Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

La recerca i la transferència de coneixement a la UPF

El 2010 ha estat un any remarcable pel que fa a recerca i a la transferència de coneixement de la Universitat. Així, en primer lloc, cal destacar el reconeixement obtingut per la UPF amb la concessió del projecte INNO-Icària a Innocampus, convocatòria impulsada pel Ministeri de Ciència i Innovació per tal d'incrementar les capacitats científiques i tecnològiques, en el marc del Campus d'Excel·lència Internacional.

En segon lloc, també són destacables els resultats obtinguts en convocatòries competitives tant europees (sobretot en els programes Cooperació i Idees del 7PM) com estatals i autonòmiques (Plan Nacional de I+D i programa ICREA).

Finalment, s'ha donat un important impuls a la valorització i a la transferència de coneixement, tot destacant-se el conveni signat amb Barcelona Activa per disposar d'espais per a la incubació d'empreses; i l'obtenció d'un projecte FEDER "UPF-Valora" per desenvolupar el pla estratègic de transferència de la UPF.

A continuació es detallen els resultats més notables en el camp de la recerca i la transferència de coneixement.

Programes nacionals

En primer lloc, cal destacar els resultats obtinguts en els projectes de recerca fonamental finançats pel Plan Nacional de I+D a la convocatòria del 2010, en què s'han obtingut 41 projectes (sis coordinats) de les 56 sol·licituds presentades, amb un finançament global de 4.216.000 euros. Cal tenir present, però, que els projectes es concedeixen per períodes de tres anys i que durant aquest interval l'investigador principal (IP) no pot tornar a presentar propostes. Aquest fet ocasiona que el nombre de propostes presentades segueixin cicles de tres anys. Entre la convocatòria del 2007 i la del 2010 hi ha hagut un increment en el finançament, així com en el nombre de propostes presentades i aprovades.

Taula 5.1. Finançament als projectes d'investigació fonamental no orientada del PN I+D. Evolució 2006-2010
Taula 5.2. Taxa d'èxit en els projectes d'investigació fonamental no orientada del PN I+D. Evolució 2006-2010

En segon lloc, cal esmentar els resultats obtinguts en el marc de les convocatòries més destacades del Plan Nacional detallades a continuació:

 • El programa CONSOLIDER, que ofereix un finançament estratègic durant cinc anys a equips formats per grups de recerca de màxim nivell de qualitat i de reconeixement internacional. En la convocatòria del 2010, s'han finançat només set projectes i la UPF participa com a soci en un projecte del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions amb un pressupost total UPF de 130.380 euros.
 • El programa CIBER, que finança centres de recerca biomèdics en xarxa, ha continuat, durant un any més, finançant l'activitat de cinc grups de recerca de la UPF que participen en un total de quatre centres CIBER. Els imports globals assolits són de 639.985 euros.
 • En el programa Euroinvestigación es va aconseguir un projecte d'un investigador del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut per un import de 355.000 euros.
 • En el programa Avanza I+D es van presentar sis sol·licituds, de les quals se n'han atorgat tres al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per un import total agregat de 320.397 euros.

Programes europeus

Dins del 7è. Programa Marc (7PM) de la Unió Europea i d'altres programes europeus, en el decurs del 2010, la UPF ha obtingut un total de 26 ajuts, amb un finançament global d'11.004.809 euros, xifra que representa un increment del 45% en relació amb el 2009 (7.576.216 euros).

Taula 5.3. Finançament i nombre de projectes europeus. Evolució 2006-2010

És important remarcar que l'informe elaborat per la Unió Europea Innovation Union Competitiveness Report (2011) assenyala que la Universitat Pompeu Fabra ocupa el cinquè lloc a Espanya, tant pel que fa al nombre d'ajuts aconseguits com en relació amb els fons obtinguts en el 7è. Programa Marc. Si es consideren només els centres universitaris, la UPF és la universitat que lidera el rànquing a Catalunya, i és la segona universitat a l'Estat, amb un percentatge global del 2,42% sobre els fons totals obtinguts per les entitats espanyoles.

Programa Cooperació

Cal destacar dos projectes en què la UPF actua com a institució coordinadora d'un consorci internacional d'institucions públiques i privades:

-El projecte "Promoting and monitoring biomedical informatics in Europe" (INBIOMEDvision), coordinat per l'equip del Dr. Ferran Sanz (DCEXS), compta amb una contribució comunitària global de 998.460 euros i de 289.691 euros per a la UPF.

-El projecte "Experimental Functional Android Assistant" (EFAA), liderat per l'equip del Dr. Paul Verschure (DTIC), compta amb una contribució comunitària global de 2.850.000 euros i de 844.962 euros per a la UPF.

També cal destacar el lideratge de la UPF a les Future Emerging Technologies (FET) Flagship europees, iniciatives de recerca en el camp de les TIC visionàries.

La UPF s'ha posicionat en aquesta convocatòria a través del projecte RoboCom "Robot Companions for Citizens", del grup de recerca SPECS (DTIC), l'objectiu del qual és crear màquines intel·ligents que col·laborin i que es comuniquin amb els humans amb la finalitat última de millorar la vida en el futur. Aquest projecte pilot ha estat un dels sis escollits per la UE per participar en les accions de coordinació, que hauran de permetre posar en marxa una selecció de FET el 2013.

A mitjans del 2012, els projectes FET hauran de presentar una comunitat científica estructurada per implementar el seu programa de recerca, que inclogui la participació i el compromís dels actors principals. Les accions de coordinació disposen d'un finançament global d'1.480.000 euros (190.335 euros per al projecte de la UPF).

Posteriorment, a la segona meitat del 2012, s'espera que almenys dos dels pilots siguin escollits per posar-se en marxa com a FET Flagships el 2013. Aquests projectes obtindrien un finançament anual de 100 milions d'euros durant deu anys, procedents dels estats membres participants.

Programa Idees

Cal deixar constància de l'èxit assolit a la darrera convocatòria del programa Idees del European Research Council, nascut amb el 7PM amb l'objectiu d'estimular l'excel·lència científica a Europa.

Starting grants: s'han aconseguit cinc ajuts a tres investigadors de la UPF (Tomàs Marquès, DCEXS; Salvador Soto, DTIC; i Albert Guillén, DTIC) i dos més a investigadors vinculats a entitats del Grup UPF (Fernando Ariel Broner, CREI; i Manuel Mendoza, CRG).

Advanced grants: s'han concedit quatre ajuts a dos investigadors de la UPF (Xavier Serra, DTIC; i Gosta Esping-Andersen, DCPIS) i dos més per a investigadors vinculats a entitats del Grup UPF (Jordi Sunyer, IMIM; i Vivek Malhotra, CRG). 

L'èxit assolit des de la primera convocatòria és molt notable: un total de 22 ajuts (13 en la modalitat starting i 9 en la modalitat advanced). En termes percentuals, això representa un 20% del total d'ajuts concedits a Espanya i el 37% del total concedit a Catalunya.

Programa CIP

Dins el Programa Marc per a la Competitivitat i la Innovació (CIP - Competition and Innovation Programme), que fomenta la implantació i l'ús de les TIC i el desenvolupament de la societat de la informació, s'han aprovat tres projectes amb un finançament global de 846.250 euros.

Programes autonòmics

El més remarcable són els resultats obtinguts en el marc de les convocatòries Connect-EU, així com d'ICREA (modalitats Acadèmia i Sènior). Aquestes últimes s'expliquen a l'apartat de programes especials de suport als recursos humans dedicats a la recerca.

Xarxa Connect-EU

El desembre del 2010, impulsats per ACC1Ó i AGAUR, es van constituir els dotze grups de treball catalans sorgits de la primera convocatòria de la xarxa Connect-EU, als quals es van afegir tres nous grups durant el primer trimestre del 2011. L'objectiu és impulsar i reforçar la participació catalana en el 7è. Programa Marc de la Unió Europea (amb la mirada posada ja en el següent programa marc, que substituirà l'actual quan aquest finalitzi el 2013).

Els grups de treball Connect-EU estan constituïts per agents públics i privats representatius dels sectors tecnològics i científics capdavanters a Catalunya. El lobby té la funció de defensar els interessos catalans i augmentar la participació en els projectes de finançament europeu mitjançant l'elaboració d'agendes estratègiques de recerca.

La UPF coordina dos d'aquests grups de treball i participa en un tercer, amb un finançament global de 125.400 euros:

· Connect-EU: Ciències Socials i Humanes és una xarxa que coordina la UPF i que compta amb la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB), el Centre d'Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB), el Centre d'Iniciatives i Recerques Europees a la Mediterrània (CIREM) i el Centre d'Estudis Demogràfics (CED). L'objectiu principal és crear una plataforma per fomentar i definir l'estratègia de recerca europea participativa en els àmbits de les ciències socials i les humanitats.

· Connect-EU: Tecnologies Mèdiques, coordinada per la UPF i la Fundació TicSalut, compta també amb la participació de les empreses Alma IT Systems, Pulso Ediciones, Sorin Group España, Transmural Biotech i la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. L'objectiu principal del grup és incrementar l'impacte del sector MedTech català en la definició de programes marc europeus de R+D+i, posicionant el sector com un dels motors europeus de la recerca i la translació clínica.

· Connect-EU: TIC, coordinada pel Barcelona Digital Centre Tecnològic, compta amb la participació de la UPF, Atos Origin, ESADE, l'Institut Municipal d'Informàtica de Barcelona, Telefónica I+D i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El seu objectiu gira al voltant del desenvolupament de les tecnologies intel·ligents i del seu impacte en la societat.

Connect-EU Talent

Aquest programa té com a objectiu incorporar gestors de projectes europeus tant a les universitats (modalitat CONT1) com als grups de recerca (modalitat CONT2). La UPF va presentar-hi set sol·licituds, de les quals sis van ser aprovades: dues en la modalitat d'oficines universitàries i quatre en la de grups (1 denegada). Aquest resultat és molt rellevant, especialment en la modalitat de grups, en la qual la ràtio d'èxit global de la convocatòria va ser del 19%. El finançament final aconseguit és de 195.243 euros. 

Contractes i convenis, segons l'article 83 de la LOU

El 2010 s'han signat 173 contractes i ajuts no competitius, per un import de 4.553.331 euros. D'altra banda, també s'han iniciat tres grans contractes pluriennals que, finançats per la convocatòria CENIT 2009, sumaven globalment més de 4 milions d'euros. 

Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2011

El Pla de Mesures de Suport a la Recerca 2011 ha mantingut l'estructura de l'edició anterior; i ha quedat constituït per tres programes principals, que inclouen diferents subprogrames o línies de finançament:

Programa COFRE, per al cofinançament de les activitats de recerca dels departaments, instituts universitaris de recerca, unitats i grups de recerca.

Programa COMENÇA, per contribuir a les despeses d'inici de les activitats de recerca d'investigadors de nova incorporació a la UPF.

Programa TESIS, per a ajuts per al suport a les tesis doctorals i a la recerca derivada.

Propietat industrial

Al llarg de l'any 2010 s'han presentat diverses sol·licituds de patents:

Dues sol·licituds de patent a Espanya per part de dos grup de recerca del DTIC.

Una sol·licitud de patent als EUA per part dels grups de recerca en Sistemes Complexos i en Senyalització Cel·lular (DCEXS).

Dues sol·licituds de PCT (DCEXS) i una extensió als EUA (DTIC).

També s'ha registrat un software del Grup de Recerca en Sistemes Sintètics, Perceptius, Emotius i Cognitius (SPECS).

Valorització de resultats de recerca

Amb l'objectiu de contribuir a incrementar la participació en les línies de finançament públic destinades a subvencionar o a promocionar la valorització i la transferència de coneixement, la Unitat d'Innovació ha posat en marxa, mitjançant la seva web, un servei de vigilància, seguiment i informació sobre convocatòries públiques o iniciatives privades que faciliti l'accés a aquestes oportunitats de finançament als investigadors de la UPF. Entre els resultats obtinguts en convocatòries públiques cal destacar:

 • Convocatòria VALOR 2010, promoguda per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) i destinada a subvencionar projectes de valorització de recerca i tecnologia que comprenguin activitats de R+D de caràcter demostratiu, que es desenvolupin durant la fase precompetitiva i que permetin reduir les incerteses sobre la viabilitat comercial de la tecnologia. El pressupost destinat a aquests ajuts durant l'any 2010 ha estat de 2.330.000 euros. La UPF ha participat en aquesta convocatòria amb un total de deu projectes, dels quals han estat aprovats tres per un import total de 219.309 euros (dos del DTIC i un del DCEXS).

 • Línia d'ajuts als plans d'actuació dels centres de suport a la innovació tecnològica (TECCIT), emmarcada en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) i en el Pla 2009-2013 d'ACC1Ó. El pressupost assignat als ajuts durant el 2010 ha estat de 16.700.000 euros. La UPF hi ha presentat un total de sis projectes, dels quals cinc han estat aprovats: tres dels projectes provenen dels centres IT, CISTIB, GRIB i MTG, i han obtingut finançament per portar a terme el seu pla de creixement; els altres dos projectes provenen dels centres IT, BAPP i NEUROPHAR i han obtingut finançament per portar a terme el pla de consolidació del seu grup. Els cinc projectes han obtingut finançament per un import total de 267.981 euros.

Finalment, cal destacar que, amb la incorporació del grup Network Technologies and Strategies (NETS) a la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO), ja són set els grups de recerca de la UPF que en formen part. NETS, grup dirigit per Miquel Oliver, investiga sobre la seguretat i la qualitat de servei en comunicacions sense fils, el disseny i l'anàlisi de xarxes i protocols mòbils, i els models alternatius d'operadors per a telecomunicacions; des d'una perspectiva que inclou aspectes tecnològics i socioeconòmics.

Llicències i contractes de transferència

En el decurs de l'any 2010 s'han signat onze contractes de llicències de transferència de tecnologia i coneixement per un import total de 30.100 euros, procedents dels departaments de Traducció i Ciències del Llenguatge, DTIC i DCEXS.

Creació d'empreses

Al 2010, s'han atès 13 projectes de creació d'spin off (quatre procedents d'estudiants, tres d'investigadors vinculats al Grup UPF -concretament, del PRBB- i sis de grups de recerca de la UPF). D'aquests, quatre han estat seleccionats com a finalistes del Concurs de Plans de Negoci de Patents i EBT (VALORTEC), organitzat per ACC1Ó (Generalitat de Catalunya) i un d'ells, el projecte AUREA Labs del Grup de Tecnologies Musicals, ha guanyat el segon premi.

D'altra banda, entre els esdeveniments organitzats per tal de fomentar la transferència de coneixement i l'emprenedoria i la creació d'empreses, cal destacar:

 • IV Premi del Consell Social a la Transferència de Coneixement, que té per finalitat incentivar l'excel·lència en la transferència de coneixement i/o tecnologia realitzada per investigadors o col·lectius d'investigadors de la UPF. 

 • Tercer premi a la Iniciativa i a la Capacitat Empresarial del Consell Social de la UPF que, amb el patrocini de la Fundació Banc Sabadell, s'adreça als graduats de la UPF que presentin una idea o pla de negocis. Dels 23 projectes presentats, ha resultat vencedor el projecte editorial JIAJIA que, desenvolupat per una llicenciada en ADE, vol facilitar l'ensenyament de xinès als nens.

 • Càtedra Bancaja Jóvenes Emprendedores, dirigida pel professor Daniel Serra.

Espais d'incubació

La situació física d'una empresa és, sens dubte, un valor fonamental per als nous emprenedors. Per aquest motiu, la UPF ha signat amb Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona) un conveni per disposar d'uns espais propis d'incubació, els Espais d'Incubació UPF Business Shuttle, destinats a nous emprenedors amb projectes de base tecnològica i/o innovadora sorgits de la UPF.

Aquests espais, gestionats de manera coordinada entre Barcelona Activa i la Unitat d'Innovació de la UPF, se situen en el nou Viver d'Empreses, Almogàvers Business Factory, que l'entitat municipal té al carrer Almogàvers, 165 de Barcelona. La UPF hi disposarà d'una planta amb deu mòduls, d'entre 20 i 60 m2 cadascun i que es destinaran a EBT de nova creació i a iniciatives empresarials, durant un període màxim de tres anys. Entre altres serveis, aquests espais comptaran amb activitats de formació i dinamització, serveis d'informació sobre ajuts i fonts de finançament, serveis logístics i administratius, sales de reunions, espais comuns de lleure, networking, etc.

Finalment, cal destacar que la iniciativa busca promoure la gestió d'un viver d'empreses conjuntament entre la Universitat, els col·legis de professionals i les empreses de capital de risc, entre d'altres.

Parcs de recerca

Pel que fa a la política de parcs de recerca, cal destacar el crèdit obtingut en el marc de la convocatòria CEI 2010 per desenvolupar el Parc de Recerca UPF en Ciències Socials i Humanes. En total, s'ha obtingut un crèdit reemborsable per un import de 4.500.000 euros, a la convocatòria d'Innocampus del CEI 2010, per a la construcció de dos nous edificis destinats a la recerca en ciències socials i humanes.

Pla Estratègic de Transferència de Coneixement

Amb l'objectiu de potenciar la transferència de coneixement i afavorir la innovació a la societat de manera coordinada amb els actors socials i empresarials de l'entorn, s'ha elaborat el projecte "UPFValora - Programa de promoció, valorització i transferència de coneixement de la UPF". El pressupost global de la proposta és d'1.753.000 euros, dels quals s'ha obtingut una subvenció del FEDER corresponent al 50% del cost (876.750 euros). Les actuacions previstes per assolir l'objectiu del projecte són:

 • Desenvolupament del Pla Estratègic de Transferència de Coneixement

 • Dinamització dels grups de recerca UPF (especial menció de TECNIO)

 • Creació d'una oficina virtual de valoració en l'entorn A4U

Portal de Producció Científica (PPC)

El Portal de Producció Científica té com a objectiu oferir a la comunitat acadèmica i a la societat en general informació actualitzada sobre les activitats de recerca de la Universitat (projectes, convenis, publicacions, etc.). A finals del curs 2010-2011, el Portal contenia uns 765 currículums de PDI, dels quals un 90% són de personal permanent. Des del curs 2008-2009 es pot consultar el Portal a través de la web, la qual cosa ha permès augmentar la visibilitat de l'activitat científica de la UPF. A títol d'exemple, durant aquest curs el Portal ha rebut més de 3.300 visites procedents de 43 països diferents i se n'han consultat unes 8.400 pàgines.

Aquesta eina permet també que els professors i els investigadors de la Universitat puguin generar el seu propi curriculum vitae a través del Campus Global. Paral·lelament, s'està treballant perquè el PPC pugui incorporar el curriculum vitae normalitzat (CVN), un projecte de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que actualment està en fase d'implementació a l'estat espanyol. El CVN és un formulari estàndard per a totes les categories del PDI que permetrà connectar entre si les diferents institucions relacionades amb la recerca (ANECA, universitats, etc.). Aquesta iniciativa suposarà un important impuls per coordinar els diferents agents del sistema espanyol de ciència i tecnologia, i facilitarà els tràmits burocràtics que han de fer habitualment els investigadors. Es preveu que el CVN pugui estar en explotació el curs 2011-2012.

Durant el curs 2010-2011 s'ha implementat la cerca per figures de recerca, que permet obtenir la producció científica agregada per grup, unitat, la qual complementa la cerca, ja existent, per departament. A més, s'ha renovat completament el gestor de continguts i la interfície d'usuaris associats al PPC.

Aliances estratègiques (oficina OPERA [A4U])

Durant el 2010, l'oficina OPERA ha continuat promovent la participació dels investigadors de l'Aliança 4 Universitats (A4U) en convocatòries per obtenir finançament europeu, fonamentalment a través del contacte directe amb les institucions de la Comissió Europea.

D'altra banda, s'ha dissenyat el Pla d'Actuació 2011, que detalla un conjunt d'accions estratègiques d'interès per a la UPF i, mitjançant una beca AGAUR, s'ha finançat l'estada a Brussel·les d'una persona del Servei de Recerca. Aquesta estada ha permès identificar in situ els reptes i les oportunitats dels fons europeus i, alhora, estudiar la possibilitat d'estudiar una nova línia d'actuació lligada a les licitacions europees; ambdós elements recollits al pla inicialment dissenyat. 

Rànquings i indicadors

Destaca la posició de la UPF en els rànquings amb més projecció internacional, el Times Higher Education (THE) i el rànquing de la Universitat de Xangai (ARWU):

 • Rànquing Times Higher Education (THE, 2010). Posició 155a. del món, 58a. d'Europa i 2a. d'Espanya.

 • Rànquing de la Universitat de Xangai (ARWU, 2010). Entre les 400 millors universitats del món i les set primeres d'Espanya (aquest rànquing no pondera els resultats per la grandària de la institució).

Paral·lelament, cal destacar la presència en els rànquings nacionals i internacionals següents:

 • La UPF forma part de l'Excellence Group en els àmbits d'economia i empresa i ciències polítiques i socials, segons la classificació del CHE-Excellence Ranking (2009).

 • Primera universitat espanyola del SCimago Institutions Ranking (SIR World Report 2009) en citacions per document, col·laboració internacional i índex normalitzat de citacions.

 • Primera universitat espanyola en el rànquing 2009 de productivitat en recerca a les universitats públiques espanyoles (Gualberto Buela-Casal / Universitat de Granada, 2010, Psicothema, vol. 22, 2, 171-179).

 • Primera universitat d'Iberoamèrica i Espanya en col·laboració internacional i qualitat científica mitjana, i en ciències socials, ciències de la salut i ciències de la vida també en percentatge de publicacions en el 25% de les revistes més influents del món (Rànquing Iberoamericà SIR 2010).

 • Primera universitat espanyola, 7a. europea i 35a. mundial en recerca en economia segons el rànquing de recerca elaborat per la Universitat de Tilburg (2009), a partir d'una base de dades que recull els treballs publicats en les 68 revistes de referència més importants en els àmbits de l'econometria, l'economia, l'estadística i les finances per al període 2004-2008.

 • Primera posició en el Rànquing University Quality Assessment elaborat per la Universitat de Santiago i publicat al Social Indicators Research (setembre del 2008). La UPF comparteix aquesta primera posició amb quatre universitats més.

 

La UPF acredita un nivell molt alt d'activitat de recerca que cal intentar mantenir i a la vegada potenciar mitjançant actuacions orientades a facilitar la tasca dels investigadors tant pel que fa a la gestió interna dels seus projectes com a la visibilitat i a la projecció exterior de la seva producció científica, sense oblidar l'explotació i la transferència de resultats de recerca cap a l'exterior.
Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona