Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Consell Social


El Consell Social de la UPF

El Consell Social de la UPF és l'òrgan mitjançant el qual la societat participa a la Universitat i vetlla pel bon ús dels recursos que hi aporta la ciutadania, provinents del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

La seva activitat se centra en un pla anual d'actuacions i en l'exercici, amb caràcter decisori, de les funcions i les competències atorgades per la legalitat vigent en matèria de programació i gestió, d'economia, pressupost i patrimoni i de comunitat universitària.

Durant el curs acadèmic 2009-2010, el Consell Social de la UPF ha renovat parcialment la seva composició, d'acord amb les normes vigents, i ha creat una nova comissió en l'àmbit de la promoció, que potencia el treball desenvolupat fins ara en aquesta matèria per les comissions Econòmica i Acadèmica i la col·laboració amb el nou pla estratègic institucional.

Activitats

Durant el curs acadèmic 2009-2010, el Pla d'Actuacions del Consell Social de la UPF s'ha centrat en els eixos següents:

  • Aprovació del pressupost del 2010 i de l'auditoria i els comptes de l'exercici 2009
  • Promoció de les polítiques d'optimització de recursos i avaluació d'eficiències
  • Adaptació de l'oferta docent a les necessitats socials i optimització de la inserció laboral dels graduats
  • Potenciació de la recerca i la transferència de coneixement
  • Desenvolupament dels mecanismes de connexió amb l'entorn

Connexió amb l'entorn

El Fòrum Social i Empresarial és un òrgan assessor del Consell Social de la UPF, en què participen les institucions i les empreses que ocupen els titulats de la Universitat i que col·laboren en la transferència de tecnologia i de coneixement. Al mes de novembre del 2009 es va reunir en sessió plenària per tractar sobre el nou plantejament estratègic de la UPF i sobre la col·laboració amb la formació i la inserció dels màsters i doctors.

En aquest curs, el Consell Social també ha fet possible una nova convocatòria d'ajuts als projectes solidaris de la comunitat universitària i ha col·laborat amb diverses activitats de les associacions d'estudiants que contribueixen a la seva formació integral com a ciutadans, amb diferents activitats complementàries dels centres i departaments i en la posada en marxa del Programa UPF Alumni, que promou la relació institucional amb els antics alumnes.

En aquest apartat, però, cal destacar la posada en marxa del projecte Debats UPF Món, un cicle de conferències i debats adreçat al conjunt de la societat i a la comunitat universitària per a la reflexió conjunta sobre els grans reptes dels nostres temps, de la mà d'experts professionals i intel·lectuals del màxim prestigi mundial.

Estratègies, recursos i avaluació

Durant el curs 2009-2010, el Consell Social ha participat en l'elaboració del nou pla estratègic institucional i en el desenvolupament dels projectes de la Generalitat de Catalunya i de l'Associació d'Universitats Públiques Catalanes, adreçats a la millora de la contribució universitària al desenvolupament social i a la promoció internacional del sistema universitari català. Així mateix, ha participat en l'avantprojecte de modificació de la Llei catalana d'universitats.

L'activitat en els àmbits econòmic i patrimonial es relaciona en l'informe específic dels acords adoptats. Però, atesa la difícil situació econòmica del país i les repercussions en el finançament universitari, cal destacar el treball i la col·laboració constants dels òrgans de govern en l'adopció de mesures de contenció de la despesa, tot assegurant el manteniment de la qualitat dels serveis i dels principals projectes de futur.

En l'àmbit de l'avaluació, d'acord amb el seu marc d'actuació, ha sancionat els processos d'avaluació de l'activitat docent i de recerca tutelats per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i ha estat informat dels resultats dels diversos processos d'avaluació de la qualitat docent i de recerca institucionals.

Altrament, ha exercit la representació social al Jurat de Becaris i a la Comissió de Qualitat de la UPF, així com als consells i als patronats de les diferents entitats del Grup UPF, com l'Institut d'Educació Contínua, la Fundació Universitat Pompeu Fabra o la Fundació Barcelona Mèdia.

Adaptació de l'oferta docent i inserció dels graduats

El Consell Social de la UPF ha participat en el seguiment de la implantació dels nous estudis adaptats a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) i, en concret, en l'adaptació de les normes de progressió i de permanència en els estudis, així com en la regulació de l'estudi a temps parcial.

També ha col·laborat en la implantació de les pràctiques als nous estudis de grau i en l'edició anual d'UPFeina, la fira d'ocupació de la UPF. Ha organitzat la segona edició del Premi UPF Emprèn, patrocinat per la Fundació Banc Sabadell, adreçat a promoure l'emprenedoria i la capacitat empresarial de joves estudiants i titulats, i ha col·laborat en la primera convocatòria de les beques Enginycat, adreçades a la millora del rendiment acadèmic en els estudis d'enginyeria. 

Cal destacar, finalment, l'encàrrec de dos estudis sobre la participació i l'abandonament dels estudiants, d'una nova edició de l'estudi sobre la inserció dels graduats de la UPF i d'una anàlisi afegida dels resultats de les edicions anteriors d'aquest estudi.

Promoció i reconeixement institucionals

El Consell Social de la UPF ha donat suport a diverses iniciatives de promoció i reconeixement, com ara la posada en marxa del Programa UPF Alumni i els actes de concessió del Guardó d'Honor i de la distinció de doctor honoris causa per la UPF a membres destacats d'aquesta comunitat universitària i a aquelles personalitats de prestigi internacional que representen els principals valors de la institució.

Així mateix, ha convocat i organitzat una nova edició dels Premis a la Qualitat en la Docència i a la Transferència de Coneixement, adreçats al personal docent i investigador de la UPF, i ha col·laborat en l'edició de la primera traducció a l'anglès de l'obra de l'il·lustre lingüista català Pompeu Fabra i en els actes de graduació de la nova promoció de doctors, màsters i graduats.

En aquest apartat també s'ha d'esmentar el nou al projecte dels Debats UPF Món, atenent el doble objectiu d'aquest cicle de conferències i debats, que s'adreça a la promoció de la contribució universitària al desenvolupament social i de la relació entre la Universitat i la societat.

Principals acords

PRESSUPOST I APROVACIÓ DE COMPTES

Acord de 24 de novembre del 2009, pel qual s'aprova el Pla d'Actuacions del Consell per al 2010.

Acord de 22 de desembre del 2009, pel qual s'aprova el pressupost de la Universitat per a l'exercici 2010, condicionant-ne l'execució a l'evolució dels ingressos i de les despeses i, en especial, a les previsions de compliment del Pla de Millora del Finançament de les universitats públiques catalanes, aprovat pel Govern de la Generalitat l'any 2006.

Acord de 25 de març del 2010, pel qual s'aprova el tancament del pressupost corresponent a l'exercici 2008 i la modificació del pressupost 2010 del Consell Social.

Acord de 25 de març del 2010, pel qual s'aproven el compte general i els comptes anuals de l'exercici pressupostari de la UPF del 2008, així com del dictamen d'auditoria de la Intervenció General del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

TEMES ECONÒMICS GENERALS I PATRIMONIALS

Acord de 14 d'octubre del 2009, pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de gestió del Programa de Beques Any Mahan per a la Investigació d'Accés Públic a les TIC.

Acord de 18 de desembre del 2009, pel qual s'aprova l'autorització de l'expedient de despesa de caràcter pluriennal per a la contractació del servei de manteniment de l'equipament audiovisual de la planta Tallers del campus de la Comunicació - Poblenou.

Acord de 22 de desembre del 2009, pel qual s'aprova la desafectació de diversos fons bibliogràfics.

Acord de 17 de març del 2010 pel qual s'aproven els preus dels serveis del Programa UPF Alumni.

Acord de 17 de març del 2010, pel qual s'aproven les tarifes per a la Prova de Diagnòstic Lingüístic (PDL) i la Prova Certificadora de Competència Lingüística (PCCL).

Acord de 17 de març del 2010, pel qual s'aprova el preu de la matrícula dels Cursos d'Estiu de la UPF per al 2010.

Acord de 26 de maig del 2010, pel qual s'aproven els preus del Programa d'Ensenyament d'Idiomes per al curs 2010-2011.

Acord de 26 de maig del 2010, pel qual s'aprova el preu de les assignatures del Programa d'Extensió Universitària UPF Sènior.

PREUS DE LA MATRÍCULA

Acords de 14 d'octubre del 2009, pels quals s'aproven els preus dels màsters oficials i dels cursos, seminaris o activitats de formació dels nous estudis de doctorat i dels programes de doctorat per al curs 2009-2010.

Acords de 14 d'octubre i de 18 de desembre del 2009, de 17 de març i de 26 de maig del 2010, pels quals s'aproven els preus de matrícula d'estudis propis de la UPF per al curs 2009-2010 i 2010-2011.

Acord d'11 de febrer del 2010, pel qual s'aprova l'import de la inscripció en l'accés a la Universitat Pompeu Fabra per la via d'acreditació d'experiència laboral o professional per a les persones més grans de quaranta anys, amb un total de 80 euros per als diferents conceptes del procediment d'admissió per al curs 2010-2011.

PROGRAMACIÓN

Acord de 24 de novembre del 2009, pel qual s'aprova la programació oficial de grau, postgrau i màsters de la Universitat per al curs 2010-2011.

Acord de 22 de juny del 2010, pel qual s'aprova la programació oficial de postgrau i màster de la Universitat per al curs 2011-2012.

ESTUDIANTS

Acords de 20 d'octubre i de 17 de novembre del 2009, de 9 de febrer, de 20 de maig i de 27 de juliol del 2010 de resolució de les sol·licituds de permanència, progressió i de la modalitat d'estudi a temps parcial dels estudiants.

Acord de 17 de novembre del 2009 i de 20 de maig del 2010, pels quals s'acorda la col·laboració del Consell Social amb les beques Enginycat amb un import total de 8.000 euros.

Acords de 9 de febrer del 2010, pels quals s'aproven la realització de l'"Estudi sobre la participació estudiantil a la UPF", així com una nova edició de l'"Estudi sobre la inserció dels graduats de la UPF" (promoció 2008).

Acord de 20 de maig del 2010, pel qual s'acorda delegar en la presidència de la Comissió l'acord sobre les propostes de resolució relatives a les sol·licituds de permanència, progressió i estudi a temps parcial, quan es justifiquin els greuges derivats d'una demora en la resolució i quan l'informe tècnic ad hoc en proposi una resolució favorable, d'acord amb els criteris d'aquesta Comissió per al curs acadèmic corresponent.

RECURSOS HUMANS

Acords de 14 d'octubre, de 18 de novembre del 2009 i d'11 de febrer del 2010, pels quals s'aprova l'atorgament dels complements addicionals per mèrits de docència, gestió i recerca del professorat de la UPF.

Acords de 14 d'octubre i de 18 de desembre del 2009, de 17 de març i de 26 de maig del 2010, pels quals s'aproven diverses modificacions de la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis i de les despeses que comporten.

ALTRES

Acord de 17 de setembre del 2009, pel qual s'aprova la supressió de les escoles universitàries de Relacions Laborals i de Ciències Empresarials i la modificació de les facultats de Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials, en el marc d'adaptació dels estudis superiors a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES).

Acords de 17 de setembre del 2009, de 24 de novembre del 2009, d'11 de febrer i de 25 de març del 2010, pels quals s'aproven les designacions de membres de les comissions del Consell Social, dels seus representants a les comissions de la Universitat i al Jurat de Selecció de Becaris.

Acord de 17 de setembre del 2009, pel qual s'aprova elevar l'informe al Consell de Govern sobre la participació del representant dels estudiants al Consell Social i trametre l'oportuna notificació a la persona interessada.

Acord de 24 de novembre del 2009, pel qual s'aprova la creació d'una Comissió de Promoció i la corresponent modificació del Reglament del Consell.

Acord d'11 de febrer del 2010 pel qual s'aprova contribuir al funcionament de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) amb una aportació de 6.000 euros per a l'exercici 2010.

Acord d'11 de febrer del 2010 pel qual s'aproven les bases del Premi del Consell Social a la Qualitat en la Docència, curs 2009-2010.

Acord de 25 de març del 2010, pel qual s'aproven les bases del Premi del Consell Social a la Transferència de Coneixement, curs 2009-2010.

Acords de 25 de març del 2010, pels quals s'aproven les sol·licituds d'adscripció de l'Escola Superior de Ciències de la Salut, de titularitat de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i d'"IDEC Escola d'Estudis Superiors", de titularitat de la Fundació Institut d'Educació Contínua, com a centres docents d'ensenyament universitari.

Acord de 6 de maig del 2010, pel qual s'aprova elevar al Comissionat per a Universitats i Recerca la proposta per a la concessió de la distinció Jaume Vicens i Vives.

Acord de 22 de juny del 2010, pel qual s'aprova l'ingrés del Consell Social a l'Asociación Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas Españolas.

Acord de 22 de juny del 2010, pel qual s'acorden les quanties de les indemnitzacions per raó de servei dels membres del Ple i de les comissions del Consell Social.

Composició

Plenari

Núria Basi Moré, presidenta

Josep Eladi Baños Díez (des del 27 de gener del 2010)
Ricard Boix Junquera
Jordi Bonet Agustí (fins a l'11 de març del 2010)
Jordi W. Carnes Ayats
Carles Castells Oliveres
Laura de la Villa Aleman (des del 16 de juny del 2010)
Josep Fargas Fernández
Albert Font Tarrés (fins al 16 de desembre del 2009)
Laia Galindo Torralba (des del 16 de desembre del 2009 fins al 16 de juny del 2010)
Manel Milà Vidal
Josep Joan Moreso i Mateos
María Morrás Ruiz-Falcó (fins al 27 de gener del 2010)
Carmen Mur Gómez
Milagros Pérez Oliva
Josep Tarradas Faja
Anna Teixidor Oliva
Josep Tous Andreu (des de l'11 de març del 2010)
Joan Antoni Tuà
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2009-2010 el Ple s'ha reunit vuit vegades.

Comissions

Comissió Acadèmica

Carles Castells Oliveres, president
Josep Eladi Baños Díez
Jordi Bonet Agustí (fins a l'11 de març del 2010)
Laura de la Villa Aleman (des del 26 de juliol del 2010)
Laia Galindo Torralba (des de l'11 de febrer del 2010 fins al 16 de juny del 2010)
Teresa Garcia-Milà Lloveras
Josep M. Micó Juan
María Morrás Ruiz-Falcó (fins a l'11 de febrer del 2010)
Carmen Mur Gómez
Milagros Pérez Oliva (fins a l'11 de febrer del 2010)
Emma Rodero Anton
Pere Torra Pla
Josep Tous Andreu (des del 25 de març del 2010)
Olga Valverde Granados (des de l'11 de febrer del 2010)
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2009-2010 la Comissió s'ha reunit cinc vegades.

Comissió Econòmica i de Promoció

Josep Tarradas Faja, president
Ricard Boix Junquera
Jordi W. Carnes Ayats
Josep Fargas Fernández
Louise Mc Nally (des de l'11 de febrer del 2010)
Manel Milà Vidal
Àngel Miret Serra
Miquel Oliver Riera
Daniel Serra de la Figuera
Anna Teixidor Oliva
Olga Valverde Granados (fins a l'11 de febrer del 2010)
Daniel Vidal Canellas
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2009-2010 la Comissió s'ha reunit set vegades.

Comissió de Promoció (des de l'11 de febrer del 2010)

Milagros Pérez Oliva, presidenta
Salvador Alsius Clavera
Domingo Jaumandreu Ros
Josep Jofre Santamaria
María Morrás Ruiz-Falcó
Josep Maria Piqueras Folch
Conxa Oliu Creus
Àlex Saiz Arnaiz
Ferran Sanz Carreras
Daniel Serra de la Figuera
Josep Tous Andreu (des del 25 de març del 2010)
Margarida Gual Perelló, secretària

Durant el curs acadèmic 2009-2010 la Comissió de Promoció s'ha reunit tres vegades.

 

Darrera actualització 01-10-2010
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona