Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

5.1. Finançament projectes d'investigació fonamental no orientada del PN I+D. Evolució 2006-2010

Imports concedits en milers d'euros

20062007200820092010
Ciències de la Salut i de la Vida

1.868

2.347

1.308

3.671

1.912

Ciències Socials i Humanes

1.532

1.433

1.227

1.020

1.104

Comunicació i Tecnologies de la Informació

1.232

587

569

2.001

1.200

TOTAL

4.632

4.367

3.104

6.692

4.216

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona