Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Òrgans de govern i representació

Consell de Direcció

El setembre del 2010, el professor Josep Ferrer Riba va ser nomenat vicerector de Relacions Internacionals en substitució de la professora Elena Larrauri Pijoan.

Càrrecs acadèmics

L'octubre del 2010, la professora Carmen Pérez Vidal va ser nomenada delegada del rector per a la promoció lingüística.

Comissions

S'ha modificat la composició de la Comissió de Cultura. També s'ha modificat la composició i el nom de la Comissió de Qualitat de Recursos d'Informació, que ha passat a denominar-se Comissió d'Usuaris de Recursos de la Informació i Tecnologies (CURIT). Per últim, la Comissió de Polítiques d'Igualtat de Gènere ha passat de dependre del Vicerectorat de Relacions Internacionals al Vicerectorat d'Estudiants.

S'ha modificat la composició i les funcions de la Comissió de Postgrau i Doctorat i s'ha creat la comissió de seguiment de contractes de prestació de serveis a la UPF.

Centres

Escola de Doctorat: el Consell de Govern ha acordat crear l'Escola de Doctorat de la UPF i aprovar la normativa que la regirà. Aquesta unitat acadèmica assumeix l'organització, dins del seu àmbit de gestió, dels ensenyaments i les activitats pròpies del doctorat i començarà la seva activitat el curs acadèmic 2012-2013 impartint els programes de doctorat següents: Biomedicina; Ciències Polítiques i Socials; Traducció i Ciències del Llenguatge; Comunicació; Dret; Economia, Finances i Empresa; Història; Humanitats, i Tecnologies de la Informació, la Comunicació i els Mitjans Audiovisuals.

Aprovació i modificació de reglaments de centre, departament i institut

El Consell de Govern ha aprovat els nous reglaments del Departament d'Humanitats, de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives, del Departament de Dret, del Departament de Ciències Polítiques i Socials, del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, del Departament de Comunicació, de, Departament de Traducció i Ciències del lenguatge, de l'Institut Universitari en Lingüística Aplicada (IULA) i de l'Institut Universitari de Cultura (IUC).

Centres adscrits

Cal destacar dues noves adscripcions de centres d'ensenyament superior:

IDEC Escola d'Estudis Superiors (IDEC EES)
Adscrita a la UPF per ordre ECO/12/2011, de 25 de gener (DOGC núm. 5813, de 8.02.11). La titularitat del centre és de la Fundació Institut d'Educació Contínua. El conveni que regeix la col·laboració acadèmica és de 31 de març del 2010.

Escola Superior de Ciències de la Salut
Centre de titularitat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme pendent d'adscripció que impartirà el grau en Infermeria. El conveni que regeix la col·laboració acadèmica és de 31 de març del 2010.

Adaptació de conveni que regeix la col·laboració acadèmica:

Elisava Escola Superior de Disseny: s'ha subscrit el nou conveni que regeix la col·laboració acadèmica en data 20 de desembre del 2010 (que substitueix el signat en data 24 de gener del 1994 i les seves quatre addendes de dates [7 de març de 1997, 27 de juliol de 1998, 21 de gener de 2008 i de 30 de gener de 2009]). I un acord marc per col·laborar en altres aspectes més enllà dels ensenyaments adscrits.

Estatuts

L'adaptació dels Estatuts de la UPF que va aprovar el Claustre en la sessió de 18 de maig del 2010 va ser verificada per la Generalitat de Catalunya, i el govern va aprovar la modificació per acord GOV/203/2010, de 9 de novembre, i el text íntegre va ser publicat al DOGC núm. 5756 de 16 de novembre del 2010, moment en què va entrar en vigor.

A partir d'aquest moment es va procedir a adaptar als Estatuts -d'acord amb el previst a les seves disposicions addicionals- la composició del Consell de Govern, i els departaments i els instituts han anat modificant els seus reglaments, també amb aquesta finalitat d'adaptació.

Reglament electoral

S'ha modificat el reglament electoral de la UPF, no només per adaptar-lo als Estatuts sinó també per donar satisfacció a una sol·licitud feta pels estudiants en el sentit que s'eliminés la necessitat d'assolir un 10% de participació per considerar vàlides unes eleccions. També s'ha eliminat la necessitat de justificar l'absència per votar anticipadament.

Processos electorals 

S'han fet eleccions al càrrec de degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials degut a la marxa del professor Albert Carreras de Odriozola, que va ser nomenat el mes de gener del 2011 secretari d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. En les eleccions del mes de març del 2011 va resultar escollit degà el professor Vicente Ortún Rubio.

Al mes de novembre del 2010 es van fer eleccions al Deganat de la Facultat de Traducció i Interpretació (Cristina Gelpí Arroyo), al Departament d'Economia i Empresa (Antoni Bosch Domènech) i al Departament d'Humanitats (Antoni Luna Garcia).

Al març del 2011 també es van fer les eleccions de quatre representants al Consell de Govern dels degans i directors de centres, departaments i instituts universitaris de recerca, en què es va ampliar aquesta representació arran de l'adaptació de la composició d'aquest òrgan als Estatuts. Van resultar-ne elegits: Josep M. Vilajosana Rubio, degà de la Facultat de Dret; Miquel Rodrigo Alsina, director del Departament de Comunicació; Joaquim Albareda Salvadó, director de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives, i Mercè Lorente Casafont, directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada.

Quant als instituts universitaris de recerca propis, a partir de la terna proposada pel Consell d'Institut, va ser nomenat director de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives el professor Joaquim Albareda Salvadó al mes d'octubre del 2010.

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona