Consell Social


El Consell Social de la UPF

El Consell Social de la UPF és l'òrgan de participació de la societat en aquesta universitat pública i vetlla pel bon ús dels recursos que hi aporta la ciutadania. D'acord amb la legalitat vigent, és un òrgan de govern institucional que exerceix, amb caràcter decisori, funcions i competències en matèria de programació i gestió, economia i pressupost, patrimoni i comunitat universitària.

Sobre aquestes funcions i competències, els seus eixos principals d'actuació són:

  • El plantejament, l'acord i el seguiment del pressupost de cada exercici
  • L'encàrrec de l'auditoria i l'aprovació dels comptes anuals
  • La promoció de polítiques d'optimització dels recursos i d'avaluació de l'eficiència
  • L'adaptació de l'oferta docent a les necessitats socials
  • L'avaluació de la inserció laboral dels estudiants i la promoció de l'emprenedoria
  • L'impuls a la internacionalització i a la innovació en docència, recerca i gestió
  • L'articulació d'estratègies i mecanismes per a una millor contribució de la formació superior, la producció científica i la transferència de coneixement al desenvolupament social

Així mateix, participa en alguns dels òrgans de planificació, coordinació i avaluació dels sistemes universitaris català i espanyol, com el Consell Interuniversitari de Catalunya, l'Agència catalana per a la Qualitat del Sistema Universitari, l'Associació Catalana d'Universitats Públiques o la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas. En aquest marc, per al curs 2012-2013, cal destacar la col·laboració amb els treballs de la Comissió de Governança, les actuacions conjuntes de les universitats catalanes per a la millora de la relació amb el teixit social i productiu i amb altres sistemes universitaris europeus de referència, la programació d'un nou estudi sobre la inserció laboral dels titulats i la trobada dels consells socials de les universitats espanyoles a la UPF.

Activitats

A més, el Consell Social de la UPF acorda i desenvolupa anualment un pla d'actuacions, que potencia i complementa la seva activitat ordinària i que se centra en les quatre línies bàsiques següents:

- El treball del seu consell assessor, el Fòrum Social i Empresarial, format per entitats i per empreses de sectors afins als àmbits docents i de recerca de la UPF.

- L'organització del Debats UPF Món, un cicle de conferències i debats obert a la comunitat universitària i a la societat que promou la reflexió conjunta sobre els grans reptes dels nostres temps.

- L'estímul i el reconeixement dels mèrits i les tasques excepcionals dels membres d'aquesta comunitat universitària, amb la convocatòria anual de premis a la Qualitat Docent, la Transferència de Coneixement, la Iniciativa i la Innovació en l'Administració i els Serveis i la Iniciativa i Capacitat Empresarial de joves estudiants i graduats, l'UPFEmprèn.

- La col·laboració amb diversos projectes i iniciatives de l'equip de direcció, les unitats de gestió, els professors i els estudiants.

En relació amb aquest Pla d'Actuacions i per al període acadèmic 2012-2013, s'han d'esmentar les activitats següents:

El Fòrum Social i Empresarial es va reunir al mes de febrer i va dedicar la sessió a les pràctiques dels nous estudis de grau i a les línies de recerca del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Durant aquest curs, els seus membres també van participar a diversos actes institucionals i als consells assessors de facultats i departaments i van col·laborar en la vuitena edició d'UPFeina, la fira d'ocupació de la Universitat, que va tenir lloc el mes de novembre.

Els Debats UPF Món van comptar amb dues sessions. La primera es va fer el mes de setembre i va tenir per títol "Mitjans, política i creació d'opinió pública", amb una conferència de la Dra. Mònica Terribas, professora del Departament de Comunicació de la UPF i consellera delegada i editora del diari Ara, i amb dues ponències de rèplica, la de la Dra. Montserrat Ribas, professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF i coordinadora del Grup de Recerca en Estudis del Discurs, i la del Dr. Mariano Torcal, catedràtic de Ciències Polítiques de la UPF i coordinador nacional de la European Social Survey a Espanya.

La segona es va organitzar el mes d'abril, amb el títol "El repte de construir una Europa àmplia", en el marc de col·laboració institucional amb la Universitat de Sant Petersburg d'Humanitats i Ciències Socials, amb tres conferenciants excepcionals, el Sr. Dominique Villepin, exprimer ministre i ministre d'Afers Exteriors francès; el Sr. Igor Ivanov, exministre d'Afers Exteriors rus i president del Consell Rus de Relacions Internacionals, i el Sr. Miguel Ángel Moratinos, exministre d'Afers Exteriors i Cooperació espanyol. A més, hi van intervenir el Dr. d'Alexander Zapesotsky, rector de la Universitat de Sant Petersburg; el Dr. Josep Joan Moreso, rector de la UPF, i el Sr. Juan Antonio March, exambaixador espanyol a Rússia, com a moderador.

També hi va haver una nova edició dels Premis del Consell Social, als quals es van presentar vuitanta candidatures i en van ser guardonades una vintena, que es poden consultar a la pàgina web del Consell (http://www.upf.edu/consellsocial/premis/). Els premis a la Qualitat en la Docència, la Transferència de Coneixement i la Iniciativa i la Innovació en l'Administració i els Serveis es van lliurar al setembre, en l'acte d'inauguració del curs acadèmic, i el Premi UPFEmprèn, que un any més va comptar amb la col·laboració de la Fundació Banc Sabadell, es va lliurar al novembre, en l'acte de cloenda de la fira d'ocupació de la Universitat, UPFeina.

Durant el curs 2012-2013, els projectes i les iniciatives de la comunitat universitària que van comptar amb la col·laboració del Consell han estat, per exemple, els actes de graduació de grau i de postgrau, l'estudi de la participació estudiantil, el projecte pilot per a les pràctiques als estudis de grau, les mentories de la Facultat d'Humanitats, els ajuts a la cooperació d'UPF Solidària, les beques de suport a la creació i a la innovació musicals de la Fundació Phonos, les Jornades Alois Haas de Mística i Drama de l'Institut de Cultura, la Jornada sobre la Implantació de la Normativa Lingüística de professors de Ciències del Llenguatge de la UPF i la UB o les Jornades Mundials de Dret Laboral i les de l'Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional, ambdues organitzades per professors del Departament de Dret.

Finalment, s'ha de fer especial esment a la col·laboració constant amb el Consell de Direcció i la Gerència, atesos el difícil context econòmic i les restriccions als pressupostos públics. Unes circumstàncies que s'han pogut gestionar amb confiança i eficàcia, gràcies al compromís de servei públic dels membres dels òrgans de govern i a la responsabilitat i l'esforç dels membres de la comunitat universitària. Per això, la UPF ha mantingut els seus bons resultats i ha sumat nous èxits al seu prestigi en docència i recerca.

Principals acords

Pressupost i aprovació de comptes

Acord de 17 de desembre del 2012 pel qual s'aproven els estats anuals i el compte general auditats de l'exercici 2011.

Acord de 17 de desembre del 2012 pel qual s'aprova el pressupost de la Universitat per a l'exercici 2013, condicionant la seva execució a l'evolució dels ingressos i de les despeses i que inclou el pressupost del Consell Social.

Temes econòmics generals i patrimonials

Acord d'11 d'octubre del 2012 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal, per als exercicis 2012 i 2013, relativa a l'obtenció de la cessió del dret d'ús de la llicència Campus Oracle, per part de l'empresa distribuïdora OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA, S.A.

Acord d'11 d'octubre del 2012 pel qual s'aprova l'autorització de la despesa de caràcter pluriennal, per als exercicis 2013 i 2014, corresponent al contracte de serveis per a la concertació de l'activitat preventiva de vigilància de la salut del personal de la UPF.

Acord d'11 d'octubre del 2012 pel qual s'autoritza la despesa de caràcter pluriennal, per al període 2013-2014, corresponent al contracte de serveis per a la concertació de la disciplina d'higiene industrial i de les activitats preventives específiques de control dels agents físics, químics i biològics de la UPF.

Acords de 22 d'octubre i de 19 de novembre del 2012 i de 18 de febrer i de 15 d'abril del 2013 pels quals s'acorda la desafectació de material de laboratori, de pràctiques i científic, així com de fons bibliogràfic divers.

Acords de 22 d'octubre del 2012 i de 25 de juny del 2013 pels quals s'aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social i de representants d'aquest Consell a altres òrgans.

Acord de 19 de novembre del 2012 pel qual s'aprova la constitució de la Fundació Institute of Political Economy and Governance (IPEG), que té per objecte la recerca en l'àmbit de l'economia política i de la governança.

Acord de 14 de desembre del 2012 pel qual s'aprova la redistribució de les anualitats de la despesa pluriennal, per als exercicis 2012 i 2013, destinada al contracte "Realització del treball de camp i la preparació de les dades de la Sisena Onada de la European Survey a Espanya", aprovada per la Comissió Econòmica de 17 de febrer del 2012.

Acord de 14 de desembre del 2012 pel qual s'aprova l'autorització de la contractació d'un servei d'assessorament, consell i assistència en matèria fiscal per fer front a les necessitats de la Universitat en aquesta matèria i per a un període de dos anys.

Acord de 17 de desembre del 2012 pel qual s'autoritza la contractació d'una pòlissa de tresoreria per un import de 14.000.000 € i amb una vigència d'un any, als efectes que sigui presentada al Departament d'Economia i Coneixement per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Acord de 17 de desembre del 2012 pel qual s'aprova la col·laboració econòmica amb la realització i el finançament de la cinquena edició de l'enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels titulats de màster, per un import total de 27.500 €, entre els exercicis 2012 i 2013.

Acord de 12 de febrer del 2013 pel qual s'aprova la redistribució de les anualitats de la despesa pluriennal, per als exercicis 2012 i 2013, destinada al contracte "Direcció de les obres de construcció de l'edifici de recerca situat al carrer Wellington, 32-36, al campus de la Ciutadella (fase: façana i acabats obra civil)", aprovada per la Comissió Econòmica de 24 de juliol del 2012.

Acord de 18 de febrer del 2013 pel qual s'aprova la participació de la Universitat en la constitució d'una empresa de base tecnològica, LOGIM SOLUTIONS, S.L., que té per objecte la comercialització d'un servei de gestió de comptes d'usuari per a aplicacions amb Internet amb l'ajuda d'un terminal mòbil i que és el resultat d'una recerca desenvolupada a la UPF.

Acord de 18 de febrer del 2013 pel qual s'aprova contribuir al funcionament de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, amb una aportació de 6.000 € per a l'exercici 2013.

Acord de 18 de febrer del 2013 pel qual s'estableix la col·laboració amb algunes iniciatives de la comunitat universitària per a l'exercici en curs: les Jornades Alois M. Haas de "Mística i Drama" de l'àmbit de les humanitats, del 29 i 31 de maig; la Jornada sobre la Implantació de la Normativa Lingüística de l'àmbit de les ciències del llenguatge, del 6 de juny; les Jornades Mundials de Dret Laboral, del 14 i 15 de juny; les Jornades de l'Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional i Relacions Internacionals, que tindran lloc e1 19 i el 20 de setembre, i el projecte de Mentories de la Facultat d'Humanitats.

Acord de 25 de març del 2013 pel qual s'autoritza la despesa pluriennal, per als exercicis 2014 i 2015, relativa a la contractació de la pròrroga del servei de neteja del conjunt d'edificis de la Universitat.

Acord de 25 de març del 2013 pel qual s'autoritza la contractació, per un període de dos anys prorrogables, del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis dels campus de la Ciutadella i de la Comunicació - Poblenou i de l'edifici Mercè de la Universitat.

Acords de 25 de juny del 2013 pels quals s'autoritza la contractació dels serveis de formació i desenvolupament de l'Aula de Teatre, de l'Orquestra de Cambra i del Cor de la Universitat.

Acord de 25 de juny del 2013 pel qual s'autoritza la pròrroga per al 2014 de la contractació del servei de monitorització remota dels sistemes d'informació 24 x 7 de la Universitat.

Acord de 25 de juny del 2013 pel qual s'aprova el concert sanitari entre la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (PSMAR), que regula la titulació conjunta entre la UAB i la UPF del grau en Medicina en el marc dels serveis i els centres del PSMAR.

Acord de 25 de juny del 2013 de ratificació dels acords de dissolució del CBUC per a la seva absorció pel CESCA i de modificació dels Estatuts del CESCA, per a la seva transformació en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

Acord de 25 de juny del 2013 pel qual s'aprova la proposta presentada pel rector relativa al nomenament del Sr. Jaume Badia Pujol com a gerent de la Universitat.

Preus i tarifes

Acords de 13 de novembre del 2012 i de 12 de febrer i de 25 de març del 2013 pels quals s'aproven els preus de matrícula d'estudis propis de la UPF, per als cursos acadèmics 2012-2013 i 2013-2014.

Acord de 14 de desembre del 2012 pel qual s'aproven les tarifes de l'Oficina d'Inserció Laboral per a la prestació de serveis durant l'any 2013.

Acord de 12 de febrer del 2013 pel qual s'aproven les tarifes dels serveis científico-tècnics conjunts UPF-CRG (Proteòmica i Citometria de Flux) per al 2013.

Acord de 25 de març del 2013 pel qual s'aproven els preus de la matrícula dels Cursos d'Estiu de la UPF per a l'exercici 2013.

Acord de 25 de juny del 2013 pel qual s'aproven els preus del Programa d'Ensenyament d'Idiomes i les tarifes de les proves de Diagnòstic i Certificació de la Competència Lingüística per al curs 2013-2014.

Acord de 25 de juny del 2013 pel qual s'aprova la modificació de la tarifa del lloguer d'aparcament al campus de la Comunicació - Poblenou, que s'ha d'aplicar a partir de l'1 de setembre del 2013.

Programació i gestió

Acords de 22 d'octubre i de 19 de novembre del 2012 i de 18 de febrer i de 15 d'abril del 2013 pels quals s'aprova la programació de les titulacions oficials de grau i de màster universitari de la UPF, per als cursos acadèmics 2012-2013 i 2013-2014.

Comunitat universitària

Acords de 16 d'octubre del 2012 i de 12 de febrer del 2013 de resolució de les sol·licituds de permanència, de progressió i d'estudi a temps parcial dels estudiants.

Acords de 13 de novembre del 2012 i de 12 de febrer del 2013 pels quals s'aproven les assignacions de complements addicionals per mèrits de recerca, de docència o de gestió del professorat de la UPF.

Acord de 14 de desembre del 2012 pel qual s'aprova una modificació de la RLT i la despesa que comporta.

Acord de 15 d'abril del 2013 pel qual s'aproven les bases de l'edició 2013 dels Premis del Consell Social a la Qualitat en la Docència, adreçat al personal docent i investigador; a la Transferència de Coneixement, adreçat al personal docent i investigador, i a la Iniciativa i Innovació en l'Administració i els Serveis, adreçat al personal d'administració i serveis.

Acord de 15 d'abril del 2013 pel qual s'aprova elevar al secretari d'Universitats i Recerca la proposta de la UPF per a la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Universitària.

Composició

Ple

Núria Basi Moré, presidenta
Gerard Ardanuy Mata (fins al 25 de febrer del 2013)
Jaume Badia Pujol (des de l'1 de juliol del 2013)
Josep Eladi Baños Díez (fins al 19 de juny del 2013)
Ricard Boix Junquera (fins al 30 de juny del 2013)
Gerard Bros Pérez
Joan Canals Innamorati
Jaume Casals Pons, rector (des del 29 de maig del 2013)
Carles Castells Oliveres (fins al 22 de maig del 2013)
Josep Fargas Fernández (fins al 3 de juny del 2013)
Concepción López Marimon
Manel Milà Vidal
Àngel Miret Serra
Josep Joan Moreso Mateos, rector (fins al 28 de maig del 2013)
Carles Mundó Blanch (des del 22 de maig del 2013)
Carmen Mur Gómez
Milagros Pérez Oliva
Josep Tarradas Faja
Josep Tous Andreu
Pelegrí Viader Canals (des del 3 de juny del 2013)
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2012-2013 el Ple s'ha reunit set vegades.

Comissió Acadèmica

Carles Castells Oliveres, president (fins al 25 de juny del 2013)
Gerard Bros Pérez
Josep Eladi Baños Díez (fins al 25 de juny del 2013)
José García Montalvo (fins al 25 de juny del 2013)
Louise McNally Seifert
Teresa Monllau Jaques (des del 25 de juny del 2013)
Carles Mundó Blanch (des del 25 de juny del 2013)
Carmen Mur Gómez
Milagros Pérez Oliva (des del 22 d'octubre del 2012)
Emma Rodero Antón (fins al 25 de juny del 2013)
Mireia Trenchs Parera (des del 25 de juny del 2013)
Pere Torra Pla
Josep Tous Andreu
Olga Valverde Granados (fins al 25 de juny del 2013)
Daniel Vidal Canellas, president (des del 25 de juny del 2013)
Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2012-2013 la Comissió Acadèmica s'ha reunit tres vegades.

Comissió Econòmica

Josep Tarradas Faja, president
Jaume Badia Pujol (des de l'1 de juliol del 2013)
Ricard Boix Junquera (fins al 30 de juny del 2013)
Antoni Bosch Domènech (des del 25 de juny del 2013)
Joan Canals Innamorati
Josep Fargas Fernández (fins al 25 de juny del 2013)
Concepción López Marimón
Àngel Lozano Solsona
Manel Milà Vidal
Àngel Miret Serra
Carles Mundó Blanch (des del 25 de juny del 2013)
Miquel Oliver Riera (fins al 25 de juny del 2013)
Francesc Posas Garriga (des del 25 de juny del 2013)
Carles Ramió Matas (des del 25 de juny del 2013)
Daniel Serra de la Figuera (fins al 25 de juny del 2013)
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual i Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2012-2013 la Comissió Econòmica s'ha reunit sis vegades.

Comissió de Promoció

Manel Milà Vidal, president (des del 22 d'octubre del 2012)
Salvador Alsius Clavera
Gerard Ardanuy Mata (fins al 25 de febrer del 2013)
Ricard Boix Junquera (des de l'1 de juliol del 2013)
Josep Ferrer Riba
Domingo Jaumandreu Ros
Josep Jofre Santamaria
Conxa Oliu Creus
Milagros Pérez Oliva (fins al 22 d'octubre del 2012)
Josep M. Piqueras Folch
Àlex Saiz Arnaiz
Ferran Sanz Carreras
Daniel Serra de la Figuera
Josep Tous Andreu
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2012-2013 la Comissió de Promoció s'ha reunit tres vegades.