Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

La transferència de coneixement i de tecnologia en empreses i institucions

Durant l'any 2010, en l'entorn del Grup UPF s'han signat un total de 180 contractes i renovacions de contractes amb empreses i institucions a l'empara de l'article 83 de la LOU, per un import global de 5,09 milions d'euros. Majoritàriament, els contractes corresponen a activitats de recerca i de prestació de serveis, seguit de contractes per a activitats de formació.

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona