Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Programes de polítiques transversals per a la comunitat universitària


Pla d'Igualtat Isabel de Villena

Durant el 2010, s'ha continuat amb el desplegament del Pla d'Igualtat Isabel de Villena (2008-2010), aprovat en la sessió del Consell de Govern del 15 de desembre del 2008. El Pla es gestiona des de la Unitat de Suport a Programes Especials, a càrrec de l'agent d'igualtat entre homes i dones que, nomenada a finals de novembre del 2009, ha de donar suport a les tasques de la Comissió Permanent de Polítiques d'Igualtat de la UPF, formada per la vicerectora d'Estudiants, que la presideix; sis representants del personal docent i investigador; una representant del PAS; dos representants dels estudiants i un representant del Consell Social de la Universitat. L'agent d'igualtat de la UPF exerceix la funció de secretària de la Comissió.

La Comissió s'ha reunit cinc vegades durant el curs 2010-2011. Entre els acords de la Comissió, cal destacar:

 • Convocar un concurs entre els estudiants de la UPF per conèixer la seva opinió de cara a aconseguir una universitat més igualitària entre homes i dones.
 • Elaborar cartells de difusió de la celebració de dues dates importants: el 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere, i el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora.
 • Acordar la pròrroga del Pla d'Igualtat Isabel de Villena, atès que els objectius són plenament vigents, fins al desembre del 2011.

Entre les activitats dutes a terme a la UPF durant aquest any, cal destacar:

 • La convocatòria del concurs Reflexió i acció de la igualtat de gènere. I tu, ens dius la teva?, entre els estudiants de la UPF, en dues modalitats: la reflexió i l'acció per assolir una universitat més igualitària en matèria de gènere. S'hi van presentar 13 projectes.
 • La conferència "La revolución en femenino (el paper de les dones musulmanes en les revolucions que es produeixen aquests dies al nord d'Àfrica)", a càrrec de Nazanin Amirian, professora de Ciències Polítiques de la UNED.
 • Una sessió de jazz a càrrec de Dones Jazz Trio, format per Amelia Bernet, veu; Michele Faber, piano, i Queralt Camps, contrabaix.

La videoconferència La dona a l'Administració de Justícia. Amb Assumpta Pujol, fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i Adriana Margarita, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federació de Toluca (Mèxic). Moderat per Antònia Agulló, catedràtica de Dret Financer i Tributari de la UPF.


Pla d'Inclusió de les Persones amb Discapacitat

El Pla d'Inclusió de les Persones amb Discapacitat a la UPF, aprovat pel Consell de Govern de la UPF el 27 de gener del 2010, ha estat el motor de l'activitat de la Universitat en matèria d'atenció a les persones amb discapacitat en general i dels estudiants en particular.

Així mateix, el pla d'accessibilitat de què es va dotar la Universitat durant el 2009, facilita, al seu torn, la presa de decisions en matèria d'adequació dels espais interiors i exteriors per oferir un millor accés a les instal·lacions de la Universitat i, especialment, una millora en la permanència i el recorregut pels edificis.

Entre les actuacions de millora que s'han dut a terme aquest últim any destaquen:

 • Millorar i ampliar la web d'inclusió com a referent i suport als estudiants amb discapacitat.
 • Millorar l'accessibilitat al campus de la Ciutadella, des del carrer Wellington.
 • Fer accessible el paviment d'accés als mòduls de Ramon Turró.
 • Senyalitzar les portes de vidre i altres estructures transparents.
 • Millora de la delimitació del sòcol de la rampa d'accés a la Biblioteca.
 • Fer tractament antilliscant en el pis dels lavabos de Roger de Llúria.
 • Adquirir accessoris informàtics de complement per als ordinadors de determinats estudiants amb discapacitat visual.
 • Ampliar el nombre de mobiliari adaptat.

Així mateix, d'acord amb el que estableix el Pla d'Inclusió, s'ha continuat amb les activitats de sensibilització a la Universitat i amb la preparació dels procediments que han de regir el funcionament del servei de suport als estudiants amb necessitats especials, segons el que explicita el Decret 1393/2007 i, també, atenent l'Estatut de l'Estudiant, aprovat el mes de desembre del 2010.
 

Prevenció de riscos laborals

La selecció i l'adopció de mesures preventives per controlar els riscos a què poden estar exposades les persones en els seus llocs de treball requereix identificar els factors que generen els riscos i avaluar-ne la magnitud per poder conèixer la seva veritable importància i servir de base a una actuació eficaç.

En aquest curs acadèmic, la població protegida se situa al voltant de 2.708 persones -un 7,76% superior a la del curs anterior- distribuïdes en setze edificis dels dinou que integren els actuals quatre centres de treball. En el cas de la protecció de les situacions d'emergència, la cobertura comprèn les 13.018 persones que integren la comunitat universitària.

Entre les accions dutes a terme destaquen:

En l'àmbit de la integració i de la política preventiva, el 31 de desembre del 2010, després de quatre anys i mig de funcionament, es va dissoldre el Servei de Prevenció mancomunat entre la UPF i la FUPF. Actualment, l'Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals és el Servei de Prevenció propi de la Universitat i només dóna cobertura als seus treballadors.

En l'àmbit de la vigilància dels factors de risc laboral i acció preventiva, el Consell de Govern del 6 d'abril del 2011 va aprovar el codi de conducta sobre comportaments discriminatoris, violents i d'assetjament, i un primer esborrany del procediment de Prevenció i Solució de Conflictes en Matèria de Conductes Violentes, Discriminatòries o d'Assetjament, que el desenvolupa. També destaca l'aplicació dels programes dissenyats per valorar qualitativament i quantitativament l'exposició als agents químics perillosos emprats als laboratoris de recerca biomèdica, tenint en compte els diferents assajos que fa el personal adscrit, de manera que es puguin prendre decisions orientades a la millora contínua de les condicions de treball. Enguany, ja es disposen de resultats concloents per a alguns laboratoris.

En l'àmbit de la vigilància de l'estat de salut i de promoció d'hàbits saludables, s'han fet 736 exàmens de salut a les persones que treballen als laboratoris del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, i les adscrites als edificis dels campus de la Ciutadella i de la Comunicació - Poblenou que ho van sol·licitar. S'està treballant en la redacció d'un pla de promoció de la salut dirigit a tota la comunitat universitària.

En l'àmbit de la protecció en situacions d'emergència, s'han coordinat les accions per implantar els plans d'autoprotecció als edificis del campus del Mar, on la UPF concorre amb altres institucions, i s'ha fet un simulacre general d'emergència als edificis Roc Boronat i Àrea Tallers del campus de la Comunicació i simulacres parcials de comprovació dels mitjans materials, i en alguns casos humans, de la resta d'edificis i campus.

Per contribuir a la difusió del coneixement, com una eina de responsabilitat social corporativa, l'Oficina va participar en el Congrés Internacional de Prevenció de Riscos Laborals ORP2010, celebrat a València, en què va presentar tres pòsters sobre el model de coordinació i d'informació seguit al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), i s'ha presentat a l'edició 2011 del premi Ignasi Fina de Salut Laboral de l'Ajuntament de Barcelona, en què el seu treball de gestió del risc químic ha estat reconegut com a finalista.

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona