Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Recursos mobilitzats

L'anàlisi dels recursos mobilitzats inclou, a més dels recursos gestionats per la UPF, la d'aquells ajuts gestionats per entitats del Grup UPF (CRG, CREI, FBM, IBEI i IMIM) quan l'investigador principal és professor de la UPF.

En termes generals, l'evolució global al 2010 ha estat de consolidació, amb algunes oscil·lacions produïdes per les mateixes característiques dels programes i les convocatòries d'ajuts a la recerca. Així, si es pren com a referència la mitjana mòbil de tres anys es fa palesa la tendència a l'alça en la captació de recursos. En xifres, es passa de 31,7 milions d'euros (mitjana del 2006, 2007 i 2008), a 38,6 milions d'euros (mitjana del 2007, 2008 i 2009) i a 40,4 milions d'euros (mitjana del 2008, 2009 i 2010).

Cal destacar l'increment d'un 46,9% en la captació de fons provinents de la Unió Europea, fins a assolir els 13 milions d'euros.

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona