Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Consell Social


El Consell Social de la UPF

El Consell Social de la UPF és l'òrgan de participació de la societat en aquesta universitat pública, que vetlla pel bon ús dels recursos que hi aporta la ciutadania i exerceix, amb caràcter decisori i en tant que òrgan de govern de la Universitat, les funcions i les competències que li atorga la legalitat vigent en matèria de programació i gestió, economia i pressupost, patrimoni i comunitat universitària.

Els eixos principals de la seva actuació institucional se centren en:

  • El plantejament, l'acord i el seguiment del pressupost de cada exercici
  • L'encàrrec de l'auditoria i l'aprovació dels comptes anuals
  • La promoció de polítiques d'optimització dels recursos i d'avaluació d'eficiències
  • L'adaptació de l'oferta docent a les necessitats socials
  • L'avaluació de la inserció laboral dels estudiants i la promoció de l'emprenedoria
  • L'impuls a la producció científica, la transferència de coneixement i la innovació docent, investigadora i de gestió
  • L'articulació de mecanismes de connexió amb l'entorn i d'internacionalització

Activitats

En relació amb el sistema universitari català i espanyol en el seu conjunt, cal fer esment a la seva contribució al diàleg i la col·laboració entre els consells socials catalans, a la participació com a membre de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i a la col·laboració amb el Departament competent en matèria d'Universitats de la Generalitat de Catalunya, així com a la participació com a membre de la Conferència de Consells Socials de les universitats espanyoles.

En aquest àmbit més general, per al curs acadèmic 2011-2012, cal destacar la seva participació en les actuacions, els treballs en curs i els estudis fets en matèria de governança universitària i de promoció de la relació entre les universitats i el teixit social i productiu, així com la col·laboració de la Conferència de Consells Socials amb la CRUE i la seva representació al Consell d'Universitats.

En l'àmbit de la UPF, el Consell Social va convocar, en aquest curs acadèmic, una nova sessió de treball amb les institucions i les empreses del seu consell assessor, el Fòrum Social i Empresarial, que representen els diferents sectors productius afins a les disciplines acadèmiques i de recerca de la nostra institució, per al seguiment de la mútua col·laboració i de l'activitat, els resultats i els nous projectes de la Universitat. Així, en aquesta sessió se'ls va presentar la nova Barcelona School of Management de l'Institut d'Educació Contínua i els treballs en recerca aplicada de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat.

Els presidents i els consellers delegats d'algunes de les empreses i entitats d'aquest Fòrum també formen part del Consell Empresarial del Campus d'Excel·lència de la UPF, que es reuneix dues vegades l'any i que presideix la presidenta del Consell Social, per aportar la visió i les necessitats reals del sector socioeconòmic a la docència, la recerca i la innovació, així com a la transformació dels campus universitaris.

A més, els membres del Consell Social i del seu consell assessor participen en diferents comissions de la UPF i són convidats als diversos actes institucionals, alguns dels quals compten també amb la seva col·laboració directa, com la fira d'empreses de la UPF -UPFeina-, i els actes de graduació de grau i de postgrau.

Així mateix, la Comissió de Promoció del Consell Social de la UPF organitza els Debats UPF Món, un cicle de conferències i debats que potencia les relacions entre universitat i societat; que tracta els grans reptes del nostre temps, sota la mirada dels seus protagonistes més destacats, i que afavoreix la participació de la societat i la universitat catalanes en els grans debats internacionals sobre els canvis socials, polítics i econòmics, per contribuir a la reflexió conjunta i a l'emergència de noves idees i nous lideratges.

El dos Debats UPF Món organitzats el curs 2011-2012 van comptar amb més de tres-centes persones inscrites a cada sessió i van tractar sobre "La influència de la Xina i dels països emergents" i "La crisi de l'euro i el futur de la Unió Europea", amb una conferència inaugural de l'ambaixador espanyol a la Xina, el Sr. Eugeni Bregolat, i del president del European University Institut, el Sr. Josep Borrell. Com a ponents dels debats hi van intervenir professors de diferents disciplines de la UPF i de prestigi internacional, els economistes Dr. José García-Motalvo i Dr. Jordi Galí; l'expert en història i economia europees Dr. Fernando Guirao, i l'humanista i especialista en cultura asiàtica Dr. Manel Oller.

Altrament, aquesta Comissió de Promoció del Consell Social també fa el seguiment i dóna suport als programes de Promoció i Empresa i d'Internacionalització de la UPF.

Però, més enllà de l'enfortiment de la relació entre societat i universitat, el Consell Social de la UPF també col·labora en l'avaluació contínua i la millora de la qualitat institucionals. Així, en l'últim curs acadèmic, la seva Comissió Acadèmica ha impulsat i ha fet dos estudis sobre l'abandonament i la participació dels estudiants i ha promogut un nou projecte per a les pràctiques dels estudiants en empreses i institucions, d'acord amb les directrius dels nous estudis de grau, que es desenvolupa mitjançant conveni amb les cambres de comerç catalanes i la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.

En aquest període acadèmic el Consell també ha convocat una nova edició dels seus premis a la Qualitat i a la Innovació Docent, a la Transferència de Coneixement i a la Iniciativa i la Capacitat Empresarial (UPFEmprèn), adreçats a professors, investigadors i estudiants de la UPF, respectivament, i va crear i convocar el Premi a la Iniciativa i la Innovació en l'Administració i Serveis, adreçat al personal d'administració i serveis de la Universitat. Aquests premis estimulen i reconeixen l'esforç per a la màxima qualitat docent i per al trasllat dels resultats de la investigació a la societat, així com l'emprenedoria i la iniciativa, com a valors destacats d'aquesta comunitat universitària.
  
A banda d'aquestes actuacions, el Consell Social de la UPF està molt amatent a les diverses iniciatives dels òrgans, les unitats i les persones d'aquesta institució, en especial a aquelles que contribueixen a la igualtat d'oportunitats o a la potenciació de la vocació d'esforç i millora en el servei públic i social.

Per això, en el darrer curs, també va impulsar i col·laborar amb diversos programes institucionals i diferents activitats dels membres de la comunitat universitària, com ara les beques Enginycat, UPFSolidària, la Xarxa d'Emprenedoria Universitària (XEU), els projectes d'algunes associacions d'estudiants, alguns congressos i trobades d'experts acadèmics o l'estada i la participació d'estudiants en diferents programes o competicions internacionals.

Finalment, cal subratllar la decidida voluntat del Consell Social de la UPF per un treball conjunt amb l'equip de govern de la Universitat, el qual ha pogut comptar en tot moment al llarg d'aquest darrer curs acadèmic amb el seu suport i la seva col·laboració.

Principals acords

PRESSUPOST I APROVACIÓ DE COMPTES

Acord de 7 de novembre del 2011 pel qual s'aprova la proposta relativa a la Planificació Econòmica Pluriennal de la UPF (PEP) per al període 2011-2014, que s'ha d'elevar al Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

Acord de 20 de desembre del 2011 pel qual s'acorda el pressupost de la Universitat per a l'exercici 2012, que inclou el del Consell Social, condicionant la seva execució a l'evolució dels ingressos i de les despeses.

Acord de 27 de març del 2012 pel qual s'aproven els estats anuals i el compte general auditats dels exercicis 2009 i 2010.

TEMES ECONÒMICS GENERALS I PATRIMONIALS

Acord de 7 de novembre del 2011 pel qual s'acorda la concessió d'ús privatiu del solar de la Universitat situat al carrer Wellington, núm. 28-30, a la Fundació Pasqual Maragall, d'acord amb les condicions establertes al plec de clàusules reguladores.

Acords de 7 de novembre del 2011, de 21 de febrer i de 27 de març del 2012 pels quals s'acorda la desafectació de material de laboratori i de divers fons bibliogràfic.

Acord de 20 de desembre del 2011 pel qual s'acorda la ratificació de l'acord pres per la Comissió Permanent del Ple del Consell Social de 15 de desembre del 2011, relatiu a l'ajornament del retorn de quotes d'amortització de la bestreta reemborsable, concedida pel Ministeri de Ciència i Tecnologia el 29 de desembre del 2000.

Acord de 20 de desembre del 2011 pel qual s'acorda la constitució de la societat mercantil VOCTRO LABS S.L.

Acords de 20 de desembre del 2011 i de 27 de març del 2012 pels quals s'acorda la constitució, juntament amb d'altres universitats, de l'Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC) i de l'associació Sui Iuris (Asociación Iberoamericana de Facultades y Escuelas de Derecho).

Acord de 21 de febrer del 2012 pel qual s'acorda contribuir al funcionament de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici del 2012.

Acord de 21 de febrer del 2012 pel qual s'acorda fer efectiva l'aportació anual a la Conferència de Consells Socials de les Universitats Públiques Espanyoles per a l'exercici 2012, per un import de 3.000 euros.

Acord de 29 de maig del 2012 pel qual s'acorda, per unanimitat, la ratificació de l'acord pres per la Comissió Permanent del Ple del Consell Social de 14 de maig del 2012, relatiu a l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal corresponent al servei d'auditoria econòmica dels estats financers i pressupostaris de la Universitat i d'elaboració dels estats financers consolidats del Grup UPF, prèvia definició del perímetre de consolidació, per als exercicis 2011 i 2012.

Acord de 29 de maig del 2012 pel qual s'aprova la contractació d'una pòlissa de tresoreria per un import de 6.000.000 d'euros amb venciment a 31 de desembre del 2012, als efectes que sigui presentada al Departament d'Economia i Coneixement per tal que sigui autoritzada pel Govern de la Generalitat.

Acord de 26 d'octubre del 2011 pel qual s'acorda l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis d'un professional, en el marc del projecte de recerca "Impact of Public Access to Computers and the Internet", dirigit pel Dr. David Sancho.

Acord de 26 d'octubre del 2011 pel qual s'acorda la modificació de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la prestació del servei de monitorització remota dels sistemes d'informació de la Universitat.

Acord de 26 d'octubre del 2011 pel qual s'acorda l'ampliació de l'expedient de despesa pluriennal per a la contractació dels diferents agents internacionals, en el marc del projecte de recerca "CompMusic - Computational models for the discovery of the world's music" (projecte núm. 267583) concedit pel European Research Council, dirigit pel Dr. Xavier Serra.

Acord de 17 de febrer del 2012 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis d'una empresa per dur a terme el treball de camp i la preparació de les dades de la Sisena Onada de la European Social Survey a Espanya, en el marc del projecte de recerca "Diseño y aplicación de la sexta ola de la European Social Survey en España".

Acord de 17 de febrer del 2012 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la construcció de l'edifici de recerca situat al carrer Wellington entre els números 32 i 36 al campus de la Ciutadella.

Acord del 26 de març del 2012 pel qual s'aprova l'autorització de l'encàrrec parcial de caràcter pluriennal del contracte de gestió i suport tècnic de les obres de construcció de l'edifici de recerca situat al carrer Wellington entre els números 32 i 36 al campus de la Ciutadella. Fase: Façana i acabats d'obra civil.

Acords del 26 de març i de 26 de juny del 2012 pels quals s'aproven l'autorització de l'encàrrec parcial de caràcter pluriennal del contracte de gestió i suport tècnic de les obres de construcció de l'edifici de recerca situat al carrer Wellington entre els números 32 i 36 al campus de la Ciutadella. Fase: Instal·lacions.

Acord del 26 de març del 2012 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la construcció de l'edifici de recerca situat al carrer Wellington entre els números 32 i 36 al campus de la Ciutadella. Fase: Instal·lacions.

Acord del 26 de març del 2012 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de manteniment dels equips d'instrumentació científica de la UPF.

Acord de 26 de juny del 2012 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa pluriennal per al contracte de coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de l'edifici de recerca situat al carrer Wellington, 32-36 al campus de la Ciutadella de la Universitat. Fases: Obra civil i instal·lacions.

Acord de 26 de juny del 2012 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa pluriennal per al contracte de servei per a l'avaluació del projecte Knowledge Incubation in Innovation and Creation for Science (KiiCS).

Acord de 26 de juny del 2012 pel qual s'aprova emetre informe favorable a l'adscripció a la UPF del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) com a institut universitari de recerca conforme a l'article 10.4 de la Llei Orgànica d'universitats i a l'article 23 de la Llei d'universitats de Catalunya.


PREUS I TARIFES

Acord de 26 d'octubre del 2011 pel qual s'acorda l'aplicació d'una taxa de preinscripció als programes de doctorat de la UPF.

Acord de 26 d'octubre del 2011 pel qual s'acorda el cobrament d'un import equivalent al preu d'estudi d'expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d'estudis previst al Decret de preus del curs corresponent per a tots els sol·licitants que participin en el procés d'admissió amb estudis universitaris iniciats.

Acords de 26 d'octubre i de 15 de desembre del 2011, de 17 de febrer, de 26 de març, de 22 de maig i de 26 de juny del 2012 pels quals s'aproven els preus de matrícula d'estudis propis de la UPF per als cursos 2011-2012 i 2012-2013.

Acord de 15 de desembre del 2011 pel qual s'aproven les tarifes dels serveis gestionats pel Centre de Regulació Genòmica per a l'exercici 2012.

Acord de 15 de desembre del 2011 pel qual s'aproven tarifes de l'Oficina d'Inserció Laboral per a la prestació de serveis per a l'any 2012.

Acord de 15 de desembre del 2011 pel qual s'aprova la modificació del preu del crèdit per als estudiants visitants de grau i el preu per a carnet UPF per als esmentats estudiants.

Acords de 17 de febrer i de 22 de maig del 2012 pels quals s'aproven les tarifes per al Programa de Pràctiques Acadèmiques en Empreses (Placements) del Programa d'Estudis per a Estrangers de la UPF.

Acord del 26 de març del 2012 pel qual s'aprova el preu de la matrícula dels Cursos d'Estiu de la UPF per al 2012.

Acord del 26 de març del 2012 pel qual s'aprova l'aplicació d'un import a compte de la matrícula als estudiants admesos, per a la modalitat d'estudis universitaris iniciats, en algun dels ensenyaments de grau de la UPF a partir del curs 2012-2013.

Acord del 26 de març del 2012 pel qual s'aprova la proposta de preus per a la International Summer School, any 2012, organitzada en el marc del Programa d'Estudis per a Estrangers de la UPF.

Acord del 26 de març del 2012 pel qual s'aprova la modificació de les tarifes de l'any 2012 corresponent al préstec interbibliotecari de la British Library.

Acord de 22 de maig del 2012 pel qual s'aprova el preu de la tarifa per a la utilització de l'aparcament de vehicles al campus de la Ciutadella de la UPF.

Acord de 22 de maig del 2012 pel qual s'aproven els preus del Programa d'Ensenyament d'Idiomes, i les tarifes de les proves de Diagnòstic i Certificació de la Competència Lingüística per al curs 2012-2013.

Acord de 22 de maig del 2012 pel qual s'aprova la tarifa de preus corresponents a la coordinació acadèmica i organitzativa dels cursos a mida del Programa d'Estudis per a Estrangers.

Acord de 22 de maig del 2012 pel qual s'aproven el preu del carnet UPF per als estudiants visitants de postgrau per al curs 2012-2013.

Acord de 26 de juny del 2012 pel qual s'aproven els imports de les tarifes per a cursos de llengua de l'oferta institucional per al curs acadèmic 2012-2013.

Acord de 24 de juliol del 2012 pel qual s'aproven els preus acadèmics dels màster universitaris i programes de doctorat de la UPF per al curs acadèmic 2012-2013.

Acord del 24 de juliol del 2012 pel qual s'aproven diversos descomptes en les tarifes dels preus del Programa d'Ensenyament d'Idiomes per al curs 2012-2013.


PROGRAMACIÓ I GESTIÓ

Acord de 7 de novembre del 2011 pel qual s'aprova la proposta de programació de doctorats i màster universitari per al curs 2012-2013.

Acord de 21 de febrer del 2012 pel qual s'aprova la programació d'un nou màster universitari per al curs 2012-2013.

Acord de 27 de març del 2012 pel qual s'acorda l'informe sobre l'adequació, des del punt de vista acadèmic i econòmico-social, de la integració de les titulacions de l'àmbit del que s'anomena família de l'enginyeria industrial en els col·legis d'enginyers industrials.

Acord de 29 de maig del 2012 pel qual s'aprova emetre l'informe favorable a la proposta de la supressió, a partir del curs 2012-2013, dels ensenyaments de grau en Enginyeria de l'Edificació, iniciats el curs 2009-2010 i implantats per Ordre ECO/44/2011, de 14 de març (DOGC 5845 de 25 de març del 2011), impartits per Elisava Escola Superior de Disseny, centre docent d'ensenyament superior adscrit a la UPF.

Acord de 29 de maig del 2012 pel qual s'aprova la modificació de la programació de graus i màsters universitaris del curs 2012-2013.

Acord de 24 de juliol del 2012 pel qual s'aprova la programació de de graus i màsters universitaris dels cursos 2012-2013 i 2013-2014

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Acords de 4 d'octubre del 2011, de 21 de febrer, de 27 de març i de 29 de maig del 2012 pels quals s'aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social i del seu representant al Consell de l'Habitatge Social de Barcelona (CHSB).

Acord de 26 d'octubre del 2011 i de 24 de juliol del 2012 pel qual s'aproven diverses modificacions de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis i les despeses que comporten.

Acords de 25 d'octubre i de 24 de novembre del 2011, de 9 de febrer, de 29 de maig i de 24 de juliol del 2012 de resolució de les sol·licituds de permanència, progressió i de modalitat d'estudi a temps parcial dels estudiants.

Acords de 26 d'octubre del 2011, de 17 de febrer i de 26 de març del 2012 pels quals s'aproven l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca, docència o gestió als professors de la UPF.

Acord de 27 de març del 2012 pel qual s'aprova elevar al secretari d'Universitats i Recerca la proposta per a la concessió de la Distinció Jaume Vicens i Vives a la qualitat docent universitària.

Acord de 27 de març del 2012 pel qual s'aprova una nova edició dels premis del Consell Social a la Qualitat en la Docència, adreçat al personal docent i investigador; a la Transferència de Coneixement, adreçat al personal docent i investigador; a la Iniciativa i Innovació en l'Administració i els Serveis, adreçat al personal d'administració i serveis, i UPFEmprèn, Iniciativa i Capacitat Empresarial, adreçat als estudiants i graduats.

Acord de 29 de maig del 2012 pel qual s'aprova una exempció temporal de la norma de progressió en els estudis de grau en Enginyeria de l'Edificació d'ELISAVA Escola Superior de Disseny.

Acord del 24 de juliol del 2012 pel qual s'aprova l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca als professors de la UPF.


Composició

Plenari

Núria Basi Moré, presidenta
Gerard Ardanuy Mata (des del 23 de setembre del 2011)
Josep Eladi Baños Díez
Ricard Boix Junquera
Gerard Bros Pérez (des del 9 de maig del 2012)
Joan Canals Inamoratti
Jordi W. Carnes Ayats (fins al 23 de setembre del 2011)
Carles Castells Oliveres
Laura de la Villa Aleman (fins al 9 de maig del 2012)
Josep Fargas Fernández
Concepción López Marimon (des del 9 de maig del 2012)
Manel Milà Vidal
Josep Joan Moreso i Mateos
Carmen Mur Gómez
Milagros Pérez Oliva
Josep Tarradas Faja
Anna Teixidor Oliva (fins al 9 de maig del 2012)
Josep Tous Andreu
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2011-2012 el Ple s'ha reunit vuit vegades.

Comissions

Comissió Acadèmica

Carles Castells Oliveres, president
Josep Eladi Baños Díez
Laura de la Villa Alemán (fins al 29 de maig del 2012)
Gerard Bros Pérez (des del 29 de maig del 2012)
Teresa Garcia-Milà Lloveras (fins al 4 d'octubre del 2011)
José García Montalvo (des del 21 de febrer del 2012)
Louise McNally Seifert (des del 4 d'octubre del 2011)
Josep M. Micó Juan (fins al 21 de febrer del 2012)
Carmen Mur Gómez
Emma Rodero Antón
Pere Torra Pla
Josep Tous Andreu
Olga Valverde Granados
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2011-2012 la Comissió Acadèmica s'ha reunit cinc vegades.

Comissió Econòmica

Josep Tarradas Faja, president
Gerard Ardanuy Mata (des del 4 d'octubre del 2011)
Ricard Boix Junquera
Joan Canals Innamorati
Jordi W. Carnes Ayats (fins al 4 d'octubre del 2011)
Josep Fargas Fernández
Concepción López Marimon (des del 29 de maig del 2012)
Louise McNally (fins al 4 d'octubre del 2011)
Manel Milà Vidal
Àngel Miret Serra
Miquel Oliver Riera
Daniel Serra de la Figuera
Anna Teixidor Oliva (fins al 29 de maig del 2012)
Àngel Lozano Solsona (des del 4 d'octubre del 2011)
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2011-2012 la Comissió Econòmica s'ha reunit sis vegades. 

Comissió de Promoció

Milagros Pérez Oliva, presidenta
Salvador Alsius Clavera
Gerard Ardanuy Mata (des del 4 d'octubre del 2011)
Josep Ferrer Riba (des del 27 de març del 2012)
Domingo Jaumandreu Ros
Josep Jofre Santamaria
Josep Maria Piqueras Folch
Conxa Oliu Creus
Àlex Saiz Arnaiz
Ferran Sanz Carreras
Daniel Serra de la Figuera
Josep Tous Andreu
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2011-2012 la Comissió de Promoció s'ha reunit una vegada. 

 

Darrera actualització 13-09-2012
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona