Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Relacions internacionals i mobilitat


Els indicadors d'internacionalització es mantenen estables i en nivells relatius molt per sobre de la mitjana espanyola i catalana. En el curs 2009-2010 un 26,05% d'estudiants graduats de la UPF han fet una estada acadèmica a l'estranger. Cada curs, aquest indicador es mou en una forquilla d'entre el 25% i el 30%, que depassa l'objectiu del 20% fixat per la Unió Europea per al 2020. Des del punt de vista de la recepció d'estudiants en mobilitat, s'ha assolit un màxim històric amb 1.440 estudiants, que han arribat a la UPF per mitjà de convenis d'intercanvi, Erasmus i amb la resta del món, i en particular dels Estats Units a través del Programa d'Estudis per a Estrangers, que actua com a factor d'atracció.

A banda de la mobilitat com a activitat més representativa de la internacionalització dels nostres estudiants, s'ha promogut la participació de la Universitat Pompeu Fabra en projectes i xarxes europees i internacionals, en benefici d'una major visibilitat i projecció institucional, i la recerca d'oportunitats per a l'intercanvi i la col·laboració mútua. Actualment hi ha cinc projectes europeus de cooperació educativa en execució i enguany s'han presentat vuit noves propostes a convocatòries competitives de fons.

Cal destacar la rellevància dels projectes amb vocació internacional construïts en el marc del Campus d'Excel·lència Internacional on, en tres accions, es tracten els reptes de teixir nous ponts internacionals, llançar l'Escola Internacional d'Estiu en col·laboracio amb la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA) i amb el patrocini del Banco Santander, i reclutar talent dels països BRIC (Brasil, Rússia, Índia i Xina) com a part de l'Aliança 4 Universitats.

A escala internacional, la UPF ha pres part en diversos fòrums d'educació internacional com la European Universiy Association (EUA), la European Association for International Education (EAIE), el Forum on Education Abroad i la North-American Association of International Educators (NAFSA). Més enllà de garantir la presència en conferències estables a Europa i a Amèrica del Nord, la Universitat ha posat l'accent geogràfic durant aquest curs a l'Índia, Brasil, Canadà i Corea.

A escala nacional, el compromís amb la internacionalització queda palès amb la representació de la UPF a la Comissió d'Internacionalització i Cooperació de les Universitats Espanyoles (CICUE), sectorial de Relacions Internacionals de la CRUE. A escala catalana, s'ha continuat treballant conjuntament amb la resta d'universitats en el marc de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) i del Consorci Interuniversitari de Catalunya (CIC) per tal de definir una estratègia conjunta en l'àmbit internacional que posicioni Catalunya i el seu sistema universitari com a referència d'educació superior al sud d'Europa, posant especial èmfasi en la definició d'indicadors.

Finalment, en l'àmbit local, la UPF participa en el grup de treball de les universitats de Barcelona, l'AGAUR i Talència, com a interlocutora amb la subdelegació del govern i altres agents per tal de facilitar els tràmits d'estrangeria al col·lectiu d'estudiants i de professors internacionals. Igualment, a través del consorci del Barcelona Centre Universitari, la UPF garanteix una acció i uns serveis comuns d'acollida a la ciutat per a la comunitat universitària internacional.

Aquesta activitat ha pivotat en l'estructura del Servei de Relacions Internacionals, que ha continuat el procés de reorganització iniciat amb la reestructuració administrativa, establint un nou mapa de processos i definint el catàleg de serveis de l'Oficina de Mobilitat i Acollida.

Taula 7.1. Indicadors d'internacionalització. Evolució 2006-2011

Mobilitat dels estudiants

616 estudiants UPF han participat en programes d'intercanvi segons el detall següent:

 • Erasmus en estades acadèmiques i estades en pràctiques (Europa): 502
 • Convenis bilaterals (Amèrica del Nord, Iberoamèrica, Àsia i Oceania): 104
 • SICUE/Sèneca (Espanya): 8
 • DRAC (universitats de l'IUHJVV): 2

La majoria dels estudiants de la UPF han optat per Europa i pel programa Erasmus en el marc del Programa d'Aprenentatge Permanent 2007-2013 que, gestionat pel Servei de Relacions Internacionals, aporta ajuts i recursos per impulsar activitats relacionades amb la mobilitat d'estudiants per a estudis i pràctiques. No obstant el volum d'estudiants que es mouen dins de les fronteres europees, cada vegada més s'acullen a l'opció dels convenis bilaterals, amb noves universitats de destinació en països d'interès estratègic.

Aquesta tendència es consolida en la convocatòria de mobilitat per al curs 2011-2012, en què s'han convocat 936 places en 256 institucions de 42 països d'arreu del món. S'han organitzat sessions informatives per estudis i s'han atorgat 661 places, 534 a Europa. Per als beneficiaris de plaça fora d'Europa s'han coordinat sessions específiques de preparació de l'estada.

Si el programa Erasmus assegura que tots els estudiants que fan una estada en universitats o en empreses a Europa compten amb una dotació econòmica mensual que sufraga part de les despeses, els programes Sèneca i DRAC fan el mateix en el marc d'Espanya i el territori de parla catalana respectivament. Els convenis bilaterals també han disposat d'un ventall de beques.

Durant el curs 2010-2011 aquest col·lectiu ha estat beneficiari de 50 beques Aurora Bertrana; 20 beques Bancaja-UPF de mobilitat internacional; 3 beques Santander-CRUE de Mobilitat Iberoamericana i 1 beca Fórmula Santander. Addicionalment, els projectes europeus en curs han fet possible l'atorgament de 5 beques ERACOL a estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i d'1 beca Korean-European Nexus per a estudiants en l'àmbit de les ciències socials. Això suposa una dotació global d'uns 100.000 euros en ajuts a la mobilitat, entre fons propis amb col·laboracions institucionals i projectes que promouen la mobilitat internacional. La combinació d'aquests programes implica que gairebé el 100% de la mobilitat ha pogut beneficiar-se de beques.

A banda de les places i els ajuts econòmics, aquest curs s'ha aprovat una nova normativa de mobilitat que vetlla per la transparència de la convocatòria, l'aprofitament acadèmic de les estades fora i que regula els drets i deures del estudiants, d'acord amb el nou Estatut de l'Estudiant Universitari.

1.440 estudiants de fora de la UPF han fet una estada acadèmica a la Universitat d'acord amb el detall següent:

 • Erasmus en estades acadèmiques i estades en pràctiques: 447
 • Convenis bilaterals: 75
 • SICUE/Sèneca: 30
 • Visitants: 19
 • Programa d'Estudis per a Estrangers (UPF Study Abroad Programme): 869

Trimestralment s'han organitzat sessions d'acollida per a aquest col·lectiu d'estudiants, amb l'objectiu de facilitar la seva integració i estada a la UPF, amb la participació d'Erasmus Student Network (ESN). En aquest sentit, el col·lectiu d'estudiants internacionals també s'ha pogut beneficiar de cursos de català i de castellà que constitueixen l'oferta institucional del Programa d'Ensenyament d'Idiomes (PEI).

Taula 7.2. Estudiants de la UPF en mobilitat de grau per països de destinació. 2010-2011
Taula 7.3. Estudiants en mobilitat a la UPF de grau segons la seva procedència. 2010-2011
Taula 7.4. Estudiants en mobilitat de la UPF de grau per estudis. 2010-2011
Taula 7.5. Estudiants en mobilitat a la UPF de grau per estudis. 2010-2011
Taula 7.6. Mobilitat d'estudiants de grau per programes. 2010-2011
Taula 7.7. Mobilitat d'estudiants de grau per cursos acadèmics. Evolució 2006-2011

Cooperació universitària 

Actualment la Universitat participa en un projecte de col·laboració amb Corea i en dos projectes Erasmus Mundus: ERACOL de mobilitat amb Colòmbia, Costa Rica i Panamà en l'àmbit de la salut pública, sota el lideratge de la Universitat Erasme de Rotterdam; i MULTIELE del màster en Ensenyament i Aprenentage de l'Espanyol en Entorns Multilingües, coordinat per la Universitat de Deusto. Igualment, aquest curs s'han iniciat les activitats d'una xarxa temàtica Erasmus amb el Departament de Traduccció i d'un projecte de desenvolupament curricular en Enginyeria Biomèdica.

A més dels cinc projectes en curs, la UPF ha presentat vuit propostes a les convocatòries Erasmus Mundus, ALFA i Programa d'Aprenentatge Permanent, amb la intenció de guanyar participació en aquests programes, en què les universitats europees d'excel·lència tenen una presència destacada. Concretament en el marc del programa Erasmus Mundus, s'ha sol·licitat la renovació del màster MAPP en Polítiques Públiques per part de l'IBEI, s'ha presentat una proposta de màster en Europeització de la mà de la Universitat de Constança, i la UPF ha subscrit un projecte coordinat per Sciences Po per a la creació d'una Plataforma UE i Àsia Pacífic en Ciències Socials per a la mobilitat de doctors i investigadors.

L'impuls a nous projectes s'ha combinat amb el seguiment de col·laboracions consolidades com la que a través del Consorci d'Estudis Avançats de Barcelona porta cada semestre a Barcelona, i en particular a la UPF, estudiants de les universitats nord-americanes de l'Ivy League. En el sentit de la reciprocitat, s'ha resolt la tercera convocatòria de tres beques per a estades de recerca postdoctorals a les universitats de Brown, Chicago, Northwestern, Stanford, Cornell, Harvard o Princeton, amb una professora d'Humanitats de la UPF com a beneficiària d'una estada de recerca a la Universitat de Brown.

A escala europea, la UPF s'ha implicat en la reconversió del Grup Maastricht (Universitat de Maastricht, Universitat de Mannheim, Universitat de Tolosa, Universitat Central de Budapest, University College de Dublín, UPF) en un nou consorci que resulti de la fusió amb Raising of the Impact of Social Sciences and Economics (RISE), en què participen universitats europees destacades en l'àmbit de les ciències socials (Bocconi, Universitat Central de Budapest, Universitat de Deusto, LSE, Universitat de Mannheim, Sciences Po, Escola d'Economia d'Estocolm, Universitat de Tilburg). Amb aquest objectiu, es va acollir la primera reunió conjunta entre ambdós grups al gener a Barcelona. També s'ha continuat contribuint als debats del Consell per l'Educació de Doctorat de l'EUA, acollint al juny una trobada de reflexió sobre l'evolució del postgrau a Europa, amb la participació destacada de la Comissió Europea, l'OCDE i prominents universitats europees i nord-americanes, a iniciativa d'ETS.

A escala estatal, la UPF forma part de l'Aliança 4 Universitats (A4U), amb la UAB, la UAM i la Universitat Carlos III. Aquest consorci actua també com a plataforma en l'àmbit internacional i ha promogut la signatura de convenis amb universitats a l'Índia i una visita prospectiva a Brasil, on s'han identificat un conjunt d'universitats interessades a establir i desplegar col·laboracions. També en el marc d'aquesta aliança, s'han continuat els treballs amb la xarxa de facultats de dret llatinoamericanes, amb representació de tots els països de la regió.

Programa d'Estudis per a Estrangers (Study Abroad Programme)

El Programa ha acollit 869 estudiants en les edicions de tardor, primavera i estiu. Constitueix un dels principals actius de la internacionalització a la UPF, en la mesura que permet mobilitat en doble direcció cap a universitats dels Estats Units i Canadà, i enriqueix les aules amb la presència d'estudiants procedents d'altres sistemes educatius.

Cada edició semestral s'ha acompanyat d'una conferència inaugural per part d'un professor destacat de la UPF que, en el cas de la primavera, ha coincidit amb el llançament del nou programa sobre Estudis Legal. Aquest programa es proposa captar estudiants interessats a cursar estudis de dret als Estats Units, donant-los una perspectiva comparada amb Europa i una primera formació específica en aquest àmbit, alhora que aprofiten per finalitzar els seus estudis i millorar les seves habilitats lingüístiques. Es tracta d'un programa altament selectiu que posiciona la Facultat de Dret de la UPF.

Enguany també s'ha reformulat el programa d'estiu i s'han creat dues escoles temàtiques: l'una sobre nacionalisme i política, vinculada a la Facultat de Ciències Polítiques i Socials, i l'altra sobre Barcelona com a plató, vinculada a la Facultat de Comunicació.

Sota el paraigua del Programa també s'han organitzat cursos a mida, amb un total de 80 estudiants participants, per a les universitats de Chicago, Georgetown i Northwestern i, per primer cop, amb la Universitat de Califòrnia a Los Angeles. Aquesta darrera col·laboració suposa incorporar un nou soci nord-americà al programa, establint les bases del que serà una de les actuacions estratègiques de la UPF 25 anys: la Escola d'Estiu Internacional. Així mateix, en una dinàmica de col·laboració institucional, un any més la UPF ha acollit el curs organitzat per la European Association for International Education (EAIE) sobre màrqueting i captació d'estudiants, amb participants procedents d'universitats d'arreu d'Europa.

En la projecció del programa cap a l'exterior, s'ha presentat el Programa a la conferència de NAFSA i al Forum on Education Abroad, i s'ha participat en accions de l'Associació de Programes Universitaris Nord-americans a Espanya (APUNE). En l'apropiació i la integració del Programa en el si de la UPF, s'ha promogut la participació dels professors en l'organització dels nous cursos d'estiu sota la supervisió dels respectius degans, s'ha continuat amb la renovació de l'oferta acadèmica del Programa d'Estudis Hispànics i Europeus i s'ha treballat per afavorir la participació d'aquests estudiants en assignatures regulars.

Activitats

Visites rebudes:

Chulalongkorn (Tailàndia); Ginebra (Suïssa); LinKöping (Suècia); Lübeck i Constança (Alemanya); Windesheim i Groningen (Holanda); Warwick Business School i Surrey (Regne Unit); Universitat d'Economia de Praga (República Txeca); Koç (Turquia); Princeton, Chicago, Brown, Harvard, Stanford, UCLA, UPenn, Bostono College, Texas A&M i TUFS (Estats Units); San Andrés (Argentina); Universitat Javeriana i EAN (Colòmbia); Universitat de New South Wales (Austràlia); Universitat de Zhejiang, BUFS i Normal de Nanjing (Xina); Universitat d'Aichi (Japó); cònsul general del Japó; delegació d'universitats del Quebec amb la Universitat McGill i l'Escola de Tecnologia Superior de Montreal (Canadà); Universitat Tecnològica de Malàisia (Malàisia); delegació d'autoritats de Johannesburg (Sud-àfrica).

Missions fetes:

 • Índia (signatura de convenis amb l'A4U a l'Institut Cervantes de Nova Delhi, novembre del 2010): The Indian Institute of Science in Bangalore, International Institute of Information, Technology in Bangalore, Indian Institute of Foreign Trade of India, Birla Institute of Management Technology, Consortium of National Insitutes of Technology of India (Co-NIT): NIT Hamirpur, SVNIT Surat, NIT Patna, NIT Calicut, NIT Suratkal, Jaypee Education System.
 • Brasil (programa de visites amb l'A4U, març del 2011): Pontifícia Universitat Catòlica de Rio de Janeiro, Universitat Federal de Rio de Janeiro, Universitat Estadal de Campinas, Universitat de Sao Paolo, Fundação Getulio Vargas - São Paolo, Universitat Estatal Paulista, Universitat Federal de Santa Catarina, Universitat do Sul de Santa Catarina, Universitat do Extremo Sul de Santa Catarina, Universitat Federal de Rio Grande do Sul.
 • Corea (programa de visites en el marc del projecte EU-Korean Nexus amb professors de les facultats de Dret, Ciències Polítiques i Ciències Econòmiques i Empresarials, abril del 2011): Universitat de Corea, Universitat Nacional de Seül, Universitat d'Estudis Estrangers de Hankuk (HUFS), Universitat de Sogang.
 • Canadà (programa de visites per la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i jornada de portes obertes de les universitats de Vancouver per a la conferència de NAFSA, maig-juny del 2011): Universitat de British Columbia, Vancouver, Universitat Simon Fraser, Vancouver, Universitat de Montreal, Universitat de Toronto, Universitat de Sherbrooke, Universitat McMaster.

En el marc del programa Erasmus també s'han facilitat visites a universitats sòcies per tal de dinamitzar o obrir nous convenis de mobilitat d'estudiants. Cal destacar la missió feta pel coordinador de mobilitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials a universitats del Regne Unit.

Participació en seminaris i en conferències:

 • Setembre del 2010: Nantes (França). Conferència Anual de la European Association for International Education (EAIE): "Making knowledge work"
 • Octubre del 2010: Palermo (Itàlia). Conferència Anual de la European Universites Association (EUA): "Diversities and Commonalities - the changing face of Europe's universities"
 • Novembre del 2010: Almeria (Espanya). Sessió plenària de CICUE, Navarra (Espanya). Comissió de Mobilitat de SIGMA AIE, Filadèlfia (Estats Units). Conferència Anual CIEE: "In Pursuit of Excellence: Prioritizing Quality as Study Abroad Evolves"
 • Desembre del 2010: Barcelona (Espanya). Comissió de Relacions Internacionals de l'ACUP
 • Gener del 2011: Brussel·les (Bèlgica). Seminari ACA "What's New in Brussels"
 • Febrer del 2011: Brussel·les (Bèlgica). Sessió informativa del Programa Erasmus Mundus
 • Març del 2011: Barcelona (Espanya). Trobada del grup RS3G, sobre interoperabilitat d'eines de gestió de la mobilitat
 • Abril del 2011: Aarhus (Dinamarca). Conferència Anual de la European Universites Association (EUA): "Investing today in talent for tomorrow", Boston (Estats Units). Conferència Anual del Forum on Education Abroad: "Making the Connection: Praxis and Theory in Education Abroad"
 • Maig del 2011: Madrid (Espanya). Assemblea de primavera de l'Associació de Programes Universitaris Nord-americans a Espanya (APUNE), Madrid (Espanya). Comissió de Mobilitat de SIGMA AIE
 • Maig-juny del 2011, Vancouver (Canadà): Conferència Anual de NAFSA (North-American Association of International Educators): "Innovation and Sustainability in International Education"
 • Juny del 2011: Vigo (Espanya). Sessió plenària de CICUE, Barcelona (Espanya). Comissió de Relacions Internacionals de l'ACUP i Seminari sobre Rànkings, amb la participació de la Unitat d'Estudis, Planficació i Avaluació (UEPA), Sevilla (Espanya). Reunió anual de l'Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus, gestor del programa Erasmus a Espanya

Signatura de convenis:

Mobilitat de grau:

 • University College of Torino (Itàlia)
 • Amsterdam University College (Holanda)
 • Universitat d'Anvers (Bèlgica)
 • Universitat de Tolosa 1 (França)
 • Universitat de Pécs (Hongria)
 • Universitat de Canterbury (Nova Zelanda)
 • Universitat de Califòrnia a Los Angeles (Estats Units)
 • Barnard College (Estats Units)
 • Universitat de Connecticut (Estats Units)
 • Fundació Getulio Vargas - Escola d'Economia de Sao Paolo (Brasil)
 • Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (Mèxic)
 • Escola de Governança i d'Economia de Rabat (Marroc)
 • Universitat d'Estudis Estrangers de Beijing (Xina)
 • Universitat de Finances i Economia de Xangai (Xina)

Col·laboració en l'àmbit del postgrau o professorat:

 • Universitat d'Estudis Estrangers de Hankuk (Corea del Sud)
 • Universitat de Florència (Itàlia)
 • Institut Belisario Domínguez de la Cambra de Senadors (Mèxic)
 • EUROPIN "European PhD in Pharmacoinformatics", coordinat per la Universitat de Viena (Àustria), amb la Politècnica de Gdansk (Polònia), Marthin-Luther Halle-Wittenberg (Alemanya), Parma i Peruggia (Itàlia) i la Universitat Lliure d'Amsterdam (Holanda)
 • CIEL "Comparative International and European Law", amb la Universitat de Tolosa (França), Anvers (Bèlgica), University College Dublin (Irlanda), Maastricht (Holanda) i Mannheim (Alemanya)

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona