Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Convenis

Des del curs passat hi ha disponible una pàgina web amb la informació dels convenis subscrits des de l'any 1990 amb institucions, empreses i associacions de Catalunya i d'arreu del món i que permet consultar una breu fitxa de cadascun d'aquests convenis formalitzats que conté la informació que consta a l'Arxiu de Convenis.

Aquesta pàgina ha rebut fins ara un total de 227 visites.

Les dades que consten a l'Arxiu de Convenis relatives al curs acadèmic 2010-2011 són les següents: s'han formalitzat 1018 convenis amb entitats, organitzacions i empreses. D'entre aquests, destaquen els 115 de cooperació acadèmica per als pràcticums dels estudiants, així com els 516 convenis de pràctiques signats a través de l'Oficina d'Inserció Laboral (OIL). Pel que fa a altres universitats de la resta del món, la UPF té prop de 260 convenis vigents d'intercanvi i mobilitat de professors i d'estudiants.

Taula 7.23. Convenis formalitzats. 2010-2011
Taula 7.24. Convenis de cooperació educativa (ensenyaments RD 1457/1987). 2010-2011
Taula 7.25. Convenis de pràctiques per facultats i escoles (ensenyaments RD 1457/1987). 2010-2011
Taula 7.26. Convenis de pràctiques de grau. 2010-2011
Taula 7.27. Convenis de pràctiques de doctorat. 2010-2011
Taula 7.28. Convenis de pràctiques de màsters universitaris. 2010-2011

D'altra banda, l'IDEC ha formalitzat els convenis de patrocini següents:

Taula 7.29. Convenis de patrocini (IDEC). Evolució 2006-2011

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona