Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Campus

Durant aquest curs s'ha culminat una important redistribució territorial dels diferents campus, que ha conformat els tres campus definitius en els quals s'organitzarà la Universitat.

Per una banda s'ha posat en marxa el campus de la Comunicació - Poblenou i per una altra banda s'ha transferit l'ús de l'edifici Rambla i bona part de l'edifici França (Ocata).

En aquestes noves instal·lacions hi ha els centres que gestionaven els Estudis de Comunicació Audiovisual i els Estudis de Periodisme (sota la Facultat de Ciències de la Comunicació i Socials en aquell moment), la Facultat de Traducció i Interpretació i l'Escola Superior Politècnica (que gestionava els Estudis d'Informàtica i els Estudis de Telecomunicacions).

Pel que fa al campus del Mar es continua treballant en la remodelació integral de l'edifici docent de Dr. Aiguader, que es compartirà amb la Universitat Autònoma de Barcelona i amb l'Escola d'Infermeria del Mar.

Campus de la Comunicació - Poblenou

Sota el nom de campus de la Comunicació - Poblenou s'agrupen una sèrie d'edificis situats al districte tecnològic [email protected] de Barcelona, on la Universitat trasllada els estudis relacionats amb la comunicació, la traducció/interpretació i les tecnologies.

Els edificis ocupen part de dues illes a banda i banda del carrer Tànger. L'illa "nord" està configurada pels carrers Roc Boronat, Tànger, Llacuna i l'avinguda Diagonal, que comparteix amb l'edifici de producció audiovisual de Mediacomplex i l'edifici d'oficines promogut per RBA EDITORES.

Dins d'aquest solar la Universitat basteix els dos edificis històrics de l'antiga fàbrica de Ca l'Aranyó i l'edifici de nova planta de Roc Boronat. Així mateix disposa, en règim de lloguer, d'una planta de l'edifici de Mediacomplex.

Per una altra banda, l'edifici departamental de Tànger se situa a l'illa "sud", delimitada pels carrers Tànger, Roc Boronat, Sancho de Ávila i Llacuna, compartint terreny amb el centre d'art de la Fundació Vila Casas.

Val a dir que tots els edificis de la Universitat, llevat de la planta de Mediacomplex, es comuniquen directament a la planta soterrània.

La Universitat és titular d'un dret de superfície que comporta la cessió d'ús per 75 anys dels terrenys ocupats pels edificis històrics de la fàbrica de Ca l'Aranyó, de 16.000 m2, i de Tànger, de 6.000 m2. En data 31 de desembre de 2007 la Universitat va traspassar una part del solar de Ca l'Aranyó, concretament el 65,1%, a l'empresa de l'Institut Català de Finances ICF Equipaments, SAU, per tal que construís l'edifici de nova planta de Roc Boronat.

Els edificis històrics (La Fàbrica i La Nau), amb una superfície construïda de 3.301 m2 i 1.868 m2 respectivament, han estat consolidats i rehabilitats per la Universitat.

L'edifici de nova planta de Roc Boronat, amb una superfície de 14.913 m2, ha estat finançat per l'empresa ICF Equipaments, SAU, que n'és la propietària, i la Universitat l'ocupa en règim de lloguer.

Tal com s'ha descrit anteriorment, la UPF disposa d'uns espais amb una superfície de 5.017 m2 situats a l'edifici de Mediacomplex també en règim de lloguer.

Per últim, l'edifici de nova planta de Tànger, amb una superfície de 8.717 m2, és propietat de la Universitat.

El projecte arquitectònic del campus es va encarregar a l'equip d'arquitectes guanyadors del concurs convocat per la Universitat, integrat per Josep Benedito i Ramon Valls. L'encàrrec comprenia l'adequació dels edificis històrics als nous usos i el projecte de l'edifici de nova planta de Roc Boronat.

Edificis històrics de l'antiga fàbrica de Ca l'Aranyó

La cessió d'ús del solar per part de l'Ajuntament incloïa l'obligació de consolidar i d'aprofitar els edificis històrics originals de la fàbrica tèxtil de Ca l'Aranyó (la fàbrica de pisos i la nau de magatzems). Aquest conjunt és un destacat exemple de l'arquitectura industrial edificada en pisos i com a tal està inclòs dins el Catàleg del Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona, amb un nivell de protecció B.

La Fàbrica

Edifici principal del conjunt industrial, amb 3.300 m2 de planta baixa i tres pisos, segons un rectangle aproximat de 30 x 24 m. Es va plantejar com una primera fase d'un edifici que havia d'arribar a la Diagonal però que mai no es va finalitzar.

En Claudi Aranyó va sol·licitar l'any 1872 llicència d'obres en base a un projecte de l'empresa anglesa Prince Smith & Son i sota la direcció del mestre d'obres Josep Marimón i Cot. L'edifici es conforma segons façanes d'obra vista, estructura portant mixta, pilars de fosa, jàsseres d'acer de secció variable i volta catalana i coberta a dues aigües, amb teula àrab suportada sobre encavallades metàl·liques.

El projecte de rehabilitació va plantejar l'aprofitament de l'edifici com a seu de la Biblioteca i Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) del campus.

Els usos es distribueixen d'acord amb el programa següent: el taulell de préstec i informació bibliogràfica se situa a la planta baixa juntament amb les oficines dels serveis tècnics; les plantes primera, segona i tercera disposen de la mateixa estructura d'organització de l'espai, amb una gran sala diàfana que ocupa la major part de la superfície central i espais tancats per a diversos usos situats perimetralment a la façana orientada al carrer Tànger. L'edifici es tanca al nord amb un mur cortina de vidre que permet apreciar l'estructura inacabada del conjunt i dóna il·luminació al nucli de comunicacions principal de l'edifici, escales i ascensor.

La Nau

És l'edifici auxiliar del conjunt fabril, amb 1.868 m2, de planta baixa i pis. La dimensió lineal de l'immoble és de 80 x 9 m. A imatge de l'edifici principal, es conforma amb tancaments exteriors d'obra vista, estructura de pilars de fosa i jàsseres d'acer que suporten voltes d'estil català. En aquest cas la coberta, també a dues aigües, recolza sobre unes curioses encavallades de fusta amb elements d'unió i tirants metàl·lics.

L'edifici s'ha plantejat com a seu de l'Institut Universitari de l'Audiovisual, en què desenvolupen les seves activitats els diferents grups de recerca que l'integren. Diversos espais de suport administratiu i tècnic acaben de completar el programa d'usos.

Edifici Roc Boronat

L'edifici de nova planta Roc Boronat comprèn l'aprofitament del subsòl de la plaça central del campus i la construcció de dues torres de dotze plantes, unides mitjançant passeres en les tres últimes plantes.

L'edifici, amb una superfície 14.912 m2 i estructura de pilars i forjats de formigó armat, es tanca mitjançant una façana revestida exteriorment amb una pell de plaques de vidre.

La planta de la torre sud és de volum variable. A les plantes inferiors, concretament fins a la quarta, la superfície per planta és de 890 m2. Aquests espais acullen les aules de teoria del campus així com els despatxos dels diferents deganats de les facultats. La planta cinquena està destinada a maquinària de climatització, que abasteix totes les dependències de l'edifici. Per últim, a les plantes superiors -amb una superfície sensiblement inferior amb uns 550 m2 per planta- se situen els despatxos dels diferents departaments així com sales de reunió.

La torre nord, amb plantes uniformes a tota l'alçària i 360 m2 per planta, està constituïda totalment per despatxos departamentals i oficines de la direcció del campus.

El subsòl de la plaça central està ocupat per un auditori per a 200 persones, la cafeteria del campus i diverses aules.

Zona de tallers a l'edifici de Mediacomplex

La necessitat d'espais tècnics per tal de completar el programa de necessitats del campus i la voluntat d'aprofitar les sinergies derivades del veïnatge amb empreses audiovisuals, ha portat la Universitat a llogar tota una planta de l'edifici de producció audiovisual de Mediacomplex. Aquesta planta, de 5.517 m2, se situa al mateix nivell de la plaça central i amb accessos independents.

L'espai ha estat rehabilitat pel propietari de l'edifici d'acord amb les necessitats específiques de la Universitat, que inclouen aules d'informàtica, espais de traducció i interpretació, redacció periodística integrada (mitjans audiovisuals i escrits) i diverses dependències tècniques, com ara un centre de càlcul, una sala d'ingesta audiovisual i dependències per al personal tècnic de suport. Així mateix, el lloguer inclou un plató de programes amb dos nivells d'alçada interior.

Edifici Tànger

Aquest edifici de nova planta està situat al solar de l'antiga fàbrica de Can Framis, a l'illa conformada pels carrares Llacuna, Tànger i Roc Boronat, que comparteix amb el centre d'art de la Fundació Vila Casas.

Consta de soterrani, plata baixa i quatre plantes, amb una superfície total de 8.717 m2, que inclou un aparcament situat en el soterrani.

Es configura en dos cossos diferenciats formalment, tant pel que fa als acabats exteriors com per l'orientació dins del solar, articulats al voltant d'un nucli d'accessos i comunicacions central.

Els usos són els propis de les dependències del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions i els grups de recerca associats. El programa es completa amb una gran sala polivalent de doble alçària situada en el soterrani.

Edifici Rambla

Un cop finalitzat el primer trimestre docent, s'han traslladat els estudis que ocupaven l'edifici al nou campus de la Comunicació. Immediatament, els nous ocupants de l'edifici -l'escola Elisava i la Biblioteca Municipal del Gòtic- van iniciar els treballs d'adequació.

Edifici França

Durant aquest curs s'ha mantingut un ús compartit de l'edifici amb l'Escola Bonanova.

Simultàniament als estudis situats a Rambla, al final del primer trimestre lectiu es van traslladar els estudis i els departaments situats a l'edifici al nou campus de la Comunicació. Aquest trasllat va permetre reduir la superfície ocupada a l'àrea i va fer possible tornar l'edifici d'Ocata a Adif.

 

Campus del Mar

Durant aquest curs s'ha finalitzat la primera fase dels treballs de remodelació integral de l'edifici docent de Dr. Aiguader. Aquesta fase comprèn la rehabilitació de "l'ala llarga" de l'edifici. Aquestes obres lliurades durant el mes de juliol permetran la reubicació del centre de la Universitat Autònoma de Barcelona, el trasllat de l'Escola d'Infermeria del Mar i l'ampliació de la Biblioteca.

Durant el proper curs es disposarà de 8.777 m2, entre l'ala llarga (ja rehabilitada), l'ala curta (pendent de rehabilitació) i el mòdul prefabricat annex.

L'acord entre les tres institucions farà que la UPF gestioni tot l'edifici.

En la primera fase de rehabilitació de l'edifici docent, s'ha inclòs una àmplia zona del soterrani, destinada a estabulari, que permetrà a curt termini traslladar-hi el petit estabulari del grup de recerca de Neurofarmacologia (actualment situat a la tercera planta de l'ala curta).

Durant el proper curs està previst que continuïn les fases de rehabilitació següents de l'edifici.

L'activitat de recerca en el camp de la biologia es continua desenvolupant en l'edifici del PRBB, on es troben a ple rendiment els espais ocupats pels diferents grups de recerca.

 

Campus de la Ciutadella

Dipòsit de les Aigües

Al solar annex al Dipòsit han finalitzat les obres d'urbanització de la zona verda, amb l'objectiu que es pugui posar en marxa a l'inici del curs com a zona d'esbarjo del campus.

Edifici Roger de Llúria

Han finalitzat els treballs de rehabilitació de la part del soterrani que quedava pendent. Aquesta zona, de 832 m2, acull espais polivalents per a alumnes i l'Aula d'Escena, amb espais de suport com lavabos i vestidors.

Pavellons

Es mantenen els treballs de manteniment dels habitatges, amb l'objectiu de continuar fent possibles les condicions d'habitabilitat.

 

Altres edificis

Ramon Turró, 41

L'empresa Residencias de Estudiantes, SA manté l'explotació de cinc habitatges per a l'allotjament en règim de lloguer temporal de membres de la comunitat universitària. La resta d'habitatges propietat de la Universitat es continuen destinant al reallotjament de veïns dels pavellons militars del carrer Wellington.

Petites actuacions de reforma i de millora

A banda dels treballs abans descrits, al llarg del curs s'han fet un total de 31 actuacions de reforma i/o millora als diferents edificis de la Universitat, amb l'objectiu d'adequar els espais existents a nous usos o millorar-ne les instal·lacions i equipaments. Aquesta multiplicitat d'intervencions en els edificis s'ha fet mantenint el normal funcionament dels edificis i ha significat una inversió de 401.000 euros. Destaquen dins d'aquest capítol les actuacions de millora de la seguretat dels edificis i dels equipaments docents.

Taula 9.7. Quadre resum de superfícies d'edificis posats en servei. 2008-2009

 

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona