Consell Social


El Consell Social de la UPF

FUNCIONS I COMPETÈNCIES

El Consell Social de la UPF és l'òrgan de govern que representa, al més alt nivell, els interessos i la participació de la societat en aquesta institució pública. D'acord amb la legislació vigent, universitat i societat hi exerceixen conjuntament, amb caràcter decisori, funcions i competències en matèria de programació i gestió, d'economia, pressupost i patrimoni i de comunitat universitària.

ACTUACIÓ ORDINÀRIA. PARTICIPACIÓ I REPRESENTACIÓ

Els eixos principals de l'actuació ordinària del Consell Social de la UPF són:
 • el plantejament, l'acord i el seguiment del pressupost de la Universitat;
 • l'encàrrec de l'auditoria i l'aprovació dels comptes anuals;
 • la promoció de les polítiques d'optimització dels recursos i d'avaluació de l'eficiència;
 • el seguiment de l'adaptació de l'oferta docent a les necessitats socials, de les pràctiques dels estudiants i de la inserció laboral dels graduats;
 • l'impuls a la innovació i la internacionalització de la docència, la recerca i la gestió, i
 • l'articulació d'estratègies i mecanismes per a una millor contribució a la formació superior, a la producció científica i a la transferència de coneixement al desenvolupament social.
El Consell Social de la UPF actua mitjançant el Ple, les comissions Acadèmica, Econòmica i de Promoció i un òrgan assessor, el Fòrum Social i Empresarial, que asseguren la col·laboració i la presa de decisions conjunta entre universitat i societat.

Al Ple del Consell Social, hi participen el rector, el secretari general, el gerent i alguns membres del Consell de Govern de la Universitat, en representació dels diferents col·lectius de la comunitat universitària. També en formen part representants del govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, les organitzacions sindicals i empresarials i els antics alumnes.

A les diferents comissions, hi col·laboren diversos membres del Ple, càrrecs acadèmics i de gestió i experts o assessors.

El Fòrum compta amb les institucions i les empreses que se signifiquen com a principals ocupadores dels titulats i com a col·laboradores en la recerca de la Universitat.

Així mateix, alguns dels membres del Ple, en representació de la societat, participen del Consell de Govern de la UPF i de diverses comissions institucionals, com la Comissió Assessora dels 25 anys, la de Polítiques d'Igualtat de Gènere, la de Qualitat o la de Relacions Internacionals. També formen part del Grup de Reflexió sobre Pla Estratègic i, entre altres, dels patronats de la Fundació UPF i de l'Institut d'Educació Contínua, com a entitats vinculades a la Universitat.

El Consell Social de la UPF també participa de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, del Consell Interuniversitari de Catalunya, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas, entre altres ens.

Activitats

El Ple del Consell Social de la UPF acorda un pla anual d'actuacions per potenciar i complementar l'activitat ordinària, que té les línies bàsiques següents:

 • col·laborar amb diversos projectes i iniciatives de l'equip de direcció, les unitats acadèmiques i de gestió, els professors, els estudiants i el personal d'administració i serveis;
 • estimular i reconèixer els mèrits i les tasques excepcionals dels membres de la comunitat universitària;
 • promoure l'emprenedoria universitària i la responsabilitat social, i
 • col·laborar en la projecció institucional i en la màxima complicitat amb la societat, principalment a través del Fòrum Social i Empresarial i dels Debats UPF Món, un cicle de conferències i debats obert a la participació de la comunitat universitària i la societat en general que facilita la reflexió conjunta sobre els grans reptes dels nostres temps.


Per al curs 2013-2014, cal destacar:

- En la col·laboració amb els projectes i les iniciatives institucionals i de la comunitat:

 • l'elaboració d'un informe sobre la Promoció de la UPF;
 • la participació en la constitució del Grup de Reflexió sobre el nou Pla Estratègic;
 • la col·laboració amb els actes de graduació, amb els ajuts i la fira UPF Solidària i amb la fira d'empreses adreçada als estudiants, UPFeina;
 • l'ajut a la dinamització de la transferència de coneixement i tecnologia (difusió, protecció, assessorament i valorització dels resultats de la recerca), a l'accessibilitat a les instal·lacions universitàries, a l'acreditació d'una tercera llengua per a la graduació, als equips esportius universitaris i a la càtedra Pompeu Fabra, i
 • la col·laboració amb la celebració dels 20 anys dels Estudis de Comunicació Audiovisual, amb les Jornades Estatals de Professors de Dret Financer i Tributari i de Dret Internacional, amb el Laboratori pilot de Producció Audiovisual i Cultural de la Facultat de Comunicació i amb les mentories de la Facultat d'Humanitats.
- En el reconeixement i l'estímul a la bona feina, l'emprenedoria i la responsabilitat social:
 • La convocatòria d'una nova edició dels Premis del Consell Social a la Qualitat Docent, a la Transferència de Coneixement i la Innovació en l'Administració i els Serveis, adreçats a professors, investigadors i personal d'administració i serveis de la UPF (cal destacar que la candidatura guanyadora de la modalitat d'Innovació Docent del Premi a la Qualitat Docent va ser mereixedora de la Distinció Jaume Vicens i Vives a la Qualitat Docent Universitària del govern de la Generalitat de Catalunya);
 • la convocatòria d'una nova edició del Premi a la Capacitat i la Iniciativa Empresarial, l'UPF Emprèn, adreçat a joves estudiants i graduats, amb el patrocini del Banc Sabadell;
 • la convocatòria del primer Concurs de Projectes en Responsabilitat Social Universitària, adreçat als membres de totes les institucions del Grup UPF, i
 • la col·laboració amb l'homenatge de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada a la catedràtica d'anglès M. Teresa Turell.

- En la projecció social i la complicitat amb la societat:
 • La sessió del Fòrum Social i Empresarial de 21 de gener del 2014, a l'Escola Superior de Comerç Internacional, amb la presentació de l'escola amfitriona i dels projectes del Grup de Recerca en Tecnologia Musical i la Fundació Phonos, i
 • sessió dels Debats UPF Món del 30 d'abril del 2014, sobre "Democràcia i poder judicial: el paper dels jutges", amb la participació dels magistrats Javier Gómez Bermúdez i Mercè Caso i del degà de la Facultat de Dret, Dr. Josep M. Vilajosana, i la col·laboració de la catedràtica Júlia López i la periodista Milagros Pérez Oliva.

Principals acords

Pressupost i aprovació de comptes

Acord de 19 de desembre del 2013 pel qual s'aprova el pressupost de la Universitat per a l'exercici 2014, condicionant la seva execució a l'evolució dels ingressos i de les despeses i que inclou el pressupost del Consell Social.

Temes econòmics generals i patrimonials

Acords de 24 d'octubre i de 19 de desembre del 2013 pels quals s'autoritza la contractació d'una operació d'endeutament per import de 7.200.000 € i amb venciment a quatre anys, als efectes que sigui presentada al Departament d'Economia i Coneixement per acord del govern de la Generalitat de Catalunya.

Acords de 24 d'octubre del 2013 i de 20 de febrer, de 29 de maig i de 17 de juliol del 2014 pels quals s'aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social i de representants d'aquest Consell a altres òrgans.

Acord de 21 de novembre del 2013 pel qual s'aprova emetre un informe favorable sobre la supressió i el cessament d'activitats de l'Escola Superior de Prevenció de Riscos Laborals.

Acord de 21 de novembre del 2013 pel qual s'acorda la desafectació de fons bibliogràfic divers.

Acords de 21 de novembre i de 12 de desembre del 2013 pels quals s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal 2014-2015 per a la contractació dels serveis d'un professional per fer les tasques d'assessorament psicològic als estudiants de la UPF.

Acord de 21 de novembre del 2013 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa pluriennal 2014-2016 per a la contractació dels serveis professionals en el marc del projecte núm. 267583 "CompMusic - Computational models for the discovery of the world's music", concedit pel European Research Council.

Acord de 19 de desembre del 2013 pel qual s'aprova l'informe sobre la Promoció a la UPF.

Acord de 20 de febrer del 2014 pel qual s'aprova informar favorablement sobre l'adscripció de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, titularitat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, i que passaria a denominar-se Escola Superior Politècnica Tecnocampus; sobre la modificació de la denominació dels altres dos centres docents d'ensenyament superior d'aquesta Fundació adscrits a la Universitat Pompeu Fabra: l'Escola Universitària del Maresme pel d'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus, i l'Escola Superior de Ciències de la Salut pel d'Escola Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus.

Acord de 20 de febrer del 2014 pel qual s'aprova la separació de la Universitat Pompeu Fabra com a membre de ple dret del Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona amb efectes 1 de gener del 2014.

Acord de 20 de febrer del 2014 pel qual s'aprova contribuir al funcionament de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2014.

Acord de 20 de març del 2014 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal 2014-2015 per a la contractació de l'ampliació del contracte del servei de neteja de l'edifici docent del campus del Mar per als exercicis 2013 i 2014.

Acord de 20 de març del 2014 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal 2014-2017 per a la contractació del servei de vigilància i auxiliars de control, per a l'operació dels sistemes de seguretat i control d'accessos als diferents edificis de la Universitat.

Acord de 20 de març del 2014 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal 2014-2017, corresponent al servei d'auditoria econòmica dels estats financers i pressupostaris de la Universitat Pompeu Fabra i d'elaboració dels estats financers consolidats del Grup UPF per als exercicis 2013 i 2014.

Acord de 27 de març del 2014 pel qual es convé en la col·laboració amb el projecte de mentories de la Facultat d'Humanitats.

Acord de 22 de maig del 2014 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal 2014-2015, corresponent a la pròrroga del servei de monitorització remota de 24 x 7 de la Universitat.

Acord de 29 de maig del 2014 pel qual s'aprova autoritzar la contractació d'una pòlissa de tresoreria per un import màxim de 12.000.000 € amb venciment a un any, als efectes que sigui presentada al Departament d'Economia i Coneixement per tal que sigui autoritzada pel govern de la Generalitat.

Acord de 29 de maig del 2014 pel qual s'aprova la modificació del concert de 30 d'abril del 2013 formalitzat entre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra per a la incorporació del servei de salut laboral.

Acord de 29 de maig del 2014 pel qual s'aprova informar favorablement sobre l'expedient de canvi de nom de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica per Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) a la Direcció General d'Universitats als efectes corresponents en el Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT), així com del canvi de titular.

Acord de 29 de maig del 2014 pel qual s'aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en la constitució d'una empresa de base tecnològica sorgida de la Universitat, que es denominarà EODYNE SYSTEMS, S.L.

Acord de 29 de maig del 2014 pel qual s'aprova transmetre i amortitzar totes les participacions de la Universitat Pompeu Fabra en l'entitat BMAT Licensing S.L.

Acord de 10 de juliol del 2014 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal per als exercicis 2015-2018, relativa a la contractació d'un servei de cardioprotecció (desfibril·ladors) per al conjunt dels campus i edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 10 de juliol del 2014 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal per als exercicis 2014-2016, relativa a la contractació del servei de petits treballs de trasllat de mobiliari i suport auxiliar de manteniment als edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 10 de juliol del 2014 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal 2014-2016 per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 10 de juliol del 2014 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal 2015-2017 per a la contractació del servei de manteniment dels equips d'alimentació ininterrompuda (SAI) de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 10 de juliol del 2014 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal 2015-2016 per a la contractació dels serveis de telecomunicacions corporatives per a la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 10 de juliol del 2014 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal 2015-2018 per a la contractació del servei de manteniment de l'equipament de la xarxa troncal de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 10 de juliol del 2014 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal 2015-2017 per a la contractació del servei de manteniment dels equips d'instrumentació científica de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 10 de juliol del 2014 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal per a l'obtenció de la cessió del dret d'ús de la llicència Oracle per part de l'empresa distribuïdora OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A. per un període de dos anys (2014-2015), amb actualització de versions i amb suport tècnic.

Preus i tarifes

Acords de 17 d'octubre del 2013 i de 13 de febrer, de 20 de març i de 10 de juliol del 2014 pels quals s'aproven els preus de matrícula d'estudis propis de la UPF, per als cursos acadèmics 2013-2014 i 2014-2015.

Acords de 12 de desembre del 2013 i de 13 de febrer del 2014 pels quals s'aproven les tarifes de l'Oficina d'Inserció Laboral per a la prestació de serveis durant l'any 2014.

Acord de 13 de febrer del 2014 pel qual s'aprova l'actualització de les tarifes 2014-2015 per als Programes Internacionals de la UPF.

Acord de 13 de febrer del 2014 pel qual s'aproven les tarifes dels serveis científico-tècnics conjunts UPF-CRG (Proteòmica i Citometria de Flux) per al 2014.

Acord de 20 de març del 2014 pel qual s'aproven els preus del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI) per al curs 2014-2015.

Acord de 22 de maig del 2014 pel qual s'aproven els preus de la matrícula dels Cursos d'Estiu de la UPF per a l'exercici 2014.

Acord de 22 de maig del 2014 pel qual s'aprova el canvi de les tarifes dels serveis bibliotecaris de la UPF, aprovades en el pressupost de la Universitat Pompeu Fabra per a l'exercici 2014.

Acord de 22 de maig del 2014 pel qual s'aproven diverses tarifes per a la prestació de serveis de tramitació acadèmica.

Acord de 10 de juliol del 2014 pel qual s'aprova una tarifa per a l'emissió de còpies autèntiques de títols oficials.

Acord de 10 de juliol del 2014 pel qual s'aproven els preus dels crèdits i les bonificacions dels màsters universitaris per al curs 2014-2015.

Programació i gestió

Acords de 24 d'octubre i de 21 de novembre del 2013 i de 20 de febrer, 27 de març i de 29 de maig del 2014 pels quals s'aprova la programació de les titulacions oficials de grau i de màster universitari de la UPF, per als cursos acadèmics 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015.

Acord de 27 de març del 2014 pel qual s'acorda l'informe favorable sobre el canvi de denominació del grau en Enginyeria d'Edificació pel de grau en Ciències i Tecnologies de l'Edificació, impartit (en règim d'extinció) per Elisava Escola Superior de Disseny.

Comunitat universitària

Acords d'1 d'octubre i de 7 de novembre del 2013 i de 13 de febrer i de 22 de maig i de 24 de juliol del 2014 de resolució de les sol·licituds de permanència, de progressió i d'estudi a temps parcial dels estudiants.

Acords de 12 de desembre del 2013, i de 13 de febrer, de 20 de març i de 10 de juliol del 2014 pels quals s'aproven les assignacions de complements addicionals per mèrits de recerca, de docència o de gestió del professorat de la UPF.

Acord de 13 de febrer del 2014 pel qual s'aprova una modificació de la RLT i la despesa que comporta.

Acord de 27 de març del 2014 pel qual s'aproven les bases de l'edició 2014 dels Premis del Consell Social a la Qualitat en la Docència, adreçats al personal docent i investigador; a la Transferència de Coneixement, adreçat al personal docent i investigador, i a la Iniciativa i Innovació en l'Administració i els Serveis, adreçat al personal d'administració i serveis.

Acord de 27 de març del 2014 pel qual s'aprova elevar al secretari d'Universitats i Recerca la proposta de la UPF per a la Distinció Jaume Vicens i Vives a la Qualitat Docent Universitària.

Composició

Ple

Núria Basi Moré, presidenta
Jaume Casals Pons, rector
Jaume Badia Pujol
Alba Crespo Rubio
Pere Guillamón Montoya
Cecilia Jaques Querol
Alfons Labrador Tames
Manel Milà Vidal
Àngel Miret Serra
Carles Mundó Blanch
Carmen Mur Gómez
Milagros Pérez Oliva
Joaquim Soriano Soler
Josep Tarradas Faja
Mireia Trenchs Parera
Pelegrí Viader Canals
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2013-2014 el Ple s'ha reunit 5 vegades.

Comissió Acadèmica

Pere Guillamón Montoya
Louise McNally Seifert
Teresa Monllau Jaques
Carles Mundó Blanch
Carmen Mur Gómez
Milagros Pérez Oliva
Mireia Trenchs Parera
Pere Torra Pla
Daniel Vidal Canellas, president
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2013-2014 la Comissió Acadèmica s'ha reunit 3 vegades.

Comissió Econòmica

Josep Tarradas Faja, president
Jaume Badia Pujol
Antoni Bosch Domènech
Carles Castells Oliveres
Pere Guillamón Montoya (des del 24 d'octubre del 2014)
Cecilia Jaques Querol (des del 20 de febrer del 2014)
Alfons Labrador Tames (des del 24 d'octubre del 2013)
Àngel Lozano Solsona
Manel Milà Vidal
Àngel Miret Serra
Carles Mundó Blanch
Francesc Posas Garriga
Carles Ramió Matas
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2013-2014 la Comissió Econòmica s'ha reunit 4 vegades.

Comissió de Promoció

Manel Milà Vidal, president
Salvador Alsius Clavera
Josep Ferrer Riba
Mònica Figueras Maz
Cecilia Jaques Querol
Domingo Jaumandreu Ros
Josep Jofre Santamaria
Conxa Oliu Creus
Josep M. Piqueras Folch
Àlex Saiz Arnaiz
Ferran Sanz Carreras
Margarida Gual Perelló, secretària