic en crèdits per aprenentatge de llengües en els estudis de grau.

Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2015 pel qual s'aprova el Reglament de l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus.

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual es modifica la Normativa del programa d'estudis de Grau Obert.

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual es modifica la Normativa reguladora de les pràctiques externes per als estudiants de la UPF.

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual es modifica la Normativa reguladora de les figures de recerca.

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual es modifica l'article 2 de la Normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matrícula en ensenyaments oficials.

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual s'aprova el Reglament del servei de préstec d'equipaments de la Biblioteca/CRAI de la UPF.

PARTICIPACIÓ EN TERCERES ENTITATS

Acord del Consell de Govern de 8 d'octubre del 2014 pel qual es ratifica la modificació dels Estatuts de la Fundació Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, que modifiquen la composició del Patronat i assenyalen el trasllat del domicili i de la Fundació al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2015 pel qual es ratifiquen els nous Estatuts del consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques.

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual s'aprova la constitució per part de la Universitat Pompeu Fabra de la societat UPF VENTURES SLU.

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual es ratifiquen els Estatuts del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Acord del Consell de Govern d'1 de juliol del 2015 pel qual es ratifiquen els Estatuts del Consorci del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014 pel qual es proposa al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits de docència o de gestió al professorat.

Acord del Consell de Govern de 12 de novembre del 2014 pel qual s'aproven els serveis que es continuaran oferint al personal de la UPF (PDI i PAS) després de jubilar-se.

Acord del Consell de Govern de 6 de maig del 2015 pel qual s'aprova l'acord per seleccionar professors associats.

RECERCA

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual s'aprova la creació de la xarxa de centres de recerca i formació avançada en govern i polítiques públiques a Barcelona (BARCELONA.GOV).

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre del 2014 pel qual es constitueix la Comissió Interna de Revisió Ètica de Projectes (CIREP-UPF).

Acord del Consell de Govern de 4 de febrer del 2015 pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2015.

Acord del Consell de Govern de 4 de febrer del 2015 pel qual s'aprova el reconeixement i la baixa de nous grups de recerca i incorporació de grups de recerca a unitats de recerca UPF.

Acord del Consell de Govern de 4 de febrer del 2015 pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2015.