Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Organització i processos


En l'àmbit d'organització cal destacar que s'ha suprimit l'Àrea de Patrimoni, i el Servei de Gestió Patrimonial i Contractació passa a dependre directament del gerent. D'altra banda, s'ha creat la Unitat d'Organització i Processos (UOP), que substitueix l'Oficina Tècnica d'Informació i Organització (OTIO) i que ha comportat la supressió, paral·lelament, del Servei del PAS, les funcions del qual són assumides directament per l'Àrea de Recursos Humans i Organització a través de la corresponent línia directiva de les seccions orgàniques.
Amb la creació de la UOP es volen potenciar les actuacions que estan directament relacionades amb la simplificació administrativa i la millora de l'eficiència dels serveis que ofereix la Universitat, orientada a la implantació del model de gestió associat a l'administració electrònica.

En el marc del projecte d'administració electrònica s'ha incorporat com a instrument de gestió el tramitador d'expedients, que ha de permetre automatitzar processos, prèvia simplificació i racionalització, i que, conjuntament amb el gestor documental i el records management (RM), permet implementar el model de gestió documental i arxiu de la UPF.

Podem destacar com a dades més rellevants en aquest àmbit:

  • La revisió, la documentació i la diagramació d'un total de 16 procediments de gestió.
  • La digitalització d'un total de cinc procediments, en el marc de la primera fase del projecte d'administració electrònica.
  • La documentació d'un total de 22 processos descrits per la UEPA en el marc de la implantació del projecte AUDIT.
  • La realització de sis anàlisis organitzatives que han culminat amb la creació de dues noves unitats i la reorganització d'un servei, després d'haver racionalitzat i aplanat les estructures administratives dins el marc de contenció de la despesa que s'està aplicant.
  • La implementació de la metodologia d'anàlisi de punts de millora amb la creació de dos grups de treball amb participació de les persones afectades (bibliotecaris i tècnics audiovisuals).
  • L'elaboració d'un total de tretze plans de comunicació associats a la difusió de projectes, processos i canvis organitzatius.
Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona