Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Consell Social


El Consell Social de la UPF

El Consell Social de la UPF, com a òrgan de participació de la societat en aquesta universitat pública, vetlla pel bon ús dels recursos que hi aporta la ciutadania i exerceix, amb caràcter decisori, les funcions i les competències que li atorga la legalitat vigent en matèria de programació i gestió, economia i pressupost, patrimoni i comunitat universitària.

En general, els eixos principals de la seva actuació se centren en:

 • El plantejament, l'acord i el seguiment del pressupost de cada exercici
 • L'encàrrec de l'auditoria i l'aprovació dels comptes anuals
 • La promoció de polítiques d'optimització dels recursos i d'avaluació d'eficiències
 • L'adaptació de l'oferta docent a les necessitats socials
 • L'avaluació de la inserció laboral dels graduats universitaris
 • L'impuls a la producció científica i la transferència de coneixement
 • L'articulació de mecanismes de connexió amb l'entorn i d'internacionalització

 Activitats

En concret, per al curs acadèmic 2010-2011, cal destacar: 

En relació amb la UPF:

 • La col·laboració amb el nou pla estratègic UPF25 anys i amb el projecte Campus d'Excel·lència Internacional UPF Icària (d'ara endavant, CEI UPF Icària)
 • L'aprovació i el seguiment del Pla de Sostenibilitat Econòmica

En relació amb el sistema universitari català i espanyol:

 • La coordinació entre els consells socials de les universitats catalanes
 • La contribució als estudis i als treballs sobre la governança i el finançament de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i la Generalitat de Catalunya
 • La incorporació a la Conferència dels Consells Socials de les universitats espanyoles.

I, a continuació, es relaciona el conjunt d'actuacions i d'activitats específiques d'aquest darrer període acadèmic: 

A iniciativa de la Comissió de Promoció d'aquest Consell Social, al mes de juny del 2010 es van inaugurar els Debats UPFMón, un cicle de conferències i debats de reflexió conjunta (societat i universitat) sobre els grans reptes del nostre temps, de la mà d'experts professionals i intel·lectuals de prestigi mundial. La primera sessió, amb el lema "Lideratge i excel·lència en temps de màxima competència", va comptar amb Ferran Adrià, xef de cuina d'El Bulli, i amb els professors de la UPF Mònica Terribas, directora de Televisió de Catalunya, i Rafael Argullol, filòsof i escriptor. 

Al mes de novembre del 2010, es va reunir el Fòrum Social i Empresarial del Consell Social, un òrgan assessor en què participen les institucions i les empreses que ocupen els titulats de la UPF o que col·laboren en la recerca i la transferència de tecnologia i coneixement. La sessió va tractar el Programa UPF Alumni i el nou projecte CEI UPF Icària. Al mes de maig del 2011, alguns membres d'aquest Fòrum es van constituir en el Consell Empresarial del projecte CEI UPF Icària, en representació del teixit social i productiu vinculat als tres grans àmbits disciplinaris de la Universitat.

Cal assenyalar també que alguns membres del Fòrum i del mateix Consell Social formen part del Patronat de la Fundació UPF, responsable dels programes Promoció i Empresa, Ensenyament d'Idiomes i UPF Alumni de la Universitat, així com dels consells o patronats de diferents entitats del Grup UPF, com ara l'Institut d'Educació Contínua (IDEC-UPF) i la Fundació Barcelona Media.

En aquest curs, el Consell Social ha creat un premi adreçat a la promoció i al reconeixement de la iniciativa i la innovació en l'administració i els serveis d'aquesta universitat, i ha convocat una nova edició dels seus premis a la qualitat docent, a la transferència de coneixement i a l'emprenedoria i iniciativa empresarial, adreçats a professors, investigadors i estudiants i graduats, respectivament.

Així mateix, ha col·laborat en el premi UPF Shop, en el programa UPF Solidària, en els actes de graduació de la promoció de graduats, màsters i doctors de la UPF i ha contribuït a la participació de la Universitat en la Xarxa d'Emprenedoria Universitària.

El Consell Social ha participat en el desplegament del nou pla estratègic UPF25 anys i en els diferents estudis i projectes de millora i d'internacionalització del sistema universitari de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i la Generalitat de Catalunya.

Al darrer trimestre del 2010, a proposta del Consell de Govern i el Consell de Direcció de la UPF, la Comissió Econòmica i el Ple del Consell Social van acordar un Pla de Sostenibilitat per als pròxims quatre anys, en resposta a l'actual situació econòmica i d'acord amb les necessàries previsions institucionals de futur.

Altrament, el Consell Social ha continuat col·laborant en els processos d'avaluació de la docència i la recerca de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i en el seu estudi sobre la inserció laboral dels universitaris catalans. Si bé, a iniciativa de la Comissió Acadèmica del Consell, la UPF també disposa enguany d'una nova edició de l'estudi específic sobre la inserció laboral dels seus graduats.

Finalment, el Consell també ha col·laborat en una nova edició d'UPFeina, la fira d'ocupació de la Universitat, i en la realització de dos nous estudis sobre l'abandonament i la participació dels estudiants de la Universitat.

Principals acords

PRESSUPOST I APROVACIÓ DE COMPTES

Acord de 25 de novembre del 2010 pel qual s'aprova el Pla de Sostenibilitat Econòmica de la UPF.

Acord de 23 de desembre del 2010 pel qual s'aprova el pressupost de la Universitat per a l'exercici 2011, que inclou el del Consell Social. Se'n condiciona l'execució a l'evolució dels ingressos i de les despeses.

Acord de 23 de juny del 2011 pel qual s'aprova la modificació del pressupost del 2011 del Consell Social.

TEMES ECONÒMICS GENERALS I PATRIMONIALS

Acord de 18 d'octubre del 2010 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de manteniment per als sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI) dels diferents edificis de la Universitat.

Acord de 18 d'octubre del 2010 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei d'assegurances per a la cobertura dels riscos de patrimoni i de la responsabilitat civil de la Universitat.

Acord de 18 d'octubre del 2010 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació de la cessió del dret d'ús d'una llicència Campus Oracle.

Acord de 23 de desembre del 2010 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la realització de les obres de remodelació de l'edifici docent del carrer Dr. Aiguader del campus del Mar.

Acord de 23 de desembre del 2010 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la prestació del servei de monotorització remota dels diferents sistemes informàtics 24 x 7 a la UPF.

Acord de 27 de gener del 2011 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la prestació del servei de manteniment de les instal·lacions generals dels diferents edificis de la Universitat.

Acords de 10 de febrer i de 23 de juny del 2011 pels quals s'aproven la desafectació de diversos fons bibliogràfics.

Acord de 10 de febrer del 2011 pel qual s'aprova contribuir al funcionament de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici del 2011.

Acord de 24 de març del 2011 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis professionals d'assessorament psicològic als estudiants de la Universitat.

Acord de 5 de maig del 2011 pel qual s'aprova la incorporació de la UPF, amb la condició de membre de suport, a l'associació Virtual Physiological Human Institute for Integrative Biomedical Research, així com l'aportació inicial a l'esmentada associació de 9.000 euros amb càrrec als fons de finançament del grup de recerca CISTIB-UPF.

Acord de 31 de maig del 2011 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de quatre equips de cardioprotecció (desfibril·ladors) de la Universitat.

Acord de 31 de maig del 2011 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis de formació i desenvolupament de l'Orquestra de Cambra de la Universitat.

Acord de 31 de maig del 2011 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis de formació i desenvolupament de l'Aula de Teatre de la Universitat.

Acord de 31 de maig del 2011 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis de formació i desenvolupament de la xarxa de telecomunicacions (veu i dades) de la Universitat.

Acord de 31 de maig del 2011 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis del Dr. Hans Peters, com a consultor, dins del projecte de recerca FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2009 que dirigeix el Dr. Vladimir de Semir.

Acord de 31 de maig del 2011 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis del Dr. Konstantinos Dimopoulos, com a consultor, dins del projecte de recerca FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2009 que dirigeix el Dr. Vladimir de Semir.

Acord de 31 de maig del 2011 pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació dels serveis de diferents agents internacionals, dins del projecte de recerca núm 267583 "CompMusic - Computational models for discovery of the world's music" que dirigeix el Dr. Xavier Serra.

Acord de 23 de juny del 2011 pel qual s'acorda la minoració de les quanties de les indemnitzacions per raó de servei dels membres del Ple i de les comissions del Consell Social.

PREUS DE LA MATRÍCULA

Acords de 18 d'octubre del 2010 pels quals s'aproven els preus de preinscripció i de reserva de plaça dels màsters universitaris per al curs 2011-2012.

Acords de 18 d'octubre i de 23 de desembre del 2010 i de 27 de gener i de 31 de maig del 2011 pels quals s'aproven els preus de matrícula d'estudis propis de la UPF per als cursos 2010-2011 i 2011-2012.

Acord de 24 de març del 2011 pel qual s'aprova el preu de la matrícula dels Cursos d'Estiu de la UPF per al 2011.

Acord de 31 de maig del 2011 pel qual s'aproven les tarifes del Programa d'Estudis per a Estrangers (PEE).

Acord de 31 de maig del 2011 pel qual s'aproven els preus del Programa d'Ensenyament d'Idiomes per al curs 2011-2012.

Acord de 31 de maig del 2011 pel qual s'aproven els imports de les tarifes per a cursos de llengua del programa de l'oferta institucional per al curs 2011-2012.

Acord de 31 de maig del 2011 pel qual s'aproven les tarifes per a la Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL) i la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL) per al curs 2011-2012.

PROGRAMACIÓ I GESTIÓ

Acords de 28 d'octubre del 2010 i de 23 de juny del 2011 pels quals s'aproven modificacions del Reglament del Consell.

Acords de 10 de febrer i de 23 de juny del 2011 pels quals s'aprova l'ampliació de la programació de màsters universitaris de la Universitat per al curs 2011-2012.

Acord de 10 de febrer del 2011 pel qual s'aprova la proposta de ratificació dels programes de doctorat que imparteix la Universitat.

Acord de 10 de febrer del 2011 pel qual s'aprova el canvi de denominació de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar per Escola Superior d'Infermeria del Mar.

Acord de 24 de març del 2011 pel qual s'aprova la proposta de programació de programes de dobles titulacions de grau de la UPF per al curs 2011-2012.

Acord de 23 de juny del 2011 pel qual s'aprova la proposta de modificació de la programació de màsters universitaris de la Universitat per al curs 2011-2012.

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Acords de 18 d'octubre i de 16 de novembre del 2010 pels quals s'aprova l'atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència, gestió i recerca del professorat de la UPF.

Acords de 26 d'octubre i de 16 de desembre del 2010, de 8 de febrer, de 17 de maig i de 28 de juliol del 2011 de resolució de les sol·licituds de permanència progressió i de la modalitat d'estudi a temps parcial dels estudiants.

Acords de 27 de gener i de 24 de març del 2011 pels quals s'aproven diverses modificacions de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis i les despeses que comporten.

Acord de 24 de març del 2011 pel qual s'aprova la modificació d'actualització de les bases del Premi del Consell Social a la Qualitat en la Docència.

Acord de 24 de març del 2011 pel qual s'aproven les bases del Premi del Consell Social a la Iniciativa i a la Innovació en l'Administració i els Serveis.

Acord de 24 de març del 2011 pel qual s'aprova elevar al Comissionat per a Universitats i Recerca la proposta per a la concessió de la distinció Jaume Vicens i Vives.

Acords de 24 de març i de 5 de maig del 2011 pels quals s'aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social i dels seus representants als premis del Consell i a les comissions de la Universitat.

Acord de 23 de juny del 2011 pel qual s'acorda el calendari de sessions del Ple per al curs 2011-2012.


Composició

Plenari

Núria Basi Moré, presidenta
Josep Eladi Baños Díez
Ricard Boix Junquera
Joan Canals Inamoratti (des del 23 de febrer del 2011)
Jordi W. Carnes Ayats
Carles Castells Oliveres
Laura de la Villa Aleman
Josep Fargas Fernández
Manel Milà Vidal
Josep Joan Moreso i Mateos
Carmen Mur Gómez
Milagros Pérez Oliva
Josep Tarradas Faja
Anna Teixidor Oliva
Josep Tous Andreu
Joan Antoni Tuà (fins al 23 de febrer del 2011)
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2010-2011 el Ple s'ha reunit vuit vegades.

Comissions

Comissió Acadèmica

Carles Castells Oliveres, president
Josep Eladi Baños Díez
Laura de la Villa Aleman
Teresa Garcia-Milà Lloveras
Josep M. Micó Juan
Carmen Mur Gómez
Emma Rodero Anton
Pere Torra Pla
Josep Tous Andreu
Olga Valverde Granados
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2010-2011 la Comissió s'ha reunit sis vegades.

Comissió Econòmica

Josep Tarradas Faja, president
Ricard Boix Junquera
Joan Canals Innamorati (des del 24 de març del 2011)
Jordi W. Carnes Ayats
Josep Fargas Fernández
Louise McNally
Manel Milà Vidal
Àngel Miret Serra
Miquel Oliver Riera
Daniel Serra de la Figuera
Anna Teixidor Oliva
Joan Antoni Tuà (fins al 23 de febrer del 2011)
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2010-2011 la Comissió s'ha reunit set vegades.

Comissió de Promoció

Milagros Pérez Oliva, presidenta
Salvador Alsius Clavera
Domingo Jaumandreu Ros
Josep Jofre Santamaria
María Morrás Ruíz-Falcó
Josep Maria Piqueras Folch
Conxa Oliu Creus
Àlex Saiz Arnaiz
Ferran Sanz Carreras
Daniel Serra de la Figuera
Josep Tous Andreu
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2010-2011 la Comissió de Promoció s'ha reunit dues vegades.

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona