Mem˛ria econ˛mica


El marc econòmic

Els pressupostos generals de l'Estat per al 2014 han persistit en els mateixos objectius d'exercicis anteriors: garantir la sostenibilitat financera de les diferents administracions públiques, enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia i reforçar el compromís amb la Unió Europea (UE) en matèria d'estabilitat pressupostària. En aquest sentit, aquests pressupostos aprofundeixen en la reducció de la despesa pública tot seguint les orientacions i les recomanacions establertes per la UE, recollides en el Programa d'Estabilitat 2013-2016.

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al mateix exercici també han estat elaborats sota la influència de la crisi iniciada l'any 2008, tot i ja constatar l'inici d'una lleugera reactivació de l'economia catalana. Aquests pressupostos s'han elaborat amb un objectiu de dèficit autoritzat de l'1% del PIB i pràcticament presenten un volum de despesa igual al del pressupost prorrogat de l'any 2013. L'esforç de la Generalitat per garantir la sostenibilitat financera el 2014 s'ha centrat més en l'augment d'ingressos que en la reducció de les despeses. El pressupost preveu aconseguir aquest objectiu en base a la creació de noves taxes i de noves figures impositives, la venda de patrimoni o la realització de noves concessions.

Pel que fa al programa relatiu a l'educació universitària, preveu una dotació de 763,5 M€, amb l'objectiu prioritari d'adequar l'estructura acadèmica de les universitats i impulsar els serveis comuns per afrontar els reptes de la docència, la recerca i la transferència de coneixement. Les actuacions principals incloses en els pressupostos inclouen consolidar el sistema de beques, estimular l'excel·lència i l'eficiència del sistema universitari mitjançant el finançament condicionat al compliment d'objectius; desplegar el pla Serra Húnter, per tal d'aconseguir figures internacionals d'excel·lència; proposar un nou model de governança; revisar el finançament de les universitats, i potenciar el sistema universitari català com a motor del desenvolupament econòmic i social.

Política pressupostària i financera

La Universitat Pompeu Fabra gestiona el seu patrimoni i les seves finances d'acord amb criteris administratius i pressupostaris. L'execució del seu pressupost s'ha dut a terme respectant els principis d'eficàcia i eficiència, de manera transparent, tot complint el marc legal vigent. Als efectes de normalització comptable, l'execució s'ha adaptat a les normes que, amb caràcter general, resulten d'aplicació al sector públic; en conseqüència, tot acte o operació amb transcendència econòmica ha estat enregistrat i justificat documentalment.

El pressupost de la Universitat per a l'exercici 2014 va ser aprovat pel Consell Social en sessió de 19 de desembre del 2013 per un import de 118.837.605,19 euros, xifra  inferior en 7 milions a la de l'any 2013. Aquesta disminució es concentra principalment en els capítols VII d'ingressos i VI de despeses, respectivament.

El pressupost s'ha liquidat amb un romanent de tresoreria de 26 milions d'euros, dels quals 33,7 milions estaven afectats a finalitat. En conseqüència, el romanent genèric acumulat en aquesta data era negatiu, per un import de 7,7 milions d'euros.

L'actuació que ha tingut més incidència en l'execució d'aquest pressupost ha estat la inauguració i la posada en marxa del nou edifici del Parc de Recerca UPF, situat en el campus de la Ciutadella.

Amb una superfície de 8.700 m2, aquest edifici complementa el de Mercè Rodoreda 1, posat en marxa el juliol del 2008. Amb la seva inauguració es pot dir que la Universitat tanca un període d'intensa activitat inversora, en què han coincidit aquesta actuació i la remodelació de l'edifici Dr. Aiguader.

Pressupost i execució d'ingressos

El pressupost d'ingressos, aprovat per un import de 118,8 milions d'euros, s'ha incrementat en 40,7 milions com a conseqüència d'haver incorporat 31 milions de romanents afectats provinents d'exercicis anteriors i per haver obtingut 9,7 milions d'ingressos per un import superior al previst, principalment subvencions de capital.

En aquest sentit destaquen les procedents dels fons FEDER destinats al finançament del nou edifici del Parc de Recerca UPF (4,1 milions) i les procedents de l'Estat i de la UE (3,1 milions) per finançar projectes de recerca.

El pressupost s'ha liquidat per un import de 122,3 milions d'euros i la desviació global respecte al pressupost definitiu -romanents al marge- ha estat del -5%. Les desviacions més significatives s'han produït per no haver rebut alguna de les subvencions de la Generalitat previstes en el pressupost (l'import compensatori de la paga extra retallada pel Govern de la Generalitat, la destinada al finançament del lloguer de l'edifici Roc Boronat, que ha estat objecte d'ajustament per part de la mateixa administració autonòmica i una part de la subvenció prevista per al finançament d'inversions).

El 71% dels ingressos liquidats han estat per transferències corrents i de capital rebudes (87 milions d'euros). La Generalitat de Catalunya ha concedit directament o mitjançant agències i altres organismes 58,2 milions. L'Estat ha concedit subvencions i transferències per un import de 7,6 milions d'euros i la Unió Europea, per un import de 16,8 milions. Respecte a l'any 2013, la variació més significativa s'ha produït en les subvencions rebudes de la Unió Europea, que han estat superiors en 3,4 milions d'euros.

Els drets reconeguts per matrícula en estudis propis i homologats (25,5 milions d'euros) i els procedents de concessions administratives (4 milions) i de prestació de serveis (3,5 milions) han estat els altres ingressos més significatius de l'exercici, que presenten uns imports molt similars als de l'any anterior.

Pressupost i execució de despeses

El pressupost de despeses de l'any 2014 té consignats 95 milions d'euros per a operacions corrents, 22,3 milions per a operacions de capital i 1,6 per a operacions financeres.

Les modificacions més significatives s'han produït per la incorporació de romanents (26,6 milions d'euros en accions de recerca, 2,6 milions en inversió material i 1,8 milions en altres) i per l'ampliació de crèdits pressupostaris per un import de 9,7 milions d'euros, dels quals 4,2 milions han anat destinats a programes de recerca i 4,1 milions, a operacions financeres.

Les desviacions pressupostàries més importants s'han produït en les partides on s'ha incorporat romanent (27,6 milions en programes de recerca i 1,8 milions en inversions materials), en el capítol de despeses de personal per no haver liquidat la paga extra retallada pel Govern de la Generalitat (2,7 milions) i en el capítol de passius financers (4,5 milions).

En relació amb l'execució del pressupost d'operacions corrents, destaquen els 58,8 milions d'euros de despesa de personal (65%) i els 23,6 milions d'euros de despesa corrent en béns i serveis (26%). En total, s'han liquidat 89,9 milions d'euros d'operacions corrents el 2014, import lleugerament inferior al del 2013 (90,8 milions).

Pel que fa a les operacions de capital, s'han invertit 6,2 milions d'euros en actius materials, import molt inferior al de l'any anterior a causa de la finalització de les obres en el nou edifici del Parc de Recerca UPF i s'han gastat 20,4 milions en projectes de recerca.

Inversió material

La inversió relativa a construccions, 2,9 milions d'euros, ha estat inferior en un 70% a l'efectuada el 2013 per la finalització de les obres en el nou edifici del Parc de Recerca UPF. Tot i això, l'esforç inversor s'ha tornat a centrar, gairebé exclusivament, en l'acabament de l'edifici (2,4 milions).

També s'han invertit 1,4 milions d'euros en equipaments per a procés de dades i 1,2 milions més en mobiliari i altres equipaments.    

Situació financera i patrimonial

L'any 2014 la Universitat ha presentat un balanç amb 239 milions d'euros d'actiu, 194 dels quals corresponen al valor net del seu immobilitzat. Els ingressos per distribuir, constituïts per les subvencions de capital rebudes pendents de ser traspassades a resultats, són -amb 130 milions d'euros- la partida més significativa del passiu.

L'actiu circulant presenta un saldo de 45 milions d'euros, en tant que els creditors a curt termini són valorats en 77 milions, 43 dels quals són ajustaments per periodificació. L'import dels creditors a curt termini s'ha incrementat en 8 milions respecte al de l'any 2013, en consonància amb la disminució del saldo de creditors a llarg termini, que ha passat a ser de 28 milions d'euros.

El resultat de l'exercici ha estat de 0,6 milions d'euros.

Aprovació de comptes i auditoria

El compte general i els estats comptables (balanç, compte del resultat econòmico-patrimonial i memòria) de l'any 2013 van ser aprovats pel Consell Social en sessió plenària del 28 d'octubre del 2014 un cop auditats per Faura-Casas auditors, que han elaborat un dictamen sense excepcions, on opinen que aquesta documentació expressa la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Universitat.

En la data d'elaboració d'aquesta memòria està en procés l'auditoria dels estats corresponents a l'exercici 2014.