Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2010-2011

Campus


Durant aquest curs l'activitat s'ha concentrat en l'adaptació de l'estructura organitzativa dels campus a les mesures fixades pel Pla de Sostenibilitat Econòmica de la UPF 2011-2014.

En aquest context de reducció de la despesa d'estructura, s'han fet les següents accions d'ajustament, que bàsicament han significat modificacions dels serveis externalitzats:

 • Reducció de l'horari de funcionament de les biblioteques del campus de la Comunicació i de l'edifici del Dipòsit de les Aigües a Ciutadella.
 • Reducció del servei de vigilància de l'edifici Mercè en horari diürn.
 • Optimització i racionalització dels recursos destinats al servei de vigilància del campus de la Comunicació.
 • Migració de l'operativa del servei de neteja, eliminant l'increment econòmic que significa el plus nocturn. Aquesta acció busca també un segon impacte positiu en l'estalvi d'energia elèctrica per il·luminar els espais que s'han de netejar.
 • Abandonament de l'edifici França. Aquest edifici, d'uns 12.000 m2 construïts, infrautilitzat des de la posada en marxa del nou campus de la Comunicació, significa un important estalvi en la despesa corrent estructural, en conceptes de lloguer, subministrament elèctric i de gas, manteniment, vigilància, neteja i assegurances. Aquest edifici es va transferir al Parc Sanitari Mar de Barcelona l'1 de juny. Tot i així, la Universitat manté la seva presència a l'edifici amb l'ocupació en règim de lloguer d'una petita zona a la tercera planta i amb l'edifici annex, seu de l'Institut d'Estudis Territorials.

Pel que fa en concret a actuacions relacionades amb la millora en l'eficiència energètica, s'han portat a terme tres accions:

 • Realització d'una auditoria energètica de tots els edificis de la Universitat. Aquesta auditoria s'ha centrat en la revisió dels edificis del campus de la Ciutadella i de l'edifici Mercè. No s'hi han inclòs els edificis del campus de la Comunicació, donat que la seva recent construcció ja ha inclòs criteris d'eficiència energètica força exigents en el disseny.
  L'objectiu de l'estudi ha estat identificar àrees de millora dins de l'àmbit de l'eficiència energètica dels esmentats edificis.
  Com a conclusió dels treballs es pot dir que els actuals edificis de la Universitat presenten uns balanços energètics dins d'uns límits correctes, i s'han identificat les instal·lacions de climatització dels edificis com el sistema de més consum, amb el 58% del consum total d'electricitat de la Universitat (11,2 GW h/any). Així doncs, és en aquestes instal·lacions on se centraran els esforços dels serveis tècnics de la Universitat pel que fa a l'optimització dels consums energètics.
 • Ajustament de les temperatures de consigna de les instal·lacions de climatització.
 • Manteniment de l'impuls de les subhastes electròniques per tal de licitar el subministrament elèctric. En aquest cas, s'ha buscat l'economia d'escala, clarament favorable a la UPF, en oferir als proveïdors el subministrament conjunt amb la Universitat Autònoma de Barcelona, el que fa possible incrementar en quatre vegades l'oferta de kW h/any i, per tant, l'expectativa de rebaixa del preu unitari.    

Pel que fa al capítol d'inversions patrimonials, durant aquest curs s'han fet les següents:

Campus de la Ciutadella

 • Edifici de recerca al carrer Wellington
  Durant aquest curs, es manté l'impuls per tal de continuar amb els treballs previs per tal de fer possible la construcció de l'edifici de recerca per a ciències socials i humanes a l'àmbit del projecte Icària Internacional.
  Aquest edifici disposarà d'uns 8.500 m2 de superfície construïda, desenvolupat en planta soterrània, planta baixa i cinc plantes.
  Durant aquest període han continuat les gestions per tal de fer possible el desallotjament dels ocupants dels pavellons. Està previst que aquest procés culmini abans del proper inici de curs.
  Paral·lelament a aquestes gestions, s'està tramitant davant de l'Ajuntament la llicència d'obres i s'estan licitant les obres d'enderrocament dels edificis d'habitatges existents al solar.
  La programació dels treballs preveu l'inici de la construcció de l'edifici al gener del 2012, amb l'objectiu d'acabar-lo al desembre del 2013.

 • Rehabilitació de la cinquena planta de l'edifici Born
  Durant aquest curs, s'ha rehabilitat integralment la cinquena planta de l'edifici Born-ESCI, ocupat per aquesta escola, al passeig de Pujades. Aquesta planta, amb aproximadament 1.000 m2 construïts, acollirà des del mes de juny diferents grups de recerca en l'àmbit de les ciències socials i constituirà la seu de la Fundació Universitat Pompeu Fabra.


Campus de la Comunicació - Poblenou

Aquest curs s'han mantingut els esforços pel que fa a la solució dels diferents problemes de construcció que s'arrosseguen des de la posada en marxa del campus, fonamentalment quant al problema de filtracions a la plaça Gutenberg i a l'edifici del CRAI.

També s'han fet tot un seguit de petites intervencions adreçades a millorar el funcionament d'aquest campus en el seu segon any de posada en marxa.


Campus del Mar

 • Adjudicació de la segona fase de les obres de rehabilitació de l'edifici Doctor Aiguader. Aquesta obra adjudicada per 9,1 milions d'euros, dels quals la Universitat n'aporta 4,1 milions, culmina la reforma de l'edifici docent del campus del Mar.
  Aquest edifici, ocupat per la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF, l'Escola d'Infermeria del Mar (adscrita a la UPF) i la Facultat de Medicina de la UAB, amb una superfície construïda final de 13.400 m2 (que significa un increment del 33% sobre els espais inicials), disposarà de totes les instal·lacions específiques necessàries per al desenvolupament dels estudis que l'ocupen, com laboratoris de pràctiques, aules d'habilitats clíniques i sales de dissecció.
  Les obres es lliuraran en dues fases, la primera al setembre del 2012 i la definitiva al desembre del 2013, moment en què serà possible desmuntar l'edifici prefabricat annex.

 

Darrera actualització 28-09-2011
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona