Universitat Pompeu Fabra
Memòria curs 2008-2009

Memòria econòmica


El marc econòmic

L'any 2007 els indicadors apuntaven a un procés important de desacceleració econòmica. Aquesta previsió s'ha vist superada l'any 2008, i ha donat lloc a una crisi financera i sistèmica molt més greu d'allò que inicialment es preveia.

En un marc econòmic de crisi com l'actual, els governs estatal i autonòmic han incidit en la racionalització dels recursos públics i han orientat la gestió dels seus pressupostos a l'obtenció de resultats. A més de donar resposta a les preguntes de quant, qui i en què es gasta, també es vol donar resposta a la finalitat amb què es gasten els recursos públics, quins resultats s'obtenen i a quin cost.  

A partir del repte que planteja la distribució dels recursos, el pressupost estatal s'ha continuat centrat en el finançament de la inversió pública en infraestructures; en l'esforç en la recerca, el desenvolupament i la innovació tecnològica i també en l'àmbit de l'educació.

La Generalitat de Catalunya no ha abandonat l'objectiu que les universitats catalanes vagin incrementant el seu finançament fins a l'any 2010 progressivament. No obstant això, l'any 2008 no ha pogut assumir totalment els compromisos previstos en l'acord de Govern de 10 d'octubre de 2006, segons el qual bona part de l'increment de recursos previst es condiciona al compliment d'objectius de millora per part de les universitats en els àmbits de docència, recerca, relació universitat-societat i gestió.

Política pressupostària i financera

La Universitat Pompeu Fabra gestiona el seu patrimoni i les seves finances d'acord amb criteris administratius i pressupostaris. L'execució del seu pressupost s'ha dut a terme respectant els principis d'eficàcia i d'eficiència, de manera transparent, tot complint amb el marc legal vigent. Als efectes de normalització comptable, l'execució s'ha adaptat a les normes que, amb caràcter general, resulten d'aplicació al sector públic. En conseqüència, tot acte o operació amb transcendència econòmica ha estat enregistrat i justificat documentalment de manera adequada.

El pressupost de la Universitat per a l'exercici 2008 va ser aprovat pel Consell Social en sessió de 20 de desembre del 2007 per un import de 125.511.261,49 euros. S'ha liquidat amb un romanent de tresoreria de 27,3 milions d'euros. Els romanents afectats a finalitat han estat 30,3 milions i, en conseqüència, el romanent genèric acumulat presenta un saldo negatiu de 3,0 milions d'euros.

El pla de millora del finançament universitari català aprovat pel Govern de la Generalitat l'any 2006 preveia per a l'exercici 2008 una dotació condicionada al compliment d'objectius de 50,9 milions d'euros i una altra de 40 milions no condicionada. Malauradament, la dotació condicionada s'ha vist reduïda en 30,9 milions. L'impacte d'aquest retall en el pressupost liquidat per la UPF, estimat en aproximadament 3,4 milions d'euros, és superior a l'import del romanent genèric negatiu acumulat al final de l'exercici (3,0 milions).

Pressupost i execució d'ingressos

El pressupost d'ingressos, aprovat per un import de 125,5 milions d'euros, s'ha vist incrementat en un 27% com a conseqüència, sobretot, dels romanents incorporats provinents d'exercicis anteriors (29,5 milions). També s'han generat 4,7 milions d'euros de crèdit pressupostari, principalment gràcies a haver obtingut més subvencions i transferències de capital de l'Estat per al finançament de projectes i d'infraestructura de recerca (2,8 milions).

La suma dels drets reconeguts (123,7 milions) ha estat inferior en 6,5 milions d'euros a la previsió pressupostària definitiva (romanents incorporats al marge). Aquesta desviació s'ha produït principalment perquè algunes aportacions previstes per al finançament d'inversions de l'exercici no s'han materialitzat (4,2 milions de bestretes reintegrables) i com a conseqüència del retall del Govern de la Generalitat en el pla de millora del finançament.

S'han reconegut drets per un total de 87,1 milions d'euros en concepte de transferències corrents i de capital, la qual cosa representa el 70,4% del total de drets reconeguts al final de l'exercici. Aquestes transferències, provinents principalment de la Generalitat de Catalunya (64,3 milions), han estat concedides majoritàriament per col·laborar amb el finançament del funcionament ordinari (56,3 milions) i de la recerca (21,2 milions) de la Universitat. També s'han obtingut 5,0 milions d'euros provinents del pla d'inversions universitàries 2007-2013.

El finançament de la inversió s'ha completat amb els ingressos obtinguts per la concessió de bestretes reintegrables (7,2 milions) i per l'alienació d'inversions reals (9,6 milions d'euros), on destaca la venda dels drets d'edificabilitat de l'edifici Mercè i part de l'edifici Rambla al Consorci de la Zona Franca mitjançant acord previ amb l'Ajuntament de Barcelona.

Els drets reconeguts per la matrícula en estudis propis i homologats (11,5 milions d'euros) i els procedents de prestacions de serveis (5,7 milions) han estat els altres ingressos més significatius de l'exercici.

Taula 9.1. Pressupost d'ingressos. 2008
Taula 9.2. Execució del pressupost d'ingressos. Drets reconeguts. 2008

Pressupost i execució de despeses

El pressupost de despeses de l'any 2008 preveia 79,9 milions d'euros per a operacions corrents, 44,6 milions per a operacions de capital i 1 milió per a operacions financeres.

Les modificacions més significatives s'han produït per la incorporació de romanents (17 milions d'euros en programes de recerca, 5,9 milions en inversió material i 6,6 milions en altres) i per l'ampliació de crèdits pressupostaris (4,7 milions en partides principalment vinculades a activitats i subvencions de recerca). També s'han transferit crèdits de despesa corrent a despesa de personal (2,9 milions).

Les desviacions pressupostàries més importants són coherents amb el finançament no materialitzat (6,2 milions en inversió material) i amb les activitats que compten amb finançament afectat (21,5 milions en programes de recerca).

Quant a l'execució del pressupost d'operacions corrents, destaquen els 54,8 milions d'euros de despesa en personal (67,9%) i els 22,7 milions d'euros en despeses corrents en béns i serveis (28,1%). L'increment d'aquesta categoria de despesa respecte a l'executada l'any 2007 ha estat aproximadament un 12%.

Pel que fa a les operacions de capital, s'han invertit 26,6 milions d'euros en actius materials i s'han gastat 17,2 milions en activitats de recerca, la qual cosa representa un increment aproximat del 8% respecte a l'import executat el 2007.

Taula 9.3. Pressupost de despeses. 2008
Taula 9.4. Execució del pressupost de despeses. Obligacions reconegudes. 2008

Inversió material

La inversió en edificis i altres construccions ha estat la més important, amb 19,5 milions d'euros. L'esforç inversor s'ha centrat gairebé exclusivament en l'acabament de bona part del campus de la Comunicació - Poblenou (15,3 milions) i en el campus de la Ciutadella (4,2 milions, dels quals gairebé un 40% s'han destinat al nou aulari de Ramon Turró).

En mobiliari i equipaments s'ha invertit 3,9 milions d'euros, dels quals més d'un 25% han anat destinats a l'adquisició d'equipament tècnic per a l'edifici Tallers. També s'han invertit 1,9 milions d'euros en equipaments per a procés de dades, 0,9 milions en instal·lacions i 0,4 milions en fons bibliogràfic.

Taula 9.5. Inversió material. 2008
Taula 9.6. Inversió en edificis i altres construccions. 2008

Situació financera i patrimonial

El saldo final de tresoreria de la Universitat a 31 de desembre del 2008 era de 5,7 milions d'euros. Al final de l'exercici hi havia pendents de cobrar 39,4 milions d'euros, 6 dels quals corresponien a drets contrets abans del 2008 (més de la meitat relatius a la subvenció ordinària de la Generalitat de Catalunya).

Les obligacions pendents de pagament al final de l'exercici, comptant totes amb una antiguitat inferior a un any, eren de 17,8 milions d'euros, dels quals 3,2 corresponien a operacions extrapressupostàries.

Com a conseqüència d'aquests saldos, el romanent de tresoreria ha estat de 27,3 milions d'euros.

L'endeutament vigent a 31 de desembre era de 25,8 milions d'euros, corresponents totalment a bestretes reintegrables concedides per l'Estat, qui també en va concedir una altra de 7 milions en què la Generalitat de Catalunya actua com a entitat col·laboradora. Aquesta bestreta no va ser liquidada al final de l'exercici.

Aprovació de comptes i auditoria

El compte general i els estats comptables (balanç, compte del resultat econòmico-patrimonial i memòria) de l'any 2007 han estat aprovats pel Consell Social en sessió plenària de 19 de novembre del 2008, un cop la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya ha presentat satisfactòriament l'informe de la seva auditoria. Actualment la Intervenció està fent l'auditoria d'aquests estats corresponents a l'exercici 2008.

Darrera actualització 16-10-2009
© Universitat Pompeu Fabra, Barcelona