Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Consell de Govern


Composició

(Juliol del 2011)

Membres nats

President: Josep Joan Moreso i Mateos, rector
Gerent: Ricard Boix Junquera
Secretari: Josep Fargas Fernández, secretari general

Actua de secretària d'actes la Sra. Montserrat Vives i Cruells, secretària general adjunta (per delegació del secretari general).

Vocals

Vicerectors: Josep Eladi Baños Diez, vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica; Josep Ferrer Riba, vicerector de Relacions Internacionals; M. Teresa García-Milà, vicerectora de Política Científica; Louise Elisabeth McNally Seifert, vicerectora de Recerca; Josep M. Micó Juan, vicerector de Professorat; Miquel Oliver Riera, vicerector de Qualitat i Estratègia Institucional; Emma Rodero Antón, vicerectora d'Estudiants; Daniel Serra de la Figuera, vicerector d'Economia, Recursos d'Informació i Relacions Institucionals, i Olga Valverde Granados, vicerectora de Postgrau i Doctorat.

Membres elegits per i entre els degans i directors de centre, departament i institut universitari: Joaquim Albareda Salvadó, director de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives; Xavier Binefa Valls, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; Antoni Bosch Domènech, director del Departament d'Economia i Empresa; Josep Maria Casasús Guri, degà de la Facultat de Comunicació; Alejandro Frangi, director de l'Escola Superior Politècnica; Cristina Gelpí Arroyo, degana en funcions de la Facultat de Traducció i Interpretació; Jordi Guiu Payà, degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials; Mercè Lorente Casafont, directora de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada; Antoni Luna García, director del Departament d'Humanitats; Estela Ocampo Siquier, directora de l'Institut Universitari de Cultura; Baldomero Oliva Miguel, director en funcions del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut; Vicente Ortún Rubio, degà en funcions de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials; Jordi Pérez Sánchez, degà de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida; Clara Riba Romeva, directora del Departament de Ciències Polítiques i Socials; Miquel Rodrigo Alsina, director del Departament de Comunicació; José Alejandro Saiz Arnaiz, director del Departament de Dret; Mireia Trenchs Parera, degana de la Facultat d'Humanitats;Enric Vallduví i Botet, director del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, i Josep M. Vilajosana Rubio, degà de la Facultat de Dret.

Membres elegits pel Claustre:

Professors funcionaris doctors dels cossos docents: Antoni Badia Cardús; Consuelo Chacartegui Jávega; Luis Codina Bonilla; Anna Cuxart Jardí; Xavier Cuadras Morató; Walter Garcia-Fontes Badanian; Julia López López; Jaume Puig Junoy, i Sebastián Sarasa Urdiola.

Professors catedràtics i professors agregats, professors emèrits dels cossos docents i personal investigador propi o vinculat: José Francisco Aramburu Beltrán i Joëlle Rey Vanin.

Professors funcionaris no doctors dels cossos docents, professors funcionaris interins dels cossos docents, personal investigador propi o vinculat postdoctoral, professors col·laboradors, lectors, associats i visitants i ajudants i becaris de tercer cicle: Nuria Boada Centeno,i M. Aurora Corominas Serra.

Estudiants de grau: David Carmona Fernández; Andrea Conte Santiago; Laura de la Villa Aleman i Ferran Español Casanovas.

Personal d'administració i serveis: Anna Belchi Divisón i Anna Teixidor Oliva.

Representants del Consell Social: Núria Basi Moré, Carles Castells Oliveres i Daniel Vidal Canellas.

Convidats: Joan Alòs Marquès, representant del Comitè d'Empresa del PAS; Robert Díez i Benito, representant de la JPAS; Jaume Casals Pons, comissionat del rector per a l'IDEC; Àngels Ingla Mas, cap del Gabinet del Rectorat; Pere Jodar Martínez, representant de la JPDI; Javier Perramon Tornil, representat del Comitè d'Empresa del PDI, i Hugo Villacampa Solana, coordinador del Consell d'Estudiants de la UPF.

REUNIONS

S'han fet vuit reunions, els dies 13 d'octubre del 2010, 17 de novembre del 2010, 15 de desembre del 2010, 26 de gener del 2011, 2 de març del 2011, 6 d'abril del 2011, 11 de maig del 2011 i 13 de juliol del 2011.

Principals acords

ADMINISTRACIÓ  ELECTRÒNICA

Acord de 26 de gener del 2011 pel qual s'aprova el Reglament d'ús dels mitjans electrònics i del procediment administratiu electrònic en l'àmbit de la Universitat Pompeu Fabra.

CENTRES ADSCRITS

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts del Consorci Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI).

Acord de 15 de desembre del 2010 pel qual s'acorda informar favorablement el canvi de denominació de l'Escola Universitària d'Infermeria del Mar per Escola Superior d'Infermeria del Mar.

Acord de 15 de desembre del 2010 pel qual s'acorda aprovar el conveni de col·laboració acadèmica que regeix l'adscripció d'Elisava Escola Superior de Disseny a la Universitat Pompeu Fabra.

Acord d'11 de maig del 2011 pel qual s'aprova el reglament de règim intern d'Elisava Escola Superior de Disseny, centre d'ensenyament superior adscrit a la UPF.

COMISSIONS

Acord de 15 de desembre del 2010 pel qual s'acorda modificar la composició i el canvi de nom de la Comissió de Qualitat de Recursos d'Informació.

Acord de 13 de juliol del 2010 pel qual s'acorda modificar la Comissió de Postgrau i Doctorat.

COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Acord de 6 d'abril del 2011 pel qual s'aprova el Codi de Conducta de la Universitat Pompeu Fabra sobre comportaments discriminatoris, violents i d'assetjament.

DISTINCIONS

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual s'aprova concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la professora Elena Larrauri Pijoan, vicerectora de Relacions Internacionals en el període comprès entre el 13 de gener del 2010 i el 3 de setembre del 2010.

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual s'aprova concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Jorge Ibáñez Fanés, director del Departament d'Humanitats (2008-2010).

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual s'aprova concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor José Ángel Blat Gimeno, director del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2007-2010).

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual s'aprova concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra a la professora Consuelo Chacartegui Jávega, directora de l'Escola Universitària de Relacions Laborals (2008-2010).

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual s'aprova concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor Luis Pejenaute Rodríguez, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació (2004-2010).

Acord de 15 de desembre del 2010 pel qual s'aprova concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra al Sr. Joan Manuel Serrat i Teresa.

Acord de 15 de desembre del 2010 pel qual s'aprova concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al Sr. Jordi Llovet Pomar.

Acord de 15 de desembre del 2010 pel qual s'aprova concedir la Medalla de la Universitat Pompeu Fabra al professor José García Montalvo, en agraïment a la seva tasca i a la seva especial dedicació com a director del Departament d'Economia i Empresa entre els anys 2007 i 2010.

Acord de 2 de març del 2011 pel qual s'acorda concedir el títol de doctor honoris causa per la Universitat Pompeu Fabra als professors Ernesto Garzón Valdés i Eugenio Bulygin.

DOCÈNCIA

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual s'aproven les bases del Premi del Foment del Multilingüisme.

Acord de 17 de novembre del 2010 pel qual s'acorda proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits de docència o de gestió, meritats fins al 31 de desembre del 2009 i amb efectes econòmics d'1 de gener del 2010.

Acord de 2 de març del 2011 pel qual s'aprova la convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docents - PlaQUID (curs 2011-2012).

Acord de 2 de març del 2011 pel qual s'aprova el pla d'estudis de la doble titulació del grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / grau en Turisme i Gestió del Lleure, que ha d'impartir l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials del Maresme.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual es modifica la convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docents - PlaQUID (curs 2011-2012).

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aprova la modificació del Pla de Foment per als Màsters Universitaris 2011.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aprova la modificació de la convocatòria del Pla d'Ajuts de Suport a la Qualitat i a la Innovació Docents - PlaQUID (curs 2011-2012).

ECONOMIA I FINANCES

Acord de 15 de desembre del 2010 pel qual s'aprova el projecte de pressupost de la Universitat Pompeu Fabra corresponent a l'exercici 2011 i s'eleva al Consell Social perquè l'aprovi.

Acord de 15 de desembre del 2010 pel qual s'aprova la modificació de la normativa per la qual es regeix l'aplicació de cànons a diverses activitats, aprovada pel Consell de Govern el 21 de juliol de 1999.

ELECCIONS

Acord de 13 d'octubre del 2010 i de 26 de gener del 2011 pel qual es modifica parcialment el Reglament Electoral de la UPF.

ENSENYAMENTS

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual es ratifica la memòria del grau en Disseny verificada positivament pel Consell d'Universitats el 2 de juliol del 2010.

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual es ratifica la memòria del grau en Enginyeria en Disseny Industrial verificada positivament pel Consell d'Universitats el 22 de maig del 2009.

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual es ratifica la memòria del grau en Enginyeria d'Edificació verificada positivament pel Consell d'Universitats el 6 d'abril del 2009.

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual es ratifica la memòria del grau en Negocis i Màrqueting Internacionals verificada positivament pel Consell d'Universitats el 17 de juliol del 2009.

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual es ratifica la memòria del grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació verificada positivament pel Consell d'Universitats el 2 de juliol del 2010.

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual es ratifica la memòria del grau en Turisme i Gestió del Lleure verificada positivament pel Consell d'Universitats el 6 d'abril del 2009.

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual es ratifica la memòria del grau en Infermeria verificada positivament pel Consell d'Universitats el 14 de maig del 2009.

Acord de 17 de novembre del 2010 pel qual s'aprova el Programa d'Estudis Simultanis entre les titulacions del grau en Enginyeria en Informàtica, grau en Enginyeria Telemàtica i grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals.

Acord de 17 de novembre del 2010 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Banca i Finances per al curs 2011-2012.

Acord de 26 de gener del 2011 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Arts Digitals per al curs 2011-2012.

Acord de 26 de gener del 2011 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Lingüística Forense per al curs 2011-2012.

Acord de 26 de gener del 2011 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Ciències Empresarials / Science in Management per al curs 2011-2012.

Acord de 26 de gener del 2011 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Direcció Financera i Comptable de l'Empresa per al curs 2011-2012.

Acord de 26 de gener del 2011 pel qual s'aprova l'ampliació de la proposta de programació de màsters universitaris per al curs 2011-2012.

Acord de 26 de gener del 2011 pel qual s'aprova la proposta de ratificació dels programes de doctorat que imparteix la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 2 de març del 2011 pel qual s'acorda proposar la programació per al curs 2011-2012 dels programes de doble titulació.

Acord de 2 de març del 2011 pel qual s'aprova el Pla de Foment per als màsters universitaris del 2011.

Acord de 2 de març del 2011 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en Negocis Internacionals per al curs 2011-2012, que serà impartit per l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI) i IDEC Escola d'Estudis Superiors, ambdós centres docents d'ensenyament superior adscrits a la UPF.

Acord de 2 de març del 2011 pel qual s'aprova la memòria de verificació del pla d'estudis del màster universitari en recerca d'Economia, Finances i Empresa (Master of Research in Economics, Finance and Management) per al curs 2011-2012.

Acord de 2 de març del 2011 pel qual s'aprova la modificació de la memòria del màster universitari de recerca en Ciència Política, que passarà a denominar-se màster universitari de recerca en Govern Comparat.

Acord de 2 de març del 2011 pel qual s'aprova la memòria de modificació del màster universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

Acord de 2 de març del 2011 pel qual s'aprova la memòria de modificació del màster universitari en Criminologia i Execució Penal.

Acord de 6 d'abril del 2011 pel qual s'aprova el programa per al doble grau en Administració i Direcció d'Empreses i Dret i en Economia i Dret.

Acord de 6 d'abril del 2011 pel qual s'aproven les propostes de programació de màsters universitaris del curs acadèmic 2011-2012.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aproven les propostes de programació de graus i màsters universitaris del curs acadèmic 2012-2013.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aprova el programa d'estudis simultanis entre les titulacions del grau en Dret i el grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aprova el programa d'estudis simultanis entre les titulacions del grau en Dret i el grau en Relacions Laborals.

ESPORTS

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual s'aprova la participació de la UPF en el programa d'ajuts a esportistes universitaris d'alt nivell (any 2010).

ESTUDIANTS

Acord d'11 de maig del 2011 pel qual s'aprova la modificació de la mormativa dels delegats dels estudiants de les titulacions de grau de la UPF.

ESTRUCTURA ACADÈMICA

Acord de 17 de novembre del 2010 pel qual s'aprova el Reglament del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut.

Acord de 2 de març del 2011 pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Universitari de Cultura.

Acord de 6 d'abril del 2011 pel qual s'aprova el Reglament del Departament d'Humanitats.

Acord de 6 d'abril del 2011 pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives.

Acord de 6 d'abril del 2011 pel qual s'aprova el Reglament del Departament de Dret.

Acord de 6 d'abril del 2011 pel qual s'aprova el Reglament del Departament de Comunicació.

Acord d'11 de maig del 2011 pel qual s'aprova el Reglament del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.

Acord d'11 de maig del 2011 pel qual s'aprova el Reglament del Departament de Ciències Polítiques i Socials.

Acord d'11 de maig del 2011 pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut Universitari de Recerca en Lingüística Aplicada (IULA).

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aprova el Reglament del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual es regula l'Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual es proposa la creació de l'Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra. 

MOBILITAT

Acord de 17 de novembre del 2010 pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts de mobilitat per a estudiants de màster universitari que hagin fet la titulació d'accés a una altra universitat de la Xarxa Vives d'Universitats. Programa DRAC Màster 2010.

NORMATIVA ACADÈMICA

Acord de 26 de gener del 2011 pel qual s'aprova la normativa per la qual es regulen els aspectes econòmics de la matriculació en ensenyaments oficials.

Acord de 2 de març del 2011 pel qual s'acorda modificar la normativa d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris iniciats.

Acord de 2 de març del 2011 pel qual s'aprova la proposta de normativa reguladora del treball de fi de grau per als estudiants d'ensenyaments universitaris oficials.

Acord de 2 de març del 2011 pel qual s'aprova la normativa de mobilitat d'estudiants de grau de la Universitat Pompeu Fabra.

Acord d'11 de maig del 2011 pel qual s'aprova l'accés d'estudiants que ja estan en possessió d'una titulació universitària oficial no adaptada a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) a un grau que doni accés a la mateixa professió per al curs 2011-2012.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aprova la modificació de la normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aprova la Normativa Reguladora del Treball de Fi de Grau per als Estudiants d'Ensenyaments Universitaris Oficials.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aprova la Normativa de Tutories dels Alumnes de Grau.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aprova la modificació del Programa d'Estudis d'Extensió Universitària. UPF Sènior: programa d'estudis per a majors de 50 anys.

ÒRGANS DE GOVERN

Acord de 26 de gener del 2011 pel qual el Consell de Govern adapta la seva composició a l'article 40 dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per acord GOV/203/2010, de 9 de novembre, en compliment de l'establert a la disposició addicional vuitena de l'acord del Claustre de 18 de maig del 2010 de modificació dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra.

PARTICIPACIÓ EN TERCERES ENTITATS

Acord de 15 de desembre del 2010 pel qual s'aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en l'Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC).

Acord d'11 de maig del 2011 pel qual es ratifica la modificació dels Estatuts del Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona aprovada per acord de 29 de març del 2011 del Consell de Govern del Consorci.

Acord del 13 de juliol del 2011 pel qual s'aprova la participació de la Universitat Pompeu Fabra en la societat Gestora del Parc Científic i Tecnològic BZ, S.A.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aprova la constitució de l'Associació Barcelona Campus.

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Acord de 15 de desembre del 2010 pel qual s'aprova l'oferta parcial d'ocupació pública per a l'any 2011.

PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Acord d'11 de maig del 2011 sobre la política de professorat.

Acord d'11 de maig del 2011 pel qual s'aprova el reglament de catedràtics emèrits.

Acord d'11 de maig del 2011 pel qual s'aprova el procediment de canvi d'adscripció d'àrea de coneixement del professorat funcionari o laboral.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aprova la dedicació del professorat.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aprova la planta de professorat.

PROPIETAT INDUSTRIAL

Acord de 26 de gener del 2011 pel qual s'aprova la Normativa de Propietat Industrial i Software de la Universitat Pompeu Fabra.

RECERCA

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual s'aprova proposar al Consell Social l'assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca meritats fins al 31 de desembre del 2009 i amb efectes econòmics de l'1 de gener del 2010.

Acord de 13 d'octubre del 2010 pel qual s'autoritza el rector de la UPF a acceptar les esmenes fetes pels serveis jurídics de la Generalitat de Catalunya als Estatuts del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES).

Acord de 17 de novembre del 2010 pel qual s'aprova la modificació de la Normativa Reguladora de Figures de Recerca, aprovada per acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 1996, i modificada per acords del Consell de Govern, de 10 de novembre del 2004, 5 d'octubre del 2005 i 8 de novembre del 2006.

Acord de 17 de novembre del 2010 pel qual s'aprova el reconeixement de diversos grups i unitats de recerca UPF.

Acord de 15 de desembre del 2010 pel qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2011.

Acord de 26 de gener del 2011 pel qual s'aprova la creació de la Fundació INSIGNEO, Barcelona Institute for Biomedical Imaging & Modelling.

Acord de 6 d'abril del 2011 pel qual s'aprova la política institucional de la Universitat Pompeu Fabra per fomentar l'accés obert a la producció científica.

Acord de 6 d'abril del 2011 pel qual s'aprova el reconeixement de grups i unitats de recerca UPF.

Acord del 6 d'abril del 2011 pel qual es ratifica el reglament de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE), institut mixt de l'agència estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i la Universitat Pompeu Fabra.

Acord de 6 d'abril del 2011 pel qual es proposa la participació de la UPF com a membre de l'associació Virtual Physiological Human (VPH) Institute for Integrative Biomedical Research.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aprova la modificació del Pla de Mesures de Suport a la Recerca per a l'any 2011.

Acord de 13 de juliol del 2011 pel qual s'aproven de nou els Estatuts de la Fundació INSIGNEO, Barcelona Institute of Biomedical Imaging & Modelling.

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona