3.2. Professorat i personal acadŔmic en formaciˇ, per categories i departaments. 2012-2013

Ciències Experimentals i de la Salut Ciències Polítiques i Socials Dret Economia i Empresa Humanitats Comunicació Tecnologies de la Informació i les Comunicacions Traducció i Ciències del LlenguatgeTotal DonesHomes
PROFESSORAT PERMANENT 51 22 63 45 46 33 23 41 324 100 224
Cossos docents 31 18 53 30 38 22  9 34 235 64 171
Catedràtics d'universitat 18 6 24 10 15 6 3 4 86 17 69
Titulars d'universitat 13 11 28 20 23 16 6 30 147 47 100
Titulars d'escola universitària - 1 1 - - - - - 2 - 2
Personal laboral 20 4 10  15 8 11 14 7 89 36 53
Catedràtics contractats 6 - - 2 - - 3 - 11 - 11
Professors associats amb caràcter permanent - - - 1 - - - - 1 - 1
Agregats 12 4 10 7 8 8 10 4 63 27 36
Col·laboradors permanents 2 - - 5 - 3 1 3 14 9 5
PROFESSORAT TEMPORAL 103 24 65 103 31 73 52 65 516 200 316
Cossos docents - - - - - - - 1 1 1 -
Titulars d'universitat interins - - - - - - - 1 1 1 -
Personal laboral 103 24 65 103 31 73 52 64 515 199 316
Lectors 6 4 9 - 7 4 8 7 45 21 24
Visitants 14 6 10 27 - 9 7 3 76 29 47
Associats a temps parcial 82 13 45 71 16 58 37 43 365 138 227
Emèrits - 1 - 1 3 - - - 5 2 3
Emèrits (pla d'emeritatge) 1 - 1 4 5 2 - 11 24 9 15
INVESTIGADORS 60 14 5 23 17 1 62 12 194 81 113
ICREA 8 2 2 10 5 - 11 2 40 12 28
Ramón y Cajal 1 1 2 1 4 - 8 - 17 6 11
Juan de la Cierva 6 2 1 4 - - 6 4 23 15 8
Beatriu de Pinós 2 - - 2 1 - 1 1 7 3 4
CIBER 9 - - - - - 3 - 12 7 5
Alianza4Universidades 1 2 - 2 4 1 2 - 12 3 9
Investigador de projectes 31 6 - 3 1 - 29 4 74 31 43
Altres investigadors 2 1 - 1 2 - 2 1 9 4 5
PERSONAL ACADÈMIC EN FORMACIÓ 72 17 34 58 29 18 95 42 365 171 194
Personal laboral 44 13 27 15 18 12 41 22 192 98 94
Ajudants - - 14 - - 4 - - 18 12 6
PIF Generalitat 11 5 3 5 9 1 8 10 52 29 23
PIF Ministeri 22 5 6 8 7 - 11 4 63 32 31
PIF UPF 10 2 4 2 1 5 22 7 53 24 29
Altres PIF 1 1 - - 1 2 - 1 6 1 5
Becaris 28 4 7 43 11 6 54 20 173 73 100
Becaris Ministeri 14 - 3 4 6 1 5 4 37 15 22
Becaris doctorat UPF 14 4 1 11 5 4 45 10 94 41 53
Assistents de docència - - 3 28 - 1 4 6 42 17 25
Total 286 77 167 229 123 125 232 160 1.399 552 847