3.19. Estudiants de grau i postgrau per tipus de titulació. 2013-2014

ENSENYAMENTS INTEGRATSEstudiants%
Total estudis de 1r. i 2n. cicle i grau 9.562 81,4
Total estudis de postgrau (màster i doctorat) 2.181 18,6
Total ensenyaments integrats  11.743 100,00
UNIVERSITAT (integrats i adscrits)  Estudiants  %
Total estudis de 1r. i 2n. cicle i grau 12.507 79,1
Total estudis de postgrau (màster i doctorat) 2.856 20,9
Total Universitat  15.805 100,00