Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Síndic de Greuges de la UPF

Síndic de Greuges de la UPF

Aquest és el tercer any que l'actual síndica de Greuges de la UPF desenvolupa la seva tasca (del 2 de maig del 2010 al 2 de maig del 2011). Les dades que es desprenen de les queixes rebudes al Síndic al llarg d'aquest període es caracteritzen per un augment rellevant.

Durant el curs acadèmic anterior l'increment fins a 48 actuacions ateses pel Síndic de la UPF es podia atribuir a l'accessibilitat de la pàgina Acollida del Síndic, eina a l'abast de tota la comunitat universitària. Durant l'actual curs acadèmic s'han rebut 56 queixes i 32 consultes, és a dir, un total de 88 actuacions. Aquest augment de casos respecte al període anterior no s'explica pel mateix motiu, sinó per la coincidència amb l'època de dificultats econòmiques que viu la nostra societat i que d'una manera o una altra repercuteix en l'estat d'ànim de la comunitat universitària. Aquest augment de queixes és moltes vegades un reflex de la situació objectiva i també de la inèrcia de l'immediat passat.

Les tasques del Síndic

La tasca pròpia del Síndic de Greuges es manifesta en les resolucions de les queixes i de les consultes que hi arriben. Cal destacar que s'han pogut resoldre i tancar tots els expedients rebuts, malgrat l'increment d'actuacions portades a terme durant aquest tercer període.

Seguiment dels expedients

S'ha fet el seguiment de diferents casos, en especial el que comportava introduir una informació important en una web. Aquest seguiment va concloure amb la garantia que s'havia atès la sol·licitud del Síndic. D'altra banda, hi ha seguiments en què s'ha detectat que les indicacions o les sol·licituds que ha fet la síndica en la seves resolucions no s'han portat a terme, o bé no s'han notificat o publicitat tal com se sol·licitava. Per tant, el seguiment continua obert. 

Rellevància d'alguns expedients

D'una banda, cal assenyalar una queixa col·lectiva de doctorands sobre la pujada de taxes en aquest nivell de formació. Aquesta queixa estava signada per cent vint-i-set doctorands. Després que la síndica rebés personalment els primers signants es va detectar que l'origen no era una qüestió interna de la UPF sinó del Comissionat d'Universitats de la Generalitat. Finalment, es va decidir que els documents i la informació recollida, així com les dades exposades a l'entrevista, es traspassaven a la institució Síndic de Greuges de Catalunya. D'altra banda, durant aquest curs han arribat dues queixes que demanaven el seguiment de dos expedients disciplinaris oberts per copiar en els exàmens. La síndica no ha fet sinó informar-se dels casos i de la marxa dels expedients sancionadors.

Les dades dels expedients

Durant aquest període s'han portat a terme un total de 88 actuacions, de les quals 56 són queixes i 32 són consultes. En el curs anterior van ser 45 queixes i 3 consultes. Del total de les 88 actuacions, 55 han estat contestades, investigades i tancades amb la corresponent resolució, i 1 es va traspassar al Síndic de Greuges de Catalunya. No s'ha obert cap queixa d'ofici i s'han pogut resoldre favorablement el 50% de les queixes rebudes. La resta, 32, s'han considerat com a consultes perquè bàsicament eren demandes d'informació, o bé queixes que no procedien ja que no hi havia vulneració de drets. Sobre les persones reclamants, destaca que el 65% corresponen a queixes o a consultes d'estudiants de grau; el 27%, d'estudiants de postgrau; el 3%, del PAS; el 2%, del PDI, i el 3% restant, a externs (vies d'accés). Pel que fa al sexe, hi ha un 52% d'homes i un 48% de dones. Entre les consultes, les queixes individuals i les dues col·lectives, s'han adreçat al Síndic un total de 216 persones. Pel que fa a les dues col·lectives cal destacar que una la van presentar 3 estudiants de grau i l'altra, 127 estudiants de postgrau. Les 86 persones restants es van adreçar al Síndic individualment. El 82% de queixes i de consultes han entrat mitjançant el formulari de l'Acollida del Síndic; el 10%, per correu electrònic; el 6% s'han atès telefònicament; l'1% ha entrat per correu postal, i l'1% restant, per correu intern.

Procés dels expedients i preparació per a l'administració electrònica

Al llarg d'aquest curs s'ha continuat col·laborant amb els grups de treball que estan portant el projecte d'administració electrònica a la UPF. S'ha col·laborat en la fase d'anàlisi funcional i de disseny tècnic del projecte. Durant aquest any s'han fet dues presentacions del prototip d'aplicació i de la plataforma i s'ha detectat que l'aplicació podria restringir els canals existents per contactar amb el Síndic. Això comporta haver d'estudiar si és viable entrar en la primera fase d'implementació. L'accessibilitat del Síndic de Greuges és un dels indicadors del bon funcionament d'aquest òrgan; i el rigor amb el qual s'hi han de tractar les dades fa aquesta nova eina molt adequada per experimentar el funcionament electrònic: conjuminar aquestes dues característiques, accessibilitat i rigor, és el que s'està estudiant actualment.

Relacions amb institucions semblants

Quant a les reunions amb síndics i defensors d'altres universitats, com són la CEDU, els de la Xarxa Vives d'Universitats i les que fan els síndics de les universitats de Catalunya, han estat profitoses. Els temes tractats en aquestes reunions són de l'interès de tothom. La publicació de l'Estatut de l'Estudiant ha centrat tant la reunió a la Universitat Miguel Hernández d'Elx, corresponent a les universitats que integren la Xarxa Vives, com la de la Conferència Estatal celebrada a la Universitat de Barcelona el mes d'octubre del 2010. La necessitat d'acompanyar l'Estatut d'un reglament que reguli l'aplicació en situacions conflictives i que inutilitzi el Decret de 1954 és un sentiment estès a totes les universitats.

Durant aquest curs acadèmic s'han fet dues reunions dels síndics de Greuges universitaris de Catalunya. Aquestes últimes, més properes a les circumstàncies d'aquí, han servit per preparar la reunió estatal de Barcelona. De la darrera reunió que s'ha fet, i que va tenir lloc a la UPF, van sortir dos documents i un suggeriment a les universitats. Un s'ha enviat a les autoritats del Departament d'Economia i Coneixement perquè el Decret de preus sigui publicat amb temps suficient per conèixer-lo i per poder fer front als nous preus; un altre s'ha enviat a la secretària general del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb còpia a la Direcció General d'Universitats, Departament d'Economia i Coneixement; i a la Secretaria d'Estat d'Educació i Formació Professional del Ministeri d'Educació, per fer-los veure que les universitats no són compensades econòmicament per les taxes deixades d'ingressar quan reben alumnes de les PAU amb qualificacions corresponents a matrícules d'honor i que, per tant, les universitats més demandades són penalitzades econòmicament (assumpte que per tradició es fa des d'abans de la Constitució de 1978); i finalment, un suggeriment a les universitats perquè redactin un reglament intern per gestionar de manera equivalent els assumptes de comportament que generen els objectius docents i formatius i la convivència dels centres universitaris.

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona