Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Memòria econòmica 2010


El marc econòmic

Des de finals del 2008 l'economia pateix una situació de recessió que s'emmarca dintre d'un context de crisi econòmica generalitzada a escala mundial. És en aquest marc de crisi que els pressupostos del 2010 de les administracions públiques s'han caracteritzat per iniciar un procés de consolidació fiscal que garanteixi la sostenibilitat de les finances públiques.

Els governs estatal i autonòmic han hagut de fer front a una davallada dels ingressos i a la vegada fer un exercici de contenció i d'ajustament de les despeses, tot intentant mantenir uns nivells de qualitat semblants en els serveis públics.

En aquest sentit, el pressupost del 2010 de la Generalitat de Catalunya es va marcar com a objectius prioritaris la cohesió social, la recuperació econòmica i l'austeritat. Les actuacions principals previstes en l'àmbit universitari han estat l'execució del Pla d'Inversions Universitàries 07-13 (53,9 M €), la transformació de les universitats i de les seves titulacions cap a l'EEES, el desenvolupament del mapa de titulacions universitàries a Catalunya i el sosteniment del Pla Serra i Húnter de nous contractes de catedràtic o professor agregat a les universitats (7,5 M €).

Política pressupostària i financera

La Universitat Pompeu Fabra gestiona el seu patrimoni i les seves finances d'acord amb criteris administratius i pressupostaris. L'execució del seu pressupost s'ha dut a terme respectant els principis d'eficàcia i eficiència, de manera transparent, tot complint el marc legal vigent. Als efectes de normalització comptable, l'execució s'ha adaptat a les normes que, amb caràcter general, resulten d'aplicació al sector públic; en conseqüència, tot acte o operació amb transcendència econòmica ha estat enregistrat i justificat documentalment.

El pressupost de la Universitat per a l'exercici 2010 va ser aprovat pel Consell Social en sessió de 22 de desembre del 2009 per un import de 148.672.700 euros i s'ha liquidat amb un romanent de tresoreria de 38,6 milions d'euros. El romanent genèric acumulat a final d'exercici ha estat de 8,6 milions d'euros negatius, dels quals 2,5 milions s'han generat l'any 2010.

La política pressupostària de la Universitat en aquests últims exercicis s'ha vist fortament condicionada pels efectes de la crisi econòmica. En primer lloc, les dotacions previstes en el pla de millora del finançament universitari acordades pel Govern de la Generalitat de Catalunya no s'han pogut materialitzar totalment. I d'altra banda, l'entorn econòmic també ha comportat que el Govern de la Universitat hagi pres mesures destinades a fer més sostenible el funcionament de la institució. Si bé el pressupost ja en preveia algunes de vinculades als principals capítols de despesa corrent (personal i serveis), va ser a la tardor quan es va definir un pla de sostenibilitat econòmica emmarcat en el període 2011-2014, amb l'objectiu de preservar el model UPF, centrat en la qualitat en la docència, l'excel·lència en la recerca i la vocació internacional, prioritzant les actuacions i els programes definits en el pla estratègic UPF25 anys i mantenint l'equilibri pressupostari en aquest període.

Pressupost i execució d'ingressos

El pressupost d'ingressos, aprovat per un import de 148,7 milions d'euros, s'ha incrementat en 46,5 milions com a conseqüència d'haver incorporat 41,8 milions de romanents afectats provinents d'exercicis anteriors i per haver obtingut ingressos per import superior al previst, que s'han incorporat al pressupost de despesa que també compta amb caràcter afectat. En destaquen principalment els 2,7 milions incorporats de subvencions de capital provinents de l'Estat i els 0,9 milions provinents de la Unió Europea.

El pressupost s'ha liquidat per un import de 135,7 milions d'euros. La major part dels 13 milions d'euros ingressats per sota del pressupost aprovat corresponen a la reducció del finançament fet per la Generalitat de Catalunya, tant en l'assignació variable destinada al funcionament de l'activitat ordinària (-5,8 milions) com en la destinada al finançament de les inversions (-3 milions). L'altre component significatiu d'aquesta desviació ha vingut donat perquè no s'han obtingut 5 milions dels 15 pressupostats en concepte de bestretes reintegrables destinades al finançament d'infraestructures en parcs científics.

El 76% dels ingressos liquidats han estat per transferències corrents i de capital rebudes (103,1 milions d'euros). La Generalitat de Catalunya n'ha concedit directament o mitjançant agències i altres organismes un 74% (76,6 milions); l'Estat, un 13% (13,7 milions) i la Unió Europea, un 8% (8,6 milions). Al marge d'aquestes subvencions, també destaca l'aportació ministerial de 9,4 milions d'euros en forma de bestretes reintegrables destinades al finançament d'inversió en els edificis dels carrers Tànger i Wellington.

Els drets reconeguts per matrícula en estudis propis i homologats (13,8 milions d'euros) i els procedents de prestacions de serveis (5,6 milions) han estat els altres ingressos més significatius de l'exercici.

Taula 10.1. Pressupost d'ingressos 2010
Taula 10.2. Execució del pressupost d'ingressos. Drets reconeguts. 2010

Pressupost i execució de despeses

El pressupost de despeses de l'any 2010 preveia 102,3 milions d'euros per a operacions corrents, 43,5 milions per a operacions de capital i 2,9 milions per a operacions financeres.

Les modificacions més significatives s'han produït per la incorporació de romanents (25,9 milions d'euros en programes de recerca, 7,6 milions en inversió material i 8,3 milions en altres) i per l'ampliació de crèdits pressupostaris (4,7 milions en partides principalment vinculades a activitats i subvencions de recerca). També s'han transferit 1,2 milions d'euros de despesa d'inversió a passius financers.

Les desviacions pressupostàries més importants s'han produït en les partides en què s'ha incorporat romanent (21,4 milions en inversió i 28,7 milions en programes de recerca), tot i que la inversió material també s'ha vist afectada per no haver obtingut part dels ingressos pressupostats amb aquesta finalitat. En els capítols de despesa corrent no s'han executat 12,5 milions d'euros per haver generat nous romanents amb finalitat afectada però també com a conseqüència dels esforços de contenció derivats del Pla de Sostenibilitat esmentat anteriorment.

En relació amb l'execució del pressupost d'operacions corrents, destaquen els 62,3 milions d'euros de despesa de personal (63%) i els 32,1 milions d'euros de despesa corrent en béns i serveis (32%). Pel que fa a les operacions de capital, s'han invertit 8,2 milions d'euros en actius materials i s'han gastat 21,1 milions en activitats de recerca, import lleugerament superior al de l'any anterior.

Taula 10.3. Pressupost de despeses 2010
Taula 10.4. Execució del pressupost de despeses. Obligacions reconegudes. 2010

Inversió material

La inversió en edificis i altres construccions, 5,2 milions d'euros, ha estat molt repartida (2,2 milions en el campus de la Ciutadella, 1,9 milions en el Campus del Mar i 1,1 milions en l'acabament del campus de la Comunicació).

També s'han invertit 1,8 milions d'euros en equipament per a processament de dades i 1,2 milions en instal·lacions, altres equipaments i fons bibliogràfic.

Taula 10.5. Inversió material. 2010
Taula 10.6. Inversió en edificis i altres construccions. 2010

Situació financera i patrimonial

L'any 2010 la Universitat ha presentat un balanç amb 260 milions d'euros d'actiu, 206 dels quals corresponen al valor net del seu immobilitzat. Els ingressos que s'havien de distribuir, constituïts per les subvencions de capital rebudes pendents de ser traspassades a resultats, són, amb 152 milions d'euros, la partida més significativa del passiu.

L'actiu circulant presenta un saldo de 54 milions d'euros, en tant que els creditors a curt termini són valorats en 62 milions, 40 dels quals són ajustaments per periodificació.

El resultat de l'exercici ha estat de -2,2 milions d'euros.

Aprovació de comptes i auditoria

El compte general i els estats comptables (balanç, compte del resultat econòmico-patrimonial i memòria) de l'any 2008 han estat aprovats pel Consell Social en sessió plenària del 25 de març del 2010, un cop la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya ha presentat l'informe satisfactori de la seva auditoria. En la data d'elaboració d'aquesta memòria la Intervenció està duent a terme l'auditoria dels estats corresponents als exercicis 2009 i 2010.

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona