Memòria UPF 

Presentació  

La Universitat Pompeu Fabra és una universitat singular dins del sistema. La recerca de la UPF destaca en el nostre entorn i ens ha fet visibles internacionalment i els nostres indicadors de qualitat docent més que doblen la mitjana del sistema. Com he dit en diverses ocasions, crec que aquests resultats són una conseqüència de la formació, de l'origen de la Universitat: una universitat que es va fundar reclutant un tipus de professorat per fer docència que, després, a banda de la docència, ha sobresortit en recerca.

El problema, que he reiterat en diverses ocasions, és que aquest model d'universitat no és sostenible amb l'actual sistema de finançament públic, que es fixa en la mida de les institucions i no tant en els resultats que obtenen. Malauradament per a nosaltres, aquest és un fet que no canviarà: hi ha voluntat dins del sistema per incrementar els ingressos que rebem les universitats, però no per redistribuir-los d'una manera més eficient. Per tant, si volem mantenir el nostre model, la Universitat Pompeu Fabra s'ha de convertir per ella mateixa en un estímul; ha de treballar per fer-se prou atractiva per als observadors de l'entorn, i convèncer-los que val la pena fer una aposta per aquesta universitat singular. Això és el que hem tractat de fer en aquests dos anys de mandat: treballar en la línia de fer encara més visible la singularitat de la Universitat Pompeu Fabra.

En aquesta memòria, hi trobareu les principals actuacions que la Universitat ha dut a terme enguany. Tanmateix, a continuació, us en resumeixo algunes a l'entorn de quatre eixos de treball prioritaris per a la UPF: la projecció, la docència, la política científica, i un govern i una gestió eficients.

En primer lloc, pel que fa a la projecció de la UPF, durant aquest any hem continuat treballant per promoure nous contactes amb representants del món social, polític, econòmic i cultural. Hem dut a terme diverses missions institucionals al sistema de Califòrnia i de Boston, promogudes conjuntament amb la Secretaria d'Universitats i Recerca (SUR) i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i, en l'àmbit més local, hem signat un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona per promoure projectes conjunts en l'àmbit de l'open data i les estratègies urbanes.  

Aquest any també s'han iniciat els treballs preparatoris de la celebració del 25è. aniversari de la Universitat, que tindrà lloc el proper curs acadèmic, amb un ampli ventall d'activitats organitzades a l'entorn de tres grans eixos temàtics de gran importància per al futur de la UPF: els antics alumnes, la internacionalització i la presentació pública del Pla Estratègic 2015-2025. D'entre tots, convé destacar la celebració de la I Trobada Alumni UPF i l'organització de la tercera cimera internacional de les millors universitats joves, un acte promogut amb Times Higher Education, que edita un dels rànquings més prestigiosos del món.

Entre les accions que la Universitat ha dut a terme en l'àmbit internacional destaquen les converses amb universitats de referència com el Royal Melbourne Institute of Technology o la Johns Hopkins. Amb aquesta darrera, la relació s'ha concretat en la creació d'un Centre Internacional de Polítiques Públiques JHU-UPF, situat al nou edifici de recerca del campus de la Ciutadella. La posada en marxa d'aquest edifici que, com a part del Parc de Recerca UPF, alberga diversos centres de recerca de referència internacional, ha estat l'actuació més destacada pel que fa a inversions, i ha estat finançada amb fons de caràcter específic que únicament poden utilitzar-se amb aquesta finalitat. Així mateix, la UPF ha continuat articulant la seva promoció a l'exterior a través de la participació en associacions i en xarxes d'universitats (enguany s'ha incorporat a la YERUN, una xarxa europea de joves universitats de recerca); les missions institucionals i acadèmiques en el marc de l'aliança A4U (des d'on ha continuat promovent la signatura de convenis amb universitats russes, sud-africanes i índies i on, des d'aquest curs, s'hi han intentat incorporar també algunes universitats iranianes), i la participació en onze projectes de mobilitat i cooperació educativa internacionals.

Aquest també ha estat el primer any de consolidació del Programa de Responsabilitat Social de la UPF, que incorpora de manera transversal totes les accions vinculades a la solidaritat, la cooperació i el voluntariat, la igualtat de gènere i d'oportunitats, el compromís amb la vida saludable i la sostenibilitat. En l'àmbit de la cultura, la creació de la càtedra Pompeu Fabra reflecteix el compromís de la UPF amb la llengua i la cultura catalanes, i la signatura d'un conveni amb el Teatre Lliure busca propiciar un punt de trobada i de debat entre el món artístic i acadèmic. Finalment, en aquest àmbit de projecció i relacions amb la societat, convé destacar també la tasca que fa el Consell Social, a través del Fòrum Social i Empresarial, i amb múltiples iniciatives per apropar universitat i societat, com l'organització dels Debats UPFMón o la creació i lliurament de premis i distincions a la bona feina en docència, recerca, emprenedoria o responsabilitat social.

En segon lloc, pel que fa a l'àmbit docent, durant aquest curs hem treballat en diverses propostes basades en la mateixa idea: avançar cap a la personalització dels estudis i intentar evitar la idea de la universitat com un espai on s'encotilla l'estudiant a un catàleg de titulacions tancat. La nostra premissa és que cal preguntar a l'estudiant què li interessa per tractar-li d'oferir un "vestit més a la mida". En aquesta línia, hem treballat en tres propostes força innovadores en l'àmbit del grau: el Grau Obert de la UPF, una nova manera d'accedir a la UPF sense haver de triar una titulació específica abans d'entrar-hi i que s'oferirà a partir del curs 2015-2016, i dos nous programes transversals, d'una durada de tres anys i essencialment adreçats a un públic internacional: els graus en Global Studies i en Bioinformàtica, que s'oferiran a partir del curs 2016-2017. En el marc de l'IDEC (que passarà a denominar-se Barcelona School of Management), estem fent una prova pilot en aquesta línia i, també, amb la idea d'obrir una mica més els continguts de les titulacions els uns als altres, de manera que s'aprofitin més entre ells. Continuant amb el Grup UPF, durant aquest curs s'ha fet efectiva la reordenació acadèmica dels ensenyaments universitaris impartits a la Fundació Tecnocampus de manera que, en l'actualitat, els tres centres de la fundació (i els ensenyaments que s'hi imparteixen) són adscrits a la UPF. També en l'àmbit del Grup s'ha fet un esforç per reduir progressivament l'oferta de cursos propis, i donar continuïtat a la línia encetada el curs anterior. També voldria fer una breu menció al compromís de la Universitat amb l'ús de les eines multimèdia en la docència, que s'ha concretat amb l'impuls del projecte VEU, que promou la creació de materials didàctics multimèdia (MDM) com a factor d'innovació de la docència universitària i que, alhora, dóna suport a la creació de nous cursos MOOC. Aquest any, l'entrada a la plataforma britànica FutureLearn ha propiciat un salt qualitatiu en l'àmbit dels MOOC. A més, sis dels nou MOOC que la UPF prepara per al proper curs compten amb una ajuda de l'AGAUR, el que representa el 19% dels ajuts concedits a tot el sistema.

En tercer lloc, pel que fa a la política científica, durant aquest curs s'està duent a terme el procés d'avaluació de la recerca a la UPF, impulsat per la mateixa universitat amb la col·laboració de l'AQU, amb l'objectiu de tenir un coneixement més precís de la recerca que es fa a la UPF i contribuir així a la seva millora i major projecció en els propers anys. Enguany, també s'han fet públics els resultats del 7è. Programa Marc de la UE (2007-2013). Amb un finançament total de més de 75 milions d'euros, la UPF es posiciona com la primera universitat catalana i la segona de l'Estat en volum total de fons europeus captats, malgrat que el seu professorat representa únicament a l'entorn de l'1% del PDI del sistema espanyol. D'aquest programa marc, convé destacar els resultats obtinguts en el marc del subprograma Idees (Starting, Advanced i Consolidator Grants), que gestiona el Consell Europeu de la Recerca, i on la Universitat aconsegueix un total de 19 ajudes individuals (43 quant a Grup UPF), xifra que representa més de 34 milions d'euros i la posiciona com la primera universitat espanyola per resultats obtinguts. Pel que fa al nou instrument europeu, Horizon 2020 (2014-2020), s'han fet públics els resultats del primer any del programa, i la UPF sobresurt com la primera universitat i la tercera entitat de l'Estat en finançament obtingut. En l'àmbit específic de la transferència, destaca la signatura de 161 contractes amb empreses i institucions per un import global de prop de tres milions d'euros durant el 2014, així com la creació d'una nova spin off, Eodyne Systems, vinculada al DTIC. Finalment, en l'àmbit del doctorat i en sintonia amb la voluntat de l'Escola de Doctorat d'apropar-ne els programes a la recerca que es fa a la UPF i de potenciar les relacions amb les empreses de l'entorn, destaca la concessió dels deu ajuts de doctorat industrial sol·licitats per la UPF en el marc de la segona convocatòria d'aquest programa.

En quart lloc, en l'àmbit del govern i la gestió, després de dos anys sense poder convocar cap concurs per a places permanents, aquest any s'han pogut incorporar nou professors a través de la convocatòria Serra Húnter; mentre que la incorporació de nous investigadors d'acreditada trajectòria internacional s'ha articulat a través de la tercera convocatòria del programa UPFellows, cofinançat amb Europa i que, en total, des del seu llançament, permetrà incorporar 24 recercadors a la Universitat. Pel que fa al personal d'administració i serveis, malgrat la vigència de les polítiques de contenció de la despesa, la voluntat de prioritzar el manteniment i l'estabilitat de la plantilla ha comportat la renovació dels nomenaments i contractes del PAS temporal fins a finals d'any. Alhora, en l'àmbit de les relacions laborals, s'ha treballat per donar caràcter unitari als acords signats amb els representants dels treballadors. En aquesta mateixa línia s'ha treballat amb el col·lectiu d'estudiants. El delegat del rector hi ha mantingut un diàleg permanent i fluid, amb voluntat d'articular-lo també en el marc del nou Consell d'Estudiants. El programa d'ajuts a l'estudi per situacions sobrevingudes ha continuat en marxa amb una major dotació i cobertura, mentre que l'acord de fraccionament de matrícula s'ha ampliat a deu terminis, d'acord amb l'AGAUR i amb el lideratge de la UPF. Pel que fa al pressupost de la Universitat, l'exercici 2014 s'ha liquidat amb un petit romanent, seguint una tendència que intenta eixugar lentament el dèficit contret en el moment més agut de la crisi; mentre que el pressupost del 2015 s'ha incrementat en un 4%, un creixement que s'explica principalment per l'augment del finançament i de la despesa previstos en l'execució dels projectes de recerca. Alhora, i amb la voluntat de diversificar les fonts de finançament de la Universitat, s'han fet els primers passos per endegar un programa de fundrasing.

Finalment, en aquest àmbit de govern i gestió, la creació de les unitats de coordinació acadèmica (UCA), per coordinar les tasques dels centres i departaments que requereixen una estratègia conjunta i que ens ha de permetre avançar cap a la simplificació administrativa. Aquesta aposta, orientada a evitar la coincidència funcional, optimitzar recursos i agilitzar la presa de decisions, busca també afavorir la comunicació entre els àmbits i amb el Rectorat. Alhora, en un context en què la plantilla de la Universitat romandrà estable i on apareixen nous reptes que haurem d'encarar, aquesta reorganització també representa una oportunitat per dur a terme tasques noves i diferents. La reducció del Claustre també s'ha d'emmarcar en aquesta línia de simplificació de l'organització i alhora assumir un Claustre més compromès.

Aquests són, doncs, de manera molt resumida, els principals projectes i actuacions endegats aquest any, que no haurien estat possibles sense el treball i l'esforç de tota la comunitat. Alhora, però, us demano el vostre suport per continuar treballant en aquesta línia, amb la voluntat de fer una Universitat Pompeu Fabra fidel a la idea fundacional però molt diferent i renovada en les pràctiques; una universitat visible internacionalment, que faci gran el món i el país.

Jaume Casals Pons
Rector